รมช.กษ. ชื่นชมผลงาน กวก. จัดใหญ่แถลงผลงานวิจัย “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมเกษตร”

ข่าวเกษตร , 19 ก.ย. 2565, 21:19

รมช.กษ. ชื่นชมผลงาน กวก. จัดใหญ่แถลงผลงานวิจัย “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมเกษตร”

กรมวิชาการเกษตร จัดแถลงผลงาน “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมเกษตร” โชว์ผลสำเร็จงานวิจัยในรอบปีตอบโจทย์รัฐบาล แก้ปัญหาให้เกษตรกร   พร้อมแจก 40 รางวัล นักวิจัย  ผลงานวิจัย เกษตรกรดีเด่นสาขา GAP และเกษตรอินทรีย์   เชิญกูรูร่วมเสวนา “เมกะเทรนด์โลกด้านอาหารและความพร้อมด้านวิจัยและนวัตกรรม” วันที่ 19 - 21 กันยายน 2565 นี้  โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่   
นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ตามนโยบายของนางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมเกษตรตามภารกิจของกรมด้านการวิจัยและพัฒนาพืช รวมถึงเครื่องจักรกลทางการเกษตร ให้เป็นศูนย์กลางรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับสากลบนพื้นฐานการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการแก้ปัญหาการปลูกพืชของเกษตรกรไทย ทั้งด้านการผลิตพืชที่มีคุณภาพมาตรฐาน การลดต้นทุนการผลิตพืช การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการระบาดของศัตรูพืช ซึ่งผลงานวิจัยด้านต่าง ๆ ของกรมวิชาการเกษตร ได้ถูกนำมาขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตภาคการเกษตรของเกษตรกรโดยตรงและผ่านหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ทำให้การเกษตรทางด้านพืชของประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ส่งผลให้เกษตรกรของประเทศไทย มีรายได้เพิ่มขึ้น
ดังนั้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตรซึ่งเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ดำเนินการจนสำเร็จ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร   กรมวิชาการเกษตรจึงได้จัดงานแถลงผลงานภายใต้หัวข้อ“ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมเกษตร” โดยภายในงานดังกล่าวจะมีการมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2565 จำนวน 14 รางวัลให้แก่นักวิจัย

 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวว่า  นอกจากนี้ภายในงานยังมีการมอบรางวัลให้แก่บุคลากรกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น  รางวัลนักวิจัยดีเด่น  รางวัลเลิศรัฐ   รางวัลคุณภาพการบริการและการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม กรมวิชาการเกษตร (DOA Together Award) ประจำปี 2565โครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษดีเด่น ประจำปี 2565  และมอบรางวัลให้แก่เกษตรกรรางวัลเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2565 สาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP ดีเด่น) และสาขาเกษตรอินทรีย์ดีเด่น  รวมการมอบรางวัลในการจัดงานครั้งนี้ทั้งหมดจำนวนถึง 40 รางวัล  รวมทั้งยังมีการเสวนา “เมกะเทรนด์โลกด้านอาหารและความพร้อมด้านวิจัยและนวัตกรรม” ภายในงานด้วย
 การจัดงานครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทราบผลความสำเร็จการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตรในปี 2565  และเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ดำเนินการจนสำเร็จอันก่อให้เกิดแนวคิดนำไปต่อยอดงานวิจัย โดยการจัดแถลงผลงาน “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมเกษตร” จัดขึ้นในช่วงวันที่ 19 - 21 กันยายน 2565 นี้ ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ทั้งนี้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 จะเป็นวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 50 ปี ซึ่งกรมวิชาการเกษตรจะจัดงานแสดงผลงานในรอบปีที่ผ่านมาอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมกับมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 2 โครงการ ได้แก่ 1 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมวิชาการเกษตร กับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ด้านการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก และ 2 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมวิชาการเกษตร กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อค้นคว้าวิจัยการเรียนการสอนการบริการวิชาการเกี่ยวกับกัญชา กัญชง เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ และเชิงพาณิชย์อย่างครบวงจร โดยมีนางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม และชมนิทรรศการผลงานเด่นของกรมวิชาการเกษตร


สำหรับในปี 2566 กรมวิชาการเกษตร มีโครงการที่จะจัดทำงานสำคัญเพื่อขยายผลต่อจากปี 2565 ได้แก่ APEC, Modern Agri Thech, เมล็ดพันธุ์ hub, Carbon credit และ 
GAP Monkey Free Plus พร้อมกันนี้มีแผนความร่วมมือ สกสว. ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
จัดนิทรรศการด้านพืชสมุนไพร ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ "การยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : ด้านพืช สมุนไพร" 
ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ศาลากลาง จังหวัดศรีสะเกษ


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบอีกคันรถยนต์ Hyundai Staria SEL สีบรอนเงินรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ ให้คุณรุ่ง เกตุอรุณ และครอบครัว รับมอบรถ Hyundai Staria SEL สีบรอนเงิน  ซื้อเงินสด เป็นรถยนต์น่าใช้ ขอขอบคุณที่ให้...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 24 ก.ย. 2566, 17:32
 • |
 • 26

ส่งมอบอีกคันรถยนต์ Hyundai H-1 Elite NS สีดำรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้คุณชุเกียรติ หมื่นแดง พร้อมครอบครัว รุ่น ฮุนได H-1 Elite NS สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้ ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 24 ก.ย. 2566, 17:27
 • |
 • 27

ส่งมอบอีกคันรถยนต์ Hyundai H-1 Elite NS สีดำรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับ คุณสุดารัตน์ ใจเสมอ Hyundai H-1 Elite NS สีดำ รถยนต์น่าใช้ ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 24 ก.ย. 2566, 17:22
 • |
 • 24

รับมอบไปอีกหนึ่งคัน รถยนต์ Hyundai Stargazer Smart 6

ส่งมอบรถหรูน่าใช้ให้กับลูกค้า ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจ มอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดี พร้อมส่งมอบรถใหม่ Hyundai Stargazer Smart 6 ที่นั่งสีขาวให้กับ คุณอารียา แซ่ซิง ที่มาถอยป้ายแดงออ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 22 ก.ย. 2566, 12:04
 • |
 • 36

รับมอบไแล้วที่ผ่านมา รถยนต์ Hyundai Stargazer Smart 6

ส่งมอบรถหรูน่าใช้ให้กับลูกค้า ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจ มอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดี พร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณภูมิภักดิ์ พงษ์ระวีวงศา เป็นรถยนต์ Hyundai Stargazer Smart 6 ที่นั่ง สี...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 22 ก.ย. 2566, 11:56
 • |
 • 33

Hyundai Chiangmai Road Show 20-24 ก.ย.66 เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

สาวก รถยนต์ฮุนไดพลาดไม่ได้ เมื่อฮุนไดเชียงใหม่ นำรถหรูทุกรุ่นไปพบคุณอย่างใกล้ชิดที่ชั้นตู้ปลา เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 24 ก.ย. 66  รถยนต์ฮุนไดทุกรุ่น อาทิ ฮุนได เคร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 20 ก.ย. 2566, 09:50
 • |
 • 43
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128