"บิ๊กป้อม" ติดตามการขับเคลื่อน นโยบายรัฐบาลที่จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวการเมือง , 25 มิ.ย. 2565, 21:37

"บิ๊กป้อม" ติดตามการขับเคลื่อน นโยบายรัฐบาลที่จังหวัดเชียงใหม่

รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำทุกภาคส่วนให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมชื่นชมจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย ที่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในปีนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 65 ที่ผ่านมา ที่หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปในประเด็นสำคัญต่าง ๆ โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ และเป็นผู้รายงานการดำเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายการดำเนินงานแก่ส่วนราชการ โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงาน ให้ความสําคัญและสนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้กลไกของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำระดับจังหวัด เพื่อเป็นเครื่องมือสําคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน โดยให้สํานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พิจารณาให้การสนับสนุนโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ทั้งการพัฒนา แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภค และให้ทุกหน่วยงาน ดําเนินการตาม 13 มาตรการ รับมือฤดูฝนปี 2565 ที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแล้วอย่างเคร่งครัด โดยให้ขับเคลื่อนและบูรณาการการทํางานร่วมกันผ่านอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงใหม่ 
ส่วนด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ได้ขอให้จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนการจัดทําแผนการพัฒนาฯ และเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ พร้อมชื่นชมจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย ที่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในปีนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขอให้มีการถอดบทเรียนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในปีต่อ ๆ ไป นอกจากนี้ ยังขอให้นายอำเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยหากเกินความสามารถ ขอให้แจ้งมายังจังหวัดเพื่อเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา แต่ถ้าเกินศักยภาพของจังหวัด ก็ให้รายงานขึ้นไปยังรัฐบาลเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป
พลเอก ประวิตร ได้กล่าวเน้นย้ำถึงการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร สร้างการรับรู้ เกี่ยวกับขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของรัฐบาล ว่าจะต้องมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ประชาชนจะได้รับ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อนําไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน
ทั้งนี้ ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ ได้นํายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายสําคัญของรัฐบาลมาเป็นแนวทางหลักในการแก้ไขปัญหาที่จะลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ ของรัฐ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันโดยการนําแนวคิด “เชียงใหม่ โมเดล” มาขยายผลในการแก้ไขปัญหา การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งการบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง และด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน เพื่อที่จะสร้างประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ และเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนา มุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

 


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบรถยนต์ ฟอร์ด กระบะDouble Cab Wildtrak 2.0L Turbo HR 6AT

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์  โดยเซลล์ ดวงพร  กิ่งจำปาร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น Double Cab Wildtrak 2.0L Turbo HR 6AT ให้กับ บริษัท ฮีมัลทรี (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ให...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:44
 • |
 • 34

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคัน รถยนต์ ฟอร์ด กระบะ2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT (Sedona Orange)

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์  โดยเซลล์ หฤทัย  สมวงค์แก้ว ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT (Sedona Orange)  ให้กับคุณ สำรี มั่นเขตต์กร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:37
 • |
 • 26

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคัน รถยนต์ ฟอร์ด กระบะDouble Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10AT

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์  โดยเซลล์ อังกุญณัฐ  อรรเศรษฐ์สกุล  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น Double Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10AT ให้กับนางสาว ภาณิชา ฐานิสร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:31
 • |
 • 27

ส่งมอบรถยนต์ ฟอร์ด กระบะDouble Cab Stormtrak 2.0L Bi-Turbo HR 10AT-POWER ROLLER SHUTTER

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์ โดยเซลล์ พิมประภา  ยศบพิตร ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น Double Cab Stormtrak 2.0L Bi-Turbo HR 10AT-POWER ROLLER SHUTTER  ให้กับ หจก.ฮอดทร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:25
 • |
 • 34
 • |
 • 1

ส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดน่าใช้ให้กับลูกค้า ฟอร์ด กระบะ2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x2 10AT

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์ โดยเซลล์ พนิตสิรี ปัญญาวชิรธรรม ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x2 10AT ให้กับ นางสาว ทัศวรรณ แสนชนะ ที่ให้ความไว้วางใจมาเป็นค...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:09
 • |
 • 41

📢อย่าพลาด! โปรผ่อน 0️⃣% นาน 3️⃣ ปี โค้งสุดท้ายก่อนสิ้นสุดเงินสนับสนุนจาก EV 3.0

ซื้อ Wuling Air EV รับทันทีโปรโมชั่นดอกเบี้ย 0% นาน 3 ปีสำหรับ Wuling Air EV ทั้งในรุ่น Standard Range และ Long Rangeพร้อมประกันชั้น 1 และของแถมอีกมากมาย รวมแล้วมูลค่ากว่า 50,000 บาทโค้งสุดท้ายก่อนสิ้...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 09:49
 • |
 • 55
 • |
 • 1
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128