อบจ.เชียงใหม่ จัดงาน “เสน่ห์วัฒนธรรม ชาติพันธุ์เชียงใหม่ : Best of Chiang Mai Tribal” เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวศิลปวัฒนธรรม , 7 ส.ค. 2565, 17:25

อบจ.เชียงใหม่ จัดงาน “เสน่ห์วัฒนธรรม ชาติพันธุ์เชียงใหม่ : Best of Chiang Mai Tribal” เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงาน “เสน่ห์วัฒนธรรม ชาติพันธุ์เชียงใหม่ : Best of Chiang Mai Tribal” เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา เอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่ เสริมสร้างมูลค่าก้าวสู่ระดับสากล โดยนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนางวิภาวัลย์ วรวุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2565 เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาไปสู่การเสริมสร้างมูลค่างานหัตกรรมพื้นบ้าน และงานภูมิปัญญาต่าง ๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์ให้ก้าวสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืง

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์พื้นถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตภูมิปัญญา ที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่ และพัฒนาไปสู่การเสริมสร้างมูลค่างานหัตถกรรมพื้นบ้าน ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และงานภูมิปัญญาต่างๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์ของจังหวัดเชียงใหม่ให้ก้าวสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อีกทั้งในการจัดงานครั้งนี้ยังช่วยส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ให้ดียิ่งขึ้น

โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นนครแห่งวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า727 ปี มีความเป็นเอกลักษณ์ ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดสู่งานหัตถกรรมที่มีคุณค่า รวมทั้งมีความหลากหลายของชาติพันธุ์ที่มีวัฒนธรรมโดดเด่นและหลากหลาย มีทรัพยากรองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น มีความเจริญรุ่งเรื่องทางศิลปวัฒนธรรมมาแต่ช้านาน จังหวัดเชียงใหม่ มีประชากรกว่า 1.7 ล้านคน ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด เป็นกลุ่มชนเผ่าชาติพันธุ์  มีประชาชนกลุ่มชนชาติพันธุ์หลากหลาย แยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพื้นที่สูง คือ กะเหรี่ยง (ปกาเกอญอ) ม้ง (แม้ว)  ลาหู่ (มูเซอ) ลีซู (ลีซอ) อาข่า (อีก้อ) จีนฮ้อ ปะหล่อง (ดาราอั้ง) ลั๊วะ(ละว้า) เมี่ยน (เย้า) คะฉิ่น และกลุ่มพื้นราบ คือ ไทยวน (คนเมือง) ไทใหญ่ (ไตใหญ่) ไทเขิน  (ไตเขิน) ไทลื้อ (ไตลื้อ) ไทยอง (ไตยอง) ซึ่งมีประวัติความเป็นมา มีสภาพแวดล้อมซึ่งเป็นแหล่งรวมชุมชนทางสังคมและวัฒนธรรม  ทำให้เชียงใหม่เป็นเมืองที่อุดมไปด้วยทุนทางวัฒนธรรม  และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่  เนื่องในวันที่ 9 สิงหาคม เป็นวันที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติประกาศให้เป็นวันชนเผ่าสากล (International Day of World’s Indigenous Peoples)  

เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับชนเผ่าหรือกลุ่มชาติพันธุ์และบทบาทของชุมชนชนเผ่าในการพัฒนา ซึ่งในประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่ทั่วทุกภาคทั้งที่เป็นชาวเขาบนภูเขาในภาคเหนือ ชาติพันธุ์ในพื้นราบที่ยังคงเอกลักษณ์ทางภาษา การสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรมประเพณี ที่หลากหลาย และการมีส่วนร่วมที่สำคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่ขึ้นทะเบียนกับสภาชนเผ่าพื้นเมืองประเทศไทยมากกว่า 40 กลุ่ม  ประเทศไทยให้ความสำคัญกับวันนี้ ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ได้มีการรวมตัวกันของชนเผ่าพื้นเมืองจากทุกภูมิภาคเป็นครั้งแรก และจัดตั้งเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (คชท.) ขึ้น พร้อมกับประกาศให้วันที่ 9 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และมีการจัดกิจกรรมวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย  ซึ่งจัดโดยเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองร่วมกับหน่วยงานภาคีองค์กรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์และเฉลิมฉลองเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยขึ้นตลอดมา

อีกทั้งเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างมูลค่างานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่ และให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป  ให้สอดคล้องกับกิจกรรมเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการประกาศให้เป็นสมาชิกเมืองหัตถศิลป์โลก WCC (World Craft City)  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ทำให้เชียงใหม่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของนานาประเทศ เพื่อพัฒนางานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและงานและงานหัตถกรรม ความเป็นเอกลักษณ์และภูมิปัญญา ภายใต้การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยว  ให้ชุมชนได้มีพื้นที่ในการจัดแสดงกิจกรรมทางภูมิปัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เช่น ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน วัฒนธรรมวิถีชีวิตพื้นบ้าน  การแสดงศิลปะพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคลังภูมิปัญญาองค์ความรู้เสริมสร้างคุณค่าท้องถิ่นส่งผลต่อการดำรงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมให้คงอยู่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมตามโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์พื้นถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น 

การจัดงานในครั้งนี้ให้ชื่อว่า “เสน่ห์วัฒนธรรม ชาติพันธุ์เชียงใหม่ : Best of Chiang Mai Tribal” เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันที่ 9 สิงหาคม เป็นวันที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติประกาศให้เป็นวันชนเผ่าสากล (International Day of World’s Indigenous Peoples) เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับชนเผ่าหรือกลุ่มชาติพันธุ์และบทบาทของชนเผ่าในการพัฒนา และ แสดงคุณค่าเอกลักษณ์วัฒนธรรมของตนเองเป็น เสน่ห์ที่ไม่สามารถลอกเลียนได้

ภายในงานประกอบด้วยส่วนนิทรรศการ และ การจำหน่ายสินค้า  รวมทั้งการแสดง  โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 7 สิงหาคม 2565 โดยพื้นที่งานจะแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น1.)โซนนิทรรศการ ประกอบไปด้วย - นิทรรศการการแสดงผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ โครงการในพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง - นิทรรศการจำลองวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ - นิทรรศการบอร์ดข้อมูลวันชนเผาโลก 

2.) บูธขายสินค้าต่างๆ แบ่งออกเป็นหลายโซนดังนี้ - ซุ้มแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าหัตถกรรมและอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ - ซุ้มกาดชาติพันธุ์ - บูธขายอาหาร - บูธขายสินค้า เสื้อผ้า เครื่องใช้ 3.) กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์ (ชนเผ่า)  4.) และกิจกรรม Workshop งานหัตถกรรมกลุ่มชาติพันธุ์ของจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งหมดภายในงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์พื้นถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER X สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณหมอธีรศักดิ์ อุตตมา เป็นรถยนต์ Hyundai STARGAZER X สีดำขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถาม...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 14 มิ.ย. 2567, 08:01
 • |
 • 36

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER X สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณเตือนใจ เมฆสว่างวงศ์ เป็นรถยนต์ Hyundai STARGAZER X สีดำ ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 14 มิ.ย. 2567, 07:56
 • |
 • 22

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER Smart 6 With Black Roof สีขาว เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครั...

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณหมอพัทธนันท์ พุทธิเกียรติ เป็นรถยนต์ Hyundai STARGAZER Smart 6 With Black Roof สีขาว ขอขอบคุณที่ให้เก...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 12 มิ.ย. 2567, 16:58
 • |
 • 30

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER Smart 7 สีเทา เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณสมชาย แซ่หยี่ เป็นรถยนต์ Hyundai STARGAZER Smart 7 สีเทา ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 12 มิ.ย. 2567, 16:52
 • |
 • 49

16 มิถุนายน 67 มาสนุกกับเส้นทางลาดยางเรียบๆกันครับ TARMAC RALLY SPRINT ในหมู่บ้านฟ้าเปียงด...

อย่าพลาดสำหรับท่านนักแข่งทุกท่าน มาพบกับ  TARMAC แรลลี่ สปริ้น ที่เดิมหมู่บ้านฟ้าเบียงดิน บ้านธิ ลำพูน วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 67 นี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 092 8747429 BODY SHOP SPORT


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 11 มิ.ย. 2567, 22:10
 • |
 • 44

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARIA Premium with Sunroof สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับบริษัท รัตนสิริการบัญชี เชียงใหม่ จำกัด ที่มาถอยรถยนต์ Hyundai STARIA Premium with Sunroof สีดำ ขอขอบคุณท...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 10 มิ.ย. 2567, 12:42
 • |
 • 51
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128