"บิ๊กป้อม" ติดตามการขับเคลื่อน นโยบายรัฐบาลที่จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวการเมือง , 25 มิ.ย. 2565, 21:37

"บิ๊กป้อม" ติดตามการขับเคลื่อน นโยบายรัฐบาลที่จังหวัดเชียงใหม่

รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำทุกภาคส่วนให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมชื่นชมจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย ที่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในปีนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 65 ที่ผ่านมา ที่หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปในประเด็นสำคัญต่าง ๆ โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ และเป็นผู้รายงานการดำเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายการดำเนินงานแก่ส่วนราชการ โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงาน ให้ความสําคัญและสนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้กลไกของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำระดับจังหวัด เพื่อเป็นเครื่องมือสําคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน โดยให้สํานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พิจารณาให้การสนับสนุนโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ทั้งการพัฒนา แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภค และให้ทุกหน่วยงาน ดําเนินการตาม 13 มาตรการ รับมือฤดูฝนปี 2565 ที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแล้วอย่างเคร่งครัด โดยให้ขับเคลื่อนและบูรณาการการทํางานร่วมกันผ่านอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงใหม่ 
ส่วนด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ได้ขอให้จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนการจัดทําแผนการพัฒนาฯ และเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ พร้อมชื่นชมจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย ที่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในปีนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขอให้มีการถอดบทเรียนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในปีต่อ ๆ ไป นอกจากนี้ ยังขอให้นายอำเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยหากเกินความสามารถ ขอให้แจ้งมายังจังหวัดเพื่อเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา แต่ถ้าเกินศักยภาพของจังหวัด ก็ให้รายงานขึ้นไปยังรัฐบาลเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป
พลเอก ประวิตร ได้กล่าวเน้นย้ำถึงการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร สร้างการรับรู้ เกี่ยวกับขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของรัฐบาล ว่าจะต้องมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ประชาชนจะได้รับ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อนําไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน
ทั้งนี้ ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ ได้นํายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายสําคัญของรัฐบาลมาเป็นแนวทางหลักในการแก้ไขปัญหาที่จะลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ ของรัฐ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันโดยการนําแนวคิด “เชียงใหม่ โมเดล” มาขยายผลในการแก้ไขปัญหา การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งการบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง และด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน เพื่อที่จะสร้างประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ และเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนา มุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

 


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER X สีเทา เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ คุณวินธาวัชร์ ภัครวิพลธรณ์ Hyundai STARGAZER X สีเทา ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามราย...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 24 พ.ค. 2567, 16:19
 • |
 • 36

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai H-1 Elite FE สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ คุณคุณเธียรชัย น้อยประสานHyundai H-1 Elite FE สีดำ ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามรายละเ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 17 พ.ค. 2567, 14:25
 • |
 • 94

พบ รถไฟฟ้า100% NETA V 16-22 พ.ค. 67 ที่เซ็นทรัลเฟสฯรับส่วนลด 50,000 บาท มีจำนวนจำกัดจองก...

ห้ามพลาด❗ ลูกค้าจอง NETA V สีฟ้า หรือ ชมพูรับส่วนลดพิเศษสูงสุด 50,000+ บาท🔥 พบกันที่บูธ NETA V ⚡วันที่ 16 - 22 พฤษภาคม 2567 ที่ Central Chiangmai ลานชั้น G📍โปรพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองในงาน✨ฟรี! ประกันภ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 16 พ.ค. 2567, 17:16
 • |
 • 107
 • |
 • 20

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER Smart 7 สีเทา เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ คุณชุติมา ทวีสุข Hyundai STARGAZER Smart 7 สีเทา ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามรายละเอี...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 16 พ.ค. 2567, 16:33
 • |
 • 90

ลองมาแล้ว PEUGEOT NEW 408 GT ที่ เปอโยต์ เชียงใหม่ 1.6 ซีซี Turbo 218 แรงม้า

 หลังจากห่างหายไปจากตลาดรถยนต์ในบ้านเรานานพอสมควร รถยนต์ เปอโยต์ จากฝรั่งเศส ก็หวนคืนสู่ตลาดอีกครั้ง เรียกได้ว่าพลิกฝ่ามือเลยทีเดียว ทั้งสมรรถนะ รูปทรง ที่ถูกปรับแต่งออกมาอย่างพิถีพิถัน โดยเทคโนโ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 13 พ.ค. 2567, 17:22
 • |
 • 108
 • |
 • 5

ท้ายๆงานแล้วLANNA MOTOR SHOW ที่ เซ็นเฟส วันนี้มาพบกับน้องๆ MCน่ารักทีมนี้ได้เลย13 พฤษภาคม...

งานแสดงรถยนต์ครั้งยิ่งใหญ่ของบ้านเราใกล้จะจบแล้ว วันนี้วันอาทิตย์ว่างงานพาครอบครัวไปเดินชมรถยนต์สวยๆน่าใช้ ทั้งรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์สันดาป ที่ลานโปรโมชั่น ห้างเซ็นทรัลเฟส เชียงใหม่ น้องMCน่ารักรอท่านอย...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 12 พ.ค. 2567, 07:19
 • |
 • 117
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128