ร่วมค้นหางานไอเดีย ไปกับเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ “Local Rise’ation สร้างสรรค์ ท้องถิ่น เติบโต” ทั่วเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 3-11 ธันวาคม 2565

ข่าวบันเทิง , 25 พ.ย. 2565, 17:09

ร่วมค้นหางานไอเดีย ไปกับเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ “Local Rise’ation สร้างสรรค์ ท้องถิ่น เติบโต” ทั่วเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 3-11 ธันวาคม 2565

ตื่นตา ตืี่นใจ ไปกับ เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2565 (Chiang Mai Design Week 2022) งานที่รวบรวมงานศิลปะ  
งานออกแบบ งานไอเดีย หลากหลายแขนงที่ช่วยกระตุ้นคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ไปพร้อมๆ กัน สำหรับปีนี้จัดขึ้นภายในธีม “Local  
Rise’ation สร้างสรรค์ ท้องถิ่น เติบโต” ตั้งแต่วันที่ 3-11 ธันวาคม 2565 ณ ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ย่านล่ามช้าง ย่านช้างม่อย  
ย่านสันกำแพง และกระจายตัวทั่วเมืองเชียงใหม่

โดยการจัดเทศกาลในครั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ได้รับความร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่ หน่วย 
งานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ กลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ร่วมกันจัดงาน  
เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2565 (Chiang Mai Design Week 2022) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด 
เชียงใหม่ให้กลับมาคึกคัก สร้างการเติบโตของเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการ นักออกแบบ ศิลปิน ช่างฝีมือให้มีศักยภาพ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาย 
ในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการสร้างมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น รวมไปถึงการผลักดัน และส่งเสริม ให้เกิดการท่องเที่ยวในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น

พบกับกิจกรรมจาก  5 ย่านไฮไลต์สำคัญใน “เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2565” (Chiang Mai Design Week  
2022) อาทิ

ย่านช้างม่อย 
● นิทรรศการ Gastro Economy เศรษฐกิจ “การกินอยู่” กู้โลกอย่างไรในอนาคต โดย CEA ร่วมเปิดมุมมองใหม่ในการ 
พัฒนาภูมิภาค แง่มุมบทบาทของอาหาร ต่อพืชกับคน ศิลปะ-ธุรกิจการประกอบอาหาร และและส่งต่อวิถีอาหารไทยสู่การสร้างสรรค์สังคมเพื่อ 
อาหารและความยั่งยืน ที่ TCDC เชียงใหม่
●  NFT ART CON 2022 : Digital Exhibition & Art Market โดย NFT ART CON  
2022 นิทรรศการศิลปะ Crypto ที่ดีที่สุดจากทั่วโลก โดยการสนับสนุนของศิลปินในท้องถิ่นและนักสร้างสรรค์  ภายในงานประกอบด้วย 
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเสวนาโดยครีเอเตอร์และนักพัฒนา NFT ชั้นนำ เวิร์กช็อป และตลาดนัด NFT ที่ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่  
และ โกดัง มัณฑนา ถนนช้างม่อย
● นิทรรศการ Local Cabinets โดย Homecoming โปรเจ็กต์พานักสร้างสรรค์กลับบ้าน (เกิด) นำไปสู่การสร้างสรรค์ที่นำ 
เสนอผลงานที่สะท้อนมุมมองและความคิดของนักสร้างสรรค์หลากหลายสาขาที่กลับมาช่วยกันสะท้อนมุมมองความคิดผ่าน 5 พื้นที่น่าสนใจของ 
เชียงใหม่ เช่น คูเมือง เชียงดาว สันป่าข่อย อมก๋อย และคลองแม่ข่า ส่งต่อแรงบันดาลใจด้านการต่อยอดให้กับท้องถิ่นของตน ที่ โกดัง มัณฑนา  
ถนนช้างม่อย
● นิทรรศการ Local Composites โดย Homecoming โปรเจ็กต์พานักสร้างสรรค์กลับบ้าน (เกิด)นิทรรศการที่นักสร้าง 
สรรค์หลากหลายสาขา สำรวจและค้นหาวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเชียงใหม่ มาดัดแปลงใหม่ให้เกิดการเพิ่มมูลค่าทางวัสดุ นำเสนอ 
อัตลักษณ์ของพื้นที่นั้น ๆ เพื่อส่งต่อให้กับผู้เข้าชมนำไปปรับใช้หรือต่อยอดต่อไป ณ โกดัง มัณฑนา ถนนช้างม่อย
● มาหา...สนุก โดย TAM : DA ชวนมองเมืองเชียงใหม่ ผ่านผลงานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่ที่ถูกซ่อนไว้ในย่านช้างม่อย ให้ได้ค้น 
หา สอดส่องเรื่องราวในย่านอย่างสนุกสนาน


ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 
● POP Market โดย CEA ตลาดสินค้าดีไซน์สุดสร้างสรรค์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นเหนือ ทั้งงานหัตถกรรม สินค้าแฮนด์เมด สินค้า 
ไลฟ์สไตล์ ของตกแต่งบ้าน เครื่องประดับ อาหารและเครื่องดื่มกว่า 90 แบรนด์ รวมถึงการแสดงดนตรีจากศิลปินท้องถิ่นและกิจกรรมเวิร์กช็อป 
มากมายตลอด 9 วัน ที่ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

● Locating the Locals: A Virtual Exhibition by PTT การนำเสนอผลงานผู้ที่ได้รับรางวัล 
จากการประกวดศิลปะของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) มาแสดงพร้อมกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ 
ชมแบบเสมือนจริง โดยแนวคิดคือการเดินทางเพื่อค้นหานิยามของความเป็น “ท้องถิ่น” ทั้งในทางศิลปะและตัวตนของศิลปิน ที่ หอศิลป 
วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

ย่านล่ามช้าง 
● Lam Chang International Films โดย CEA กิจกรรมฉายหนังกลางแปลงจากต่างประเทศ ในวัดล่ามช้าง ที่ 
ชวนให้ผู้ชมได้หวนรำลึกว่าครั้งหนึ่งในอดีตที่แห่งนี้เคยใช้เป็นสถานที่จัดงานมหรสพที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมือ 
จากองค์กรในประเทศไทย ญี่ปุ่น รัสเซีย และฝรั่งเศส 
● กาดกองเก่าล่ามช้าง โดย ชุมชนล่ามช้าง / CEA ตลาดชุมชนที่ได้รวบรวมสินค้า อาหาร เครื่องดื่มและบริการท้องถิ่น โดยคนในชุมชนและ 
ชุมชนใกล้เคียงร่วมมือร่วมใจกันจัดตั้งขึ้น พร้อมต้อนรับอย่างอบอุ่น นอกจากนี้ยังมี Chiang Mai Busking งานแสดงดนตรีจาก 
ศิลปินเปิดหมวกตามจุดต่าง ๆ ในชุมชนล่ามช้าง และ World music งานดนตรีจากกลุ่มต่อล้อต่อเสียง ที่จะสร้างสีสันและบรรยากาศให้ 
ย่านครื้นเครงอีกครั้ง ที่ วัดล่ามช้าง
● เวิร์กช็อปกิจกรรมสำหรับเด็ก อาทิ ศิลปะภาพพิมพ์กับวัสดุและสิ่งแวดล้อมรอบตัว

ย่านสันกำแพง
● โหล่งฮิมคาว กิจกรรมคู่ขนานไปกับเทศกาล โดยมีเวิร์กช็อปสนุกๆ มากมาย อาทิ เซาะเศษแป๋งศิลป์ กิจกรรมที่นำเอาวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลง 
เป็นผลงานศิลปะสุดเจ๋ง กาดต่อนยอน ตลาดที่จัดจำหน่ายสินค้างานคราฟท์และบริการสร้างสรรค์ ไปจนถึงตลาดอาหารปลอดภัยอย่าง Green  
your food
● หมู่บ้านหัตถกรรมต้นเปา นำเสนอความเป็นหมู่บ้านอัตลักษณ์ชุมชนหัตถกรรม และการเป็นหมู่บ้านงานอาร์ตที่ได้รับความร่วมมือจากนัก 
สร้างสรรค์ท้องถิ่นและนักสร้างสรรค์จากประเทศรัสเซีย

ย่านอื่น ๆ 
● Chiang Mai Street Jazz Festival 2022  เทศกาลดนตรีแจ๊สแห่งปี ภายใต้คอนเซ็ป Stand by  
me, Stand by humanity ที่พูดถึงการเชื่อมโยงความหลากหลายของผู้คน สังคม การศึกษา สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม  
และการเมือง ผ่านสุนทรียภาพของดนตรี
● LABBfest 2022 งานแสดงดนตรีสดและการบันทึกภาพที่ผสมผสานระหว่าง Music Showcase กับ Visual  
Art เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางด้านดนตรีในระดับนานาชาติ ที่ Club Carving CNX

พบกับกิจกรรมดีๆ ที่จะทำให้เมืองเชียงใหม่ น่าอยู่มากยิ่งขึ้นใน “เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2565 ” (Chiang Mai Design  
Week 2022) ตั้งแต่วันที่ 3-11 ธันวาคม 2565 ณ ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ย่านล่ามช้าง ย่านช้างม่อย ย่านสันกำแพง และทั่วเมือง 
เชียงใหม่ ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่  www.chiangmaidesignweek.com หรือ Facebook: Chiang  
Mai Design Week  
 

 


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ETON Service Center ChiangMai ขอมอบโอกาสพิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช้รถนำเข้า

ALPHARD HARRIER ESTIMA VOXY NOAH*สำหรับ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง แบบครบเซ็ตเพียง 3,500 บาท*รถนำเข้ารุ่นอื่นๆ ฟรีค่าแรง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง*พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 30%รถรุ่นอื่นๆฟรีเฉพาะค่าแรงเปลี่ยน...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 27 มี.ค. 2566, 13:15
 • |
 • 25

ควิกเลน เชียงใหม่ มอบแคมเปญยาง Apollo Alnc4G 185/60R15.

เปลี่ยนครบ 4 เส้น    เพียงชุดละ 6241 ราคาพร้อมติดตั้ง แถมฟรีหมวก 1 ใบมีจำนวนกำกัด🌟วันติดตั้ง🌟🌟 ✅ตั้งศูนย์ล้อ ✅ถ่วงล้อ✅เปลี่ยนจุ๊บวาล์วยาง ✅เติมลมไนโตรเจน✅ตรวจเช็คฟรี 30 รายการ🌟🌟บริการหล...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 24 มี.ค. 2566, 08:23
 • |
 • 38

เซลส์ บุ๋ม จากเชียงแสงซูบารุฯ ส่งมอบรถยนต์หรู น่าใช้ ซูบารุ ฟอร์เรสเตอร์ ให้กับลูกค้าชาวญี...

ส่งมอบรถหรูให้ลูกค้า ที่ปรึกษาการขาย เซลส์ บุ๋ม จาก เชียงแสง ซูบารุเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบ ซูบารุ ฟอร์เรสเตอร์ gtsสีขาวมุก ราคา 1,470,000ให้กับ Mr Hiromu  Kimura ชาวญี่ปุ่นค่ะที่อา...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 14 มี.ค. 2566, 16:24
 • |
 • 68

ทีมงานฝ่ายขาย ธาราอีซูซุ เชียงใหม่ สาขาสารภียินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกๆ ท่าน

 พร้อมให้บริการ ด้วยทีมงานฝ่ายขายมืออาชีพ มากประสบการณ์ อนุมัติสินเชื่อไว ช่วยดันทุกเคส เอกสารไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องรอรถนาน โอนจอง ปลอดภัย บริการรับจองถึงที่ ส่งรถถึงบ้าน โชว์รูมตั้งอยู่ที่ อ.สา...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 10 มี.ค. 2566, 08:25
 • |
 • 62

เปิดไปแล้ว One Stop Shopping Expo และ งาน Chiangmai Motor Show ที่ศูนย์ประชุม 4-12 มีนาค...

ยูเนี่ยนแพน ร่วมกับ ชมรมผู้ค้ายานยนต์ จังหวัดเชียงใหม่ ทำพิธีเปิด “มหกรรม One Stop Shopping Expo@Chiangmai”      ระหว่างวันที่ 4-12 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวั...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 6 มี.ค. 2566, 12:26
 • |
 • 1,052
 • |
 • 13
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128