พิธีไหว้ครูเสือที่แรกและที่เดียวในโลก ณ คุ้มเสือ แม่ริม เชียงใหม่

ข่าวศิลปวัฒนธรรม , 12 พ.ย. 2565, 11:34

พิธีไหว้ครูเสือที่แรกและที่เดียวในโลก ณ คุ้มเสือ แม่ริม เชียงใหม่

คุ้มเสือ (Tiger Kingdom) แม่ริม เชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูพยัคฆราช (ไหว้ครูเสือ) ประจำ ปี2565  ตามขนบธรรมเนียมโบราณล้านนา ท่ามกลางพลังปราณแห่งเสือที่แรกและที่เดียวในโลก เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 

พลตรีหญิง กชกร ไชยบุตร กรรมการบริษัทคุ้มเสือตระการจำกัด กล่าวว่า เนื่องจากคุ้มเสือ (Tiger Kingdom) แม่ริม เชียงใหม่ ได้จัดพิธีไหว้ครูเสือเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงความเคารพและแสดงกตเวทิตาคุณ ต่อสิ่ง ศักดิสิทธิ์และครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทองคค์วามรู้สรรพวิชาในการดูแลอภิบาลเสือและปกป้องคุ้มครองบรรดาเสือ ผู้ดูแลเสือ รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข

หากแต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ทางคุ้มเสือต้องงดจัดพิธีเป็นเวลาติดต่อกันหลายปี จนกระทั่งในปี 2565 นี้ เมื่อทางภาครัฐได้กลับมาฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงเป็นโอกาสสำาคัญที่ทางคุ้มเสือ แม่ริม เชียงใหม่ จะได้กลับมาจัดพิธีไหว้ครูเสือ เพื่อสืบสานธรรมเนียมประเพณีอันดีงามซึ่งเคยถือปฏิบัติสืบมา และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ รวมถึงส่งเสริมและกระตุ้นภาคธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ที่ซบเซาลงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

โดยรูปแบบและแนวคิดในการจัดงาน นั้นจะเป็นพิธีไหว้ครูพยัคฆราช (ไหว้ครูเสือ) เป็นการรื้อฟื้นนำเอาภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สั่งสมกันมาหลายชั่วรุ่นมาเป็นแกนกลางในการจัดพิธีกรรม เพื่อให้มีความยิ่งใหญ่สวยงามท่ามกลางวงล้อมของบรรดาเสือโคร่งที่สามารถสัมผัสได้ถึงพลังแห่งชีวิตและจิตวิญญาณแห่งอำนาจ โดยมุ่งหวังให้กิจกรรมไหว้ครูเสือนี้สามารถพัฒนาไปเป็นกิจกรรมประจำปีซึ่งบรรจุอยู่ในปฏิทินท่องเที่ยว
ประจำปีของทางอำเภอแม่ริมและทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ในอนาคต ซึ่งถือว่าเป็นที่แรกและที่เดียวในโลก

นอกจากนี้พิธีไหว้ครูเสือยังเป็นส่วนหนึ่งของการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับเสือ เพื่อจัดทำเป็นคู่มือเรียนรู้เชิงบูรณาการและเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเสือ ตามนโยบายของทาง Tiger Kingdom อีกด้วยพิธีไหว้ครูเสือ จัดขึ้นในรูปแบบผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยประยุกต์และวัฒนธรรมล้านนา โดยจัดให้มีพิธีสักการะบูชาทั้งในภาคพิธีสงฆ์ โดยพระเถราจารย์ และพิธีท้องถิ่นโดยพฤฒาจารย์ผู้มีความรู้

ซึ่งขั้นตอนพิธีกรรมประกอบไปด้วย

1. การไหว้ครูพยัคฆราช คือ การแสดงความเคารพและน้อมรำลึกถึงพระคุณของบรรดาสิ่งศักดิ์และครูบาอาจารย์ผู้ประทานสรรพวิชาในการอภิบาลคุ้มครองบรรดาเสือโคร่ง และผู้ดูแล ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อทุกท่านให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข โดยเฉพาะองค์ปู่เจ้าสมิงพราย บรมครูเสือผู้ทรงไว้ซึ่งสรรพวิชาและสรรพาคมอันแก่กล้า เป็นที่เคารพของชาวไทยมาแต่เดิม ดังปรากฎเรื่องราวอิทธิฤทธิ์ของท่านในลิลิตพระลอ วรรณกรรมที่เก่าแก่ที่สุดเรื่องหนึ่งของไทย

2. พิธีครอบครู คือ การอัญเชิญบุญญาบารมีของบรรดาครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ในวิทยาการด้านต่างๆมาสถิตเพื่อปกปักรักษาและคุ้มครองผู้ที่ตั้งเจตจำนงเข้ารับการครอบครูทุกท่าน 

3. พิธีสักยันต์และลง นะ หน้าทอง การสักยันต์และการลง นะ หน้าทองนั้น เป็นเสมือนอาภรณ์ประดับกายชิ้นหนึ่ง แต่เป็นอาภรณ์อันทรงพลังอำนาจที่จะบันดาลให้เกิดอำนาจบารมี และเกิดเมตตามหานิยมต่อผู้น้อมรับไว้กับตัว โดยในพิธีนี้จะมีการสักยันต์พญาเสือเผือก ซึ่งถือกันว่าเป็นราชาแห่งบรรดาเสือทั้งหลาย จึงมีอำนาจบารมี และเมตตาที่สูงส่ง พร้อมกับทำการเชิญพลังปราณแห่งบรรดาเสือโคร่งในมณฑลพิธีเข้ามาสถิตบนมนตราแห่งยันต์พญาเสือเผือก ส่วนพิธีลง นะ หน้าทองนั้น ถือกันว่าเป็นการเสริมพุทธคุณด้านเมตตามหานิยม ให้เป็นที่รักใคร่เมตตาแก่ผู้พบเห็น

4. การถักประเจียดมงคลและไหว้ครูมวยไทย มวยไทยถือเป็นศิลปะป้องกันตัวที่สืบทอดมากับคนไทยเป็นเวลาช้านาน การไหว้ครูถือเป็นการแสดงความเคารพต่อบรรดาครูผู้สืบทอดสั่งสอนวิชา และยังเป็นการอัญเชิญครูทั้งหลายให้มาสถิตเพื่อประทานความคงกระพันชาตรี ความแข็งแกร่งยืนยงให้แก่ผู้ไหว้ค ขณะที่ผ้าประเจียดซึ่งได้รับการถักโดยครูมวยนั้น จะมีการเสกคาถาและได้รับการอธิษฐานจิตโดยพระเถราจารย์ เพื่อใช้เป็นเครื่องป้องกันศัตรูผู้คิดร้าย และเสริมความคงกระพันเข้มแข็งทั้งทางกายและใจสำหรับผู้สวมใส่

5. นิทรรศการ เสือ: จิตวิญญาณแห่งสังคมไทย เป็นนิทรรศการให้ความรู้แก่ผู้ร่วมงานเกี่ยวกับพิธีกรรมไหวัครูเสือและธรรมเนียม จารีต ความเชื่อที่เกี่ยวกับเสือในสังคมไทยและสังคมเอเชีย

6. กิจกรรมรับพลังเสือ (Power spot) เป็นกิจกรรมประยุกต์ระหว่างกิจกรรมเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องพันธุ์เสือประเภทต่าง ๆ ควบคู่ไปกับความเชื่อเกี่ยวกับพลังอำนาจในเสือสายพันธุ์ต่าง ๆ ได้แก่ เสือโคร่งขาวสัญลักษณ์แห่งเทพประจำทิศตะวันตก และเทพผู้ปราบอธรรม ในความเชื่อจีนและญี่ปุ่น พญาเสือโคร่ง สัญลักษณ์แห่งพลังอำนาจและบารมีตามความเชื่อของชาวไทย เสือโคร่งทอง ธาตุน้ำ เสือโคร่งประจำปีเสือ 2565

และ 7. พิธีอธิษฐานจิตวัตถุมงคลพยัคฆ์บารมี รุ่น 2 วัตถุมงคลซึ่งได้รับการจัดสร้างเพื่อเป็นเครื่องรางสิริมงคลติดตัว ซึ่งได้รับการอธิษฐานจิตโดยพระ
เถราจารย์หลายรูปหลายวาระ วัตถุมงคลพยัคฆ์บารมียังเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์เสือเนื่องจากสร้างขึ้นโดยวัสดุและมวลสารมงคลแทนที่การใช้เขี้ยวเสือ หนังเสือ หรืออวัยวะจากร่างกายเสือจริง ๆ

 

1

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER X สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณหมอธีรศักดิ์ อุตตมา เป็นรถยนต์ Hyundai STARGAZER X สีดำขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถาม...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 14 มิ.ย. 2567, 08:01
 • |
 • 36

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER X สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณเตือนใจ เมฆสว่างวงศ์ เป็นรถยนต์ Hyundai STARGAZER X สีดำ ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 14 มิ.ย. 2567, 07:56
 • |
 • 22

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER Smart 6 With Black Roof สีขาว เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครั...

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณหมอพัทธนันท์ พุทธิเกียรติ เป็นรถยนต์ Hyundai STARGAZER Smart 6 With Black Roof สีขาว ขอขอบคุณที่ให้เก...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 12 มิ.ย. 2567, 16:58
 • |
 • 30

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER Smart 7 สีเทา เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณสมชาย แซ่หยี่ เป็นรถยนต์ Hyundai STARGAZER Smart 7 สีเทา ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 12 มิ.ย. 2567, 16:52
 • |
 • 49

16 มิถุนายน 67 มาสนุกกับเส้นทางลาดยางเรียบๆกันครับ TARMAC RALLY SPRINT ในหมู่บ้านฟ้าเปียงด...

อย่าพลาดสำหรับท่านนักแข่งทุกท่าน มาพบกับ  TARMAC แรลลี่ สปริ้น ที่เดิมหมู่บ้านฟ้าเบียงดิน บ้านธิ ลำพูน วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 67 นี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 092 8747429 BODY SHOP SPORT


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 11 มิ.ย. 2567, 22:10
 • |
 • 44

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARIA Premium with Sunroof สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับบริษัท รัตนสิริการบัญชี เชียงใหม่ จำกัด ที่มาถอยรถยนต์ Hyundai STARIA Premium with Sunroof สีดำ ขอขอบคุณท...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 10 มิ.ย. 2567, 12:42
 • |
 • 52
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128