แม่ข่า คือสายน้ำแห่งชีวิตของชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ , 22 พ.ย. 2565, 22:45

แม่ข่า คือสายน้ำแห่งชีวิตของชุมชน

ที่ไหนมีแม่น้ำลำคลอง ที่นั่นมีชุมชน เพราะสายน้ำหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ มีน้ำดื่มน้ำใช้ มีแหล่งอาหาร สามารถทำเกษตรกรรมได้ และมีความสะดวกด้านการคมนาคม จึงเกิดวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำลำคลองมาตั้งแต่อดีต

คนไทยสมัยก่อนผูกพันกับแม่น้ำ ไม่เพียงแค่ใช้ประโยชน์เพื่อการบริโภค ทำการเกษตร หรือการเดินทางขนส่งเท่านั้น แต่ยังมีอีกหลายมิติทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม มานุษยวิทยา การท่องเที่ยว ไปจนถึงมิติทางด้านเศรษฐกิจ มีการอยู่ร่วมกันของกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย เกิดประเพณีวัฒนธรรมมากมายเกี่ยวกับสายน้ำ มีการส่งต่อและผสมผสานทางวัฒนธรรม มีวิถีชีวิตริมคลอง การทำประมงพื้นบ้าน เกิดการท่องเที่ยว เกิดเป็นเศรษฐกิจที่หล่อเลี้ยงครอบครัวและชุมชน ฯลฯ แม่น้ำจึงไม่ได้เป็นเพียงสายน้ำไหล แต่ยังหมายถึงเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิต

“แม่ข่า” เป็นหนึ่งในลำน้ำสายสำคัญอันเป็นชัยมงคลของการสร้างเมืองเชียงใหม่ ในอดีตคลองแม่ข่าทำหน้าที่ทั้งเป็นคูเมืองชั้นนอกที่ช่วยปกป้องเมืองเชียงใหม่ เป็นลำน้ำที่ช่วยระบายน้ำจากเขตตัวเมืองไปยังแม่น้ำปิง และเป็นแหล่งน้ำที่ใช้เพื่อเกษตรกรรมและการอุปโภคบริโภค ด้วยระยะทางยาวกว่า 30 กิโลเมตรของแม่น้ำแม่ข่าแบ่งเป็นช่วงต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เกี่ยวข้องกับคนชุมชนริมคลอง 43 ชุมชน ซึ่งในช่วงช่วงกลางน้ำระยะทาง 10.2 กิโลเมตร อยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เริ่มตั้งแต่หมู่บ้านสุขิโต ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ไปจนถึง บริเวณถนนมหิดลก่อนถึงเขตเทศบาลตำบลป่าแดด มีชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมคลอง 26 ชุมชน ทั้งคนเมือง และกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า ลีซู ล่าหู่ ไทใหญ่ และเมียนมา ส่วนใหญ่ทำอาชีพเป็นแรงงาน ทำงานรับจ้าง ขายของที่ระลึก ขายของในย่านท่องเที่ยวไนท์บาซ่า ถนนคนเดิน เป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่

เมื่อเมืองเจริญมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาการรุกล้ำลำน้ำแม่ข่าเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย มีการสร้างบ้านเรือนที่รุกล้ำพื้นที่คลองทำให้ปิดกั้นทางเดินน้ำ ประกอบกับมีการสร้างถนนหนทางเพื่อการคมนาคมที่สะดวกขึ้น คลองแม่ข่าจึงค่อยๆ ลดความสำคัญลงจนเกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย และเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องเรื้อรังนานหลายสิบปี

แม่ข่าเปลี่ยน เชียงใหม่เปลี่ยน

เมื่อหลายหน่วยงานเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของคลองแม่ข่าและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนริมคลอง จึงเริ่มเกิดโครงการเพื่อฟื้นฟูคลองแม่ข่าให้กลับมาสดใสดังเดิม เทศบาลนครเชียงใหม่ โดย นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสียสองฝั่งคลองแม่ข่าพร้อมปรับภูมิทัศน์ ระยะที่ 1 ถนนระแกง – ประตูก้อม (สถานีสูบน้ำเสียที่ 6) เป็นโครงการต้นแบบที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมว่าสามารถฟื้นฟูน้ำในคลองให้กลับมาสะอาด และปรับภูมิทัศน์ริมคลองให้ดีขึ้นได้ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมที่สำคัญ เพราะเป็นการอนุรักษ์คลองประวัติศาสตร์ไปพร้อมกับการฟื้นฟูโบราณสถาน ฟื้นฟูคลอง ฟื้นฟูทรัพยากร ฟื้นฟูให้ผู้คนอยู่ได้ เกิดการสร้างชีวิตใหม่ สร้างระบบใหม่ เป็นการฟื้นฟูและพัฒนาที่ผสมความเก่าและใหม่ในโลกปัจจุบัน ทั้งยังมีมิติของการสร้างเศรษฐกิจเกิดขึ้นในชุมชนริมคลอง

แม้จะไม่มีภาพของการเล่นน้ำในคลองหรือการคมนาคมทางเรือแบบในอดีต แต่คลองแม่ข่ายุคใหม่ก็ได้ทำหน้าที่ในมิติใหม่ตามการพัฒนาของผู้คนและสังคม แม่ข่าโฉมใหม่ระยะทางประมาณ 750 เมตรที่ถูกจัดการเรื่องระบบบำบัดน้ำเสียและปรับภูมิทัศน์ใหม่ สวยงาม และปลอดภัย เป็นความสวยงามจากการผสมผสานของชีวิตเล็กๆ ที่ทำให้เกิดวิถีชีวิต ตลอดริมคลองสามารถปลูกผักปลูกต้นไม้ได้ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีร้านอาหาร มีกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เกิดเป็นการท่องเที่ยวที่ชุมชนเป็นหัวใจหลัก นำเศรษฐกิจเข้ามาในชุมชน ทำให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดวิถีชีวิตใหม่ของชุมชนริมคลองแม่ข่าที่ปรับตัวไปตามการพัฒนาของสังคม

คลองแม่ข่ากลับมาเป็นคลองที่มีชีวิตจิตใจอีกครั้ง ไม่ใช่ชีวิตจากเส้นสายที่โค้งเว้าของแม่น้ำในคลอง หรือความลดหลั่นของหลังคาบ้านเรือน เพราะแม่ข่าไม่ใช่ไม่เพีงแค่ลำน้ำ แต่แม่ข่าคือชีวิตของชุมชน เพราะชุมชนทำให้วัฒนธรรมยังคงอยู่ มิติของวิถีชีวิตจึงมีความสำคัญ และเมื่อโครงการต้นแบบนี้สำเร็จอย่างสมบูรณ์ ก็จะเป็นตัวอย่างที่สามารถต่อยอดไปถึงการพัฒนาชุมชนอื่นๆ ในทิศทางที่ดี เพื่อการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ต่อไป

 


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ETON Service Center ChiangMai ขอมอบโอกาสพิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช้รถนำเข้า

ALPHARD HARRIER ESTIMA VOXY NOAH*สำหรับ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง แบบครบเซ็ตเพียง 3,500 บาท*รถนำเข้ารุ่นอื่นๆ ฟรีค่าแรง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง*พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 30%รถรุ่นอื่นๆฟรีเฉพาะค่าแรงเปลี่ยน...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 27 มี.ค. 2566, 13:15
 • |
 • 26

ควิกเลน เชียงใหม่ มอบแคมเปญยาง Apollo Alnc4G 185/60R15.

เปลี่ยนครบ 4 เส้น    เพียงชุดละ 6241 ราคาพร้อมติดตั้ง แถมฟรีหมวก 1 ใบมีจำนวนกำกัด🌟วันติดตั้ง🌟🌟 ✅ตั้งศูนย์ล้อ ✅ถ่วงล้อ✅เปลี่ยนจุ๊บวาล์วยาง ✅เติมลมไนโตรเจน✅ตรวจเช็คฟรี 30 รายการ🌟🌟บริการหล...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 24 มี.ค. 2566, 08:23
 • |
 • 39

เซลส์ บุ๋ม จากเชียงแสงซูบารุฯ ส่งมอบรถยนต์หรู น่าใช้ ซูบารุ ฟอร์เรสเตอร์ ให้กับลูกค้าชาวญี...

ส่งมอบรถหรูให้ลูกค้า ที่ปรึกษาการขาย เซลส์ บุ๋ม จาก เชียงแสง ซูบารุเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบ ซูบารุ ฟอร์เรสเตอร์ gtsสีขาวมุก ราคา 1,470,000ให้กับ Mr Hiromu  Kimura ชาวญี่ปุ่นค่ะที่อา...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 14 มี.ค. 2566, 16:24
 • |
 • 68

ทีมงานฝ่ายขาย ธาราอีซูซุ เชียงใหม่ สาขาสารภียินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกๆ ท่าน

 พร้อมให้บริการ ด้วยทีมงานฝ่ายขายมืออาชีพ มากประสบการณ์ อนุมัติสินเชื่อไว ช่วยดันทุกเคส เอกสารไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องรอรถนาน โอนจอง ปลอดภัย บริการรับจองถึงที่ ส่งรถถึงบ้าน โชว์รูมตั้งอยู่ที่ อ.สา...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 10 มี.ค. 2566, 08:25
 • |
 • 63

เปิดไปแล้ว One Stop Shopping Expo และ งาน Chiangmai Motor Show ที่ศูนย์ประชุม 4-12 มีนาค...

ยูเนี่ยนแพน ร่วมกับ ชมรมผู้ค้ายานยนต์ จังหวัดเชียงใหม่ ทำพิธีเปิด “มหกรรม One Stop Shopping Expo@Chiangmai”      ระหว่างวันที่ 4-12 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวั...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 6 มี.ค. 2566, 12:26
 • |
 • 1,057
 • |
 • 13
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128