มูลนิธิโครงการหลวง และ สวพส. เปิดงานประชุมวิชาการผลงานวิจัย ประจำปี 65 เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยบนพื้นที่สูง อย่างยั่งยืน (พ.ศ.2566-2570)

ข่าวเกษตร , 11 พ.ย. 2565, 14:27

มูลนิธิโครงการหลวง และ สวพส. เปิดงานประชุมวิชาการผลงานวิจัย ประจำปี 65 เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยบนพื้นที่สูง อย่างยั่งยืน (พ.ศ.2566-2570)

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมวิชาการผลงานวิจัย ประจำปี 2565 และเปิดงาน (ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565) โดย ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ประธานคณะทำงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง กล่าวรายงาน พร้อมด้วย พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชนกาธิเบศดำริ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้บนพื้นที่สูง”, ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) บรรยายพิเศษ “ทิศทางงานวิจัยของประเทศ และแนวทางการสนับสนุนงานวิจัยบนพื้นที่สูง”, นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) บรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนงานวิจัยบนพื้นที่สูงภายใต้แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)” ตามแนวทางของมูลนิธิโครงการหลวง (Royal Project Model) ภายในงานมีนิทรรศการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) และหน่วยงานภาคีเครือข่าย

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี กล่าวว่า สาระสำคัญของการขับเคลื่อนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชนกาธิเบศดำริ มุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) ของการพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวง (Royal Project Model) จากประสบการณ์ทำงานตลอดระยะเวลา 50 ปี ตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เพื่อแก้ปัญหาความยากจนจากการปลูกพืชเสพติด การทำเกษตรแบบเลื่อนลอย และการทำลายป่าต้นน้ำลำธาร จนมาถึงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานจะ สืบสาน รักษา และต่อยอด โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงานอย่างเข้าใจ เข้าถึง ทำให้บรรลุผลสำเร็จสูงสุดในการพัฒนาพื้นที่สูงสู่ความยั่งยืน ครอบคลุมในทุกมิติ

นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) กล่าวว่า การขับเคลื่อนงานวิจัยบนพื้นที่สูงภายใต้แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) มีกลไกการสนับสนุนเพื่อให้เกิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานเครือข่าย 33 หน่วยงาน ทั้งในระดับ พื้นที่ จังหวัด และส่วนกลาง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดในการขยายแนวทางตามแบบโครงการหลวงให้สามารถนำแบบอย่างของความสำเร็จด้วยองค์ความรู้โครงการหลวงไปปรับใช้ การพัฒนางานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเกิดเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน เนื่องจากกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ถูกกลั่นกรอง สัมฤทธิ์ผลมาแล้ว

สำหรับจุดประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง, สวพส. และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในงานประชุมวิชาการจัดให้มีการแสดงผลงานนิทรรศการตัวอย่างของความสำเร็จจากเกษตรกรในพื้นที่สูงมาสู่ระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ หมวดองค์ความรู้ใหม่และเทคโนโลยี ได้แก่ ผลงานการวิจัยการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตมะม่วงโดยการใช้ปุ๋ยแคลเซียมและโบรอน, ผลของพื้นที่การผลิตและช่วงระยะเวลาการผลิตที่มีผลต่อคุณภาพชาอู่หลง 2 สายพันธ์ในพื้นที่โครงการหลวง, การวิจัยและพัฒนาการปลูกเมลอนบนพื้นที่สูงในระบบ Smart Farming, การวิจัยการจัดการธาตุอาหารแบบแม่นยำสำหรับพืชเศรษฐกิจของพื้นที่สูง การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานที่เหมาะสมกับบริบทบนพื้นที่สูง การพัฒนาแผนกลยุทธ์การตลาดสำหรับร้านกาแฟของมูลนิธิโครงการหลวง การศึกษาและทดสอบต้นแบบตลาดออนไลน์สินค้าเกษตรสำหรับกลุ่มเกษตรกรบนพื้นที่สูง

นายวิรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดประชุมครั้งนี้ โดยผู้เข้าร่วมงานในทุกภาคส่วนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้จากงานวิจัยที่ได้เกิดขึ้นจากการปฏบัติจริงของเกษตกรและเจ้าหน้าที่ สวพส. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำองค์ความรู้ เทคนิคประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้ไปปรับใช้ในการพัฒนางานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และต่อยอดไปสู่การพัฒนาพื้นที่สูงอื่น ๆ ต่อไป ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด นำรถยนต์ไฟฟ้า แนะนำสหกรณ์นครลานนาเดินรถเชียงใหม่ใช้ทำรถสี่ล้...

คนล้านนา:ที่ผ่านมา ตัวแทนจากบริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด  ผู้นำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า โฟตอนจากประเทศจีน ขึ้นเหนือร่วมกับ บริษัทชนะศิลป์มอเตอร์ จำกัดตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยคุณสายัณห์ ช...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 26 ก.ย. 2566, 10:43
 • |
 • 42
 • |
 • 2

ส่งมอบอีกคันรถยนต์ Hyundai Staria SEL สีบรอนเงินรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ ให้คุณรุ่ง เกตุอรุณ และครอบครัว รับมอบรถ Hyundai Staria SEL สีบรอนเงิน  ซื้อเงินสด เป็นรถยนต์น่าใช้ ขอขอบคุณที่ให้...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 24 ก.ย. 2566, 17:32
 • |
 • 28

ส่งมอบอีกคันรถยนต์ Hyundai H-1 Elite NS สีดำรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้คุณชุเกียรติ หมื่นแดง พร้อมครอบครัว รุ่น ฮุนได H-1 Elite NS สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้ ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 24 ก.ย. 2566, 17:27
 • |
 • 30

ส่งมอบอีกคันรถยนต์ Hyundai H-1 Elite NS สีดำรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับ คุณสุดารัตน์ ใจเสมอ Hyundai H-1 Elite NS สีดำ รถยนต์น่าใช้ ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 24 ก.ย. 2566, 17:22
 • |
 • 34

รับมอบไปอีกหนึ่งคัน รถยนต์ Hyundai Stargazer Smart 6

ส่งมอบรถหรูน่าใช้ให้กับลูกค้า ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจ มอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดี พร้อมส่งมอบรถใหม่ Hyundai Stargazer Smart 6 ที่นั่งสีขาวให้กับ คุณอารียา แซ่ซิง ที่มาถอยป้ายแดงออ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 22 ก.ย. 2566, 12:04
 • |
 • 40

รับมอบไแล้วที่ผ่านมา รถยนต์ Hyundai Stargazer Smart 6

ส่งมอบรถหรูน่าใช้ให้กับลูกค้า ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจ มอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดี พร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณภูมิภักดิ์ พงษ์ระวีวงศา เป็นรถยนต์ Hyundai Stargazer Smart 6 ที่นั่ง สี...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 22 ก.ย. 2566, 11:56
 • |
 • 33
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128