สหพันธ์สัญจรจังหวัดลำพูน พระเครื่อง พระบาท พระธาตุ ผ้าทอ นครแห่งภาพยนตร์

ข่าวศิลปวัฒนธรรม , 19 ก.ย. 2565, 22:00

สหพันธ์สัญจรจังหวัดลำพูน พระเครื่อง พระบาท พระธาตุ ผ้าทอ นครแห่งภาพยนตร์

            เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดลำพูน (สสทน.ลำพูน) ได้จัดกิจกรรมต้อนรับคณะกรรมการของสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือในลักษณะ “สหพันธ์สัญจร” อย่างอบอุ่นในมิตรภาพ และเต็มอิ่มในสุนทรีย์

            สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือคือองค์กรอะไร บางทีหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักดีนัก สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ (หรือใช้ตัวย่อ สสทน.) คือการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดรวม 17 จังหวัด กอปรด้วยเขตภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน เชียงราย พะเยา และเขตภาคเหนือตอนล่าง ตาก สุโขทัย อุทัยธานี นครสวรรค์ พิจิตร อุตรดิตถ์ พิษณุโลก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ กับอีก 1 อำเภอที่มีความเข้มแข็งในด้านการท่องเที่ยว คืออำเภอแม่แตง ของจังหวัดเชียงใหม่ 

โดยปกติแล้ว ภายในวันที่ 30 มิถุนายน ตามกฎข้อบังคับของ สสทน. ช่วงดังกล่าวกำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของบางจังหวัด ซึ่งดำรงตำแหน่งในวาระ 2 ปี ดังนั้นนับแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จวบจนถึงปัจจุบัน เป็นช่วงที่อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านคณะกรรมการบริหารสมาคมของในหลายๆ จังหวัด ดังเช่นจังหวัดลำพูน ดิฉันเองก็เพิ่งได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายก สสทน.ลำพูนเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม มาหมาดๆ 

            ตามปกติแล้ว ข้อกติกาที่คณะกรรมการสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ (กสสทน.) กำหนดไว้ คือการจัดให้มีกิจกรรม “สหพันธ์สัญจร” หมุนเวียนไปประชุมและเยี่ยมเยือนเพื่อนกรรมการและเพื่อนสมาชิก สสทน. จังหวัดต่างๆ ภายในทุกๆ 3 เดือน (รายไตรมาส) เป็นประจำอยู่แล้ว ซึ่งครั้งต่อไปตามปฏิทินที่กำหนดคือ การประชุมสหพันธ์สัญจรที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดขึ้นที่เขาค้อระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2565 แต่จะเป็นการประชุมแบบกลุ่มใหญ่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทั้งคณะกรรมการบริหารและสมาชิกของ สสทน.ของทุกจังหวัด รวมแล้วมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละประมาณ 300-400 คน

            ส่วนการจัดประชุมสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ สัญจรครั้งพิเศษ ระหว่างวันศุกร์ที่ 16-วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 นี้ เป็นการประชุมกลุ่มย่อย เฉพาะคณะกรรมการบริหารชุดล่าสุด ที่แต่ละจังหวัดส่งตัวแทนเข้าร่วม จังหวัดละ 2-4 คน (หรือขึ้นอยู่กับความเหมาะสม) รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นประมาณ 40-50 คน ในการนี้คณะกรรมการสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ ได้ดำริเห็นชอบว่าควรมีการจัดประชุมขึ้นที่จังหวัดลำพูน

สำหรับวัตถุประสงค์การพบปะกันครั้งนี้นั้นก็มี 3 ประเด็นหลักๆ 

 1. เป็นการประชุมคณะทำงานเพื่อคัดเลือกกรรมการบริหารของสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ17 จังหวัด และ 1 อำเภอ สร้างความรู้จักซึ่งกันละกันระหว่างทีมบริหารองค์กรในวาระที่กำลังเปลี่ยนผ่าน เนื่องจากบางจังหวัดยังคงเป็นผู้บริหารชุดเก่า และอีกหลายจังหวัดมีการปรับเปลี่ยนเป็นผู้บริหารชุดใหม่แล้ว
 2. เพื่อให้คณะกรรมการ สสทน. พบปะหารือวางแผนเตรียมจัดงานการประชุมใหญ่สหพันธ์สัญจรที่เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2565
 3. เพื่อให้คณะกรรมการ สสทน. เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดลำพูน พบปะแลกเปลี่ยนกับกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว นำไปสู่การเปิดเส้นทางท่องเที่ยวสายใหม่ๆ ที่น่าสนใจของจังหวัดลำพูน

วันแรกของการประชุม (วันศุกร์ที่ 16 กันยายน) คณะกรรมการสสทน. 17 จังหวัด และ 1 อำเภอเดินทางมาพบกันที่สถาบันผ้าทอหริภุญชัย ตำบลต้นธง อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับ จากนั้นชมประวัติความเป็นมาของการทอผ้าไหมยกดอก ทั้งในรูปแบบของวีดิทัศน์ ชมวัตถุภาพถ่ายเก่าในพิพิธภัณฑ์ผ้าทอ และชมการสาธิตทอผ้าไหมยกดอกจากแม่ครู พ่อครูที่ได้รับการสืบทอดองค์ความรู้จากคุ้มเจ้าหญิงส่วนบุญ-คุ้มเจ้าหญิงลำเจียก (ชายาและธิดาของเจ้าหลวงจักรคำขจรศักดิ์)  จากนั้นรับประทานอาหารเที่ยง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเป็นเจ้าภาพ

จุดที่สองที่ วัดมหาวัน หนึ่งในสี่มุมเมืองของนครหริภุญไชย กราบพระรอดหลวง ฟังประวัติการกำเนิดพระรอด 1 ในเบญจภาคีของพระพิมพ์ระดับชาติ รับมอบพระของขวัญที่ระลึก “พระรอดหลวงจำลอง” จาก พระประกอบบุญ สิริญาโณ (ครูบาอ๊อด) เจ้าอาวาสวัดมหาวัน จากนั้นคณะเข้าร่วมกิจกรรม “ปั้นพระรอดในแม่พิมพ์” ด้วยดินเผาคุณภาพดีที่สุด เพื่อรวมให้ได้ 1 ล้านองค์ตามโครงการ “พระรอดล้านองค์ หนึ่งล้านความดี” โดยทางวัดมีเป้าหมายจะนำไปบรรจุในพระมหามณฑปที่เตรียมจัดสร้างต่อไป นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทำสรวยดอกไม้จากใบตอง

ช่วงเวลาสำคัญอันเป็นหัวใจของการนัดพบกันครั้งนี้คือ การประชุมคณะกรรมการ สสทน. ภาค ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชยโดย นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล่าวถึงวิสัยทัศน์ ทิศทาง การขับเคลื่อน ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน จากนั้น ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับ

นายกิติพงษ์ วิรุฬห์ศรี นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ กล่าวเปิดการประชุม พร้อมเป็นประธานดำเนินการประชุม โดยมี พอ.วัฒนา จันทร์ไพจิตร หรือ “ผู้พันหลอด” นายก สสทน.น่าน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ เป็นผู้นำเสนอวาระการประชุม หลักๆ มีดังที่ได้กล่าวมาแล้วตอนบน 

งานค่ำ ณ โรงแรมแกรนด์ ปา (Grand Pa & Resort) ถนนสายลำพูน-ดอยติ เป็นงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ เจ้าภาพสมับสนุนอาหารมื้อค่ำ ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง โดยมีคุณปาลิตา คำปันนา รอง ผอ. ททท.ลำปาง เป็นตัวแทนกล่าวเปิดงาน จากนั้น ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ นายก สสทน.ลำพูน กล่าวต้อนรับคณะ นำเสนอวีดิทัศน์ด้านแหล่งท่องเที่ยวในลำพูน ไฮไลต์อีกช่วงคือการแสดงฟ้อนเล็บ และฟ้อนดาบของชมรมนาฏศิลป์ “รวงผึ้งหริภุญไชย” 2 ชุด

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พันตำรวจเอกจรัส อิ่นคำมา นายกเทศมนตรีตำบลมะกอก นำคณะเจ้าหน้าที่มาต้อนรับ ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า อำเภอป่าซาง เป็นวัดที่มีวิหารโดดเด่นทรงจัตุรมุขที่ “ครูบาเจ้าศรีวิชัย” จำลองอุโบสถวัดเบญจมบพิตร จากกรุงเทพฯมาย่อส่วน (ครูบาเจ้าศรีวิชัยเคยถูกต้องอธิกรณ์ครั้งที่ 4 ข้อหาต่างๆ นานาที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นเวลา 3 เดือนในปี 2463) วัดนี้มีรอยเท้าอรหันต์ 7 ขวบ ถ้ำฤๅษี รอยตากจีวร ตามตำนานเรื่องพระอานนท์ซักผ้าจีวรของพระพุทธเจ้าที่เปียก ณ แหล่งขุดศิลาแลงที่ใหญ่ที่สุดในลำพูน จากนั้นขึ้นไปชมวิวบนดอยขนาดย่อมๆ ณ พระธาตุสี่ครูบา ประกอบด้วยครูบาพรหมา ครูบาพ่อเป็ง ครูบาธรรมจักโก และครูบาคัมภีรญาณ จุดนี้เคยถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องแรมโบ้ 3 (ซิลเวสเตอร์ สตาโลน เปิดฉากแรกพระเอกปลอมตัวเป็นสล่านั่งบุทองจังโก)

จากนั้นคณะเดินทางไปยัง “หอศิลป์ 100 ปีอำเภอบ้านโฮ่ง” อาคารไม้โบราณอายุเกือบ 100 ปี ณ ด้านหลังที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่งหลังใหม่ สถานที่นี้เคยใช้ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “นายอำเภอคนใหม่” (สมบัติ เมทะนี, สรพงศ์ ชาตรี, จารุณี สุขสวัสดิ์) ปี 2523 

นายประเชิญ สมองดี นายอำเภอบ้านโฮ่ง ได้มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ อุสาหะพงษ์สิน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง จัดคณะนาฏศิลป์ของแม่ครูช่างฟ้อนสตรีอำเภอบ้านโฮ่งรอต้อนรับ ท่ามกลางการออกร้านกาดหมั้ว (ตลาดขนาดย่อมๆ ที่มีอะไรหลายๆ อย่างขายปะปนกัน) เป็นสินค้าพื้นเมืองเช่นซุ้มสมุนไพรพื้นบ้าน เครื่องเงิน เค้กลำไย เค้กหอมแดง ผ้าทอกะเหรี่ยงที่ทอด้วยกี่เอว ด้วยการประสานงานของ นางสาวสมหมาย ประทุมเทพ พัฒนาการอำเภอบ้านโฮ่ง 

ภายในตัวอาคารหอศิลป์นั้น ซึ่งในอดีตคือที่ว่าการอำเภอบ้านโห้ง (เป็นคำเขียนภาษาในอดีตที่ถูกต้อง) เป็นอำเภอที่ก่อตั้งเมื่อปี 2459 อายุครบ 100 ปีเมื่อ พ.ศ. 2559 เริ่มจากการจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอก่อน จากนั้นยกสถานะเป็นอำเภอ โดยตัดพื้นที่การดูแลแยกออกมาจากแขวงสองแขวงในอดีต คือบางพื้นที่เคยสังกัดแขวงปากบ่อง (ต่อมาแขวงปากบ่องเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอป่าซาง) และบางส่วนเคยสังกัดแขวงลี้ (แขวงลี้ในอดีตใหญ่มาก ครอบคลุมเขตพื้นที่อำเภอลี้ อำเภอบ้านโฮ่ง และทุ่งหัวช้าง แม้ปัจจุบันแยกไปเป็นอำเภอบ้านโฮ่งกับทุ่งหัวช้างแล้ว แต่อำเภอลี้ก็ยังเป็นอำเภอที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดลำพูน)

ห้องจัดแสดงในหอศิลป์มี 9 ห้อง ได้แก่ ชั้นล่าง 3 ห้อง ปีกซ้ายสุดเป็นห้องบรรยายสรุป มีเสน่ห์ด้วยการนำโต๊ะเก้าอี้ไม้ของห้องเรียนย้อนยุคสมัยอดีตมาใช้แทนเก้าอี้รับแขกสมัยใหม่ ห้องโถงกลาง และห้องปีกขวาเป็นการสาธิตการทอผ้าของชาวกะเหรี่ยงด้วยกี่เอวแบบดั้งเดิม ชั้นบน มี 6 ห้อง ห้องมุขยื่นด้านทิศตะวันตกเป็นห้องแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ ที่เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนอาคารหลังนี้ ห้องปีกซ้ายสุด เป็นอาคารจัดแสดงประวัติศาสตร์บ้านโฮ่งยุคก่อนประวัติศาสตร์ และยุคหริภุญไชย ห้องโถงกลาง ยังคงสภาพเดิมของห้องจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน มีแผงหลังที่วัดความสูง กล้องถ่ายรูปสมัยโบราณ ห้องปีกขวาเป็นห้องสมุด มีหนังสือให้อ่าน

พิเศษสุดคือห้องตอนในทิศตะวันออก เป็นห้องทำงานของ “นายอำเภอ” ยังคงเหลือตู้จัดเก็บเอกสาร โต๊ะทำงานเก่า โทรศัพท์รุ่นโบราณ แฟ้มเอกสารซีดเหลือง จุดนี้เป็น “จุดขายหลักสำหรับนักท่องเที่ยว” ที่ทุกคนสามารถเอาเสื้อราชปะแตนมาสวมทับ แล้วเอาหมวกมาใส่ ถ่ายรูปกลายเป็น “นายอำเภอย้อนยุค” ได้อย่างสนุกสนาน

สถานที่แหล่งสุดท้ายคือไปชมจิตรกรรม “ลายคำน้ำแต้ม” ในพระวิหารวัดดอนหลวง ศูนย์กลางชุมชนชาวยองที่เป็นชุมทางพ่อค้าวัวต่างในยุคพ่อค้าไม้ชาวพม่าเดินทางมาจากมะละแหม่ง ณ ที่นี้ นายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง มอบหมายให้ นายสุมิตร กัญจะนะ ผู้ดูแล ศูนย์หัตถกรรมผ้าทอบ้านดอนหลวง แหล่งผลิตผ้าฝ้ายขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับแนะนำสถานที่ หลังจากเลือกซื้อผ้าทอแล้ว คณะกรรมการ สสทน.ต่างแยกย้ายกันเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยสวัสดิภาพ

รอพบกันอีกครั้งในงานประชุมใหญ่ “สหพันธ์สัญจร” ที่เขาค้อ ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2565 ผู้สนใจร่วมกิจกรรมสามารถสมัครเป็นสมาชิก สสทน.ลำพูนได้ โดยดูรายละเอียดในเพจของ สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดลำพูน ค่ะ

22

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER X สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณหมอธีรศักดิ์ อุตตมา เป็นรถยนต์ Hyundai STARGAZER X สีดำขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถาม...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 14 มิ.ย. 2567, 08:01
 • |
 • 36

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER X สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณเตือนใจ เมฆสว่างวงศ์ เป็นรถยนต์ Hyundai STARGAZER X สีดำ ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 14 มิ.ย. 2567, 07:56
 • |
 • 22

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER Smart 6 With Black Roof สีขาว เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครั...

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณหมอพัทธนันท์ พุทธิเกียรติ เป็นรถยนต์ Hyundai STARGAZER Smart 6 With Black Roof สีขาว ขอขอบคุณที่ให้เก...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 12 มิ.ย. 2567, 16:58
 • |
 • 30

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER Smart 7 สีเทา เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณสมชาย แซ่หยี่ เป็นรถยนต์ Hyundai STARGAZER Smart 7 สีเทา ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 12 มิ.ย. 2567, 16:52
 • |
 • 49

16 มิถุนายน 67 มาสนุกกับเส้นทางลาดยางเรียบๆกันครับ TARMAC RALLY SPRINT ในหมู่บ้านฟ้าเปียงด...

อย่าพลาดสำหรับท่านนักแข่งทุกท่าน มาพบกับ  TARMAC แรลลี่ สปริ้น ที่เดิมหมู่บ้านฟ้าเบียงดิน บ้านธิ ลำพูน วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 67 นี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 092 8747429 BODY SHOP SPORT


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 11 มิ.ย. 2567, 22:10
 • |
 • 44

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARIA Premium with Sunroof สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับบริษัท รัตนสิริการบัญชี เชียงใหม่ จำกัด ที่มาถอยรถยนต์ Hyundai STARIA Premium with Sunroof สีดำ ขอขอบคุณท...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 10 มิ.ย. 2567, 12:42
 • |
 • 51
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128