สมาคมการบินภาคเหนือดันเชียงใหม่ศูนย์กลางการบินทั่วไป กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงอากาศยาน-ศูนย์ซ่อมบำรุงโต 1,000 ลบ.

ข่าวท่องเที่ยว , 3 ธ.ค. 2565, 11:43

สมาคมการบินภาคเหนือดันเชียงใหม่ศูนย์กลางการบินทั่วไป กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงอากาศยาน-ศูนย์ซ่อมบำรุงโต 1,000 ลบ.

สมาคมการบินภาคเหนือเดินหน้ากระตุ้นให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการบินทั่วไป เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอากาศยาน จัดโครงการสัมมนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงอากาศยานและการสร้างเครือข่ายสนามบินขนาดเล็กทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ หวัง ตั้งเป้าเชียงใหม่-ภาคเหนือเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตบุคลากร และสร้างงานเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการบินทั่วไปที่จะประกอบ ซ่อม สร้าง การฝึกอบรมด้านการบินในพื้นที่ในอนาคตคาดจะสร้างรายได้ให้กับพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี

สมาคมการบินภาคเหนือ จัดสัมมนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอากาศยาน (Aviation Tourism) และกีฬาและการสร้างเครือข่ายสนามบินขนาดเล็กทั่วประเทศ โดย ดร.สันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกับ พลเอก ธงชัย สาระสุข รองประธานคณะกรรมาธิการ  และประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามเสนอแนะ เร่งรัด การปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการกีฬา  ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด  นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นางสาวภัทรอนงค์  ณ เชียงใหม่  ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และนายดำรงค์ องอาจ นายกสมาคมการบินภาคเหนือ รวมถึงผู้แทนสมาคมการบินทั่วประเทศ เข้าร่วมงาน ณ  ห้องประชุม 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565

นายดำรงค์ องอาจ นายกสมาคมการบินภาคเหนือ กล่าวว่า ทางสมาคมฯ มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่ก้าวสู่ศูนย์กลางการบินทั่วไป  หรือ (General Aviation)   ซึ่งถือว่าเชียงใหม่มีศักยภาพสูงมากเพราะปัจจุบันมีธุรกิจท่องเที่ยวแบบเครื่องบินขนาดเล็ก เครื่องบินขนาดเบา ร่มบิน ร่มร่อน รวมถึงบอลลูนจำนวนมาก เป็นกิจกรรมทางอากาศที่สามารถส่งเสริมกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างแรงบันดาลใจด้านการบินให้เยาวชนและผู้สนใจได้เข้าสู่ธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านการบินด้วยและหากสามารถให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ได้จะเกิดเงินหมุนเวียนมากกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี 
 
เป้าหมายในอนาคตคือการส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่ศูนย์กลางของการบินทั่วไป   ที่ครอบคลุม การบินส่วนบุคคล, การบินช่วยเหลือทางการแพทย์, อากาศยานไร้คนขับ,การฝึกบิน, การบินเช่าเหมาลำทั้งในรูปแบบ Air charter และ Air taxi ,การบินของ Private Jet,การบินแบบ Corporate aviation, สมาคมการบินหรือ Aeroclub, การบินชมภูมิประเทศ,   การบินถ่ายภาพทางอากาศ,การบินเพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นควันภาคเหนือเป็นต้น
 
ทางสมาคมฯ ได้จัดโครงการสัมมนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงอากาศยานและการสร้างเครือข่ายสนามบินขนาดเล็กทั่วประเทศขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคม 2565  มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเชิงกฎระเบียบ โอกาสทางธุรกิจ และการสร้างเครือข่ายนักบิน และสนามบินทั่วประเทศ เพื่อแสดงศักยภาพ สร้างเครือข่ายด้านธุรกิจการบินทั่วไป บุคคลที่เกี่ยวข้องในการการเตรียมความพร้อม  ในการยกระดับอุตสาหกรรมและธุรกิจอากาศยานทั่วไปในระดับนานาชาติในอนาคต   อันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัวด้านธุรกิจการบินในพื้นที่เมืองท่องเที่ยวทั่วประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการผลิตบุคลากร และเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการบินในอนาคต ประการสำคัญคือการกระตุ้นภาคเศรษฐกิจท่องเที่ยวที่จะสร้างรายได้ต่อท้องถิ่นชุมชนตามมา

ด้านดร.สันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ในขณะนี้เข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวเต็มตัว มีการจัดงานเทศกาลที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทำให้ทำให้แนวโน้มจำนวนผู้โดยสาร และเที่ยวบินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉพาะในเดือนตุลาคม 2565 ท่าอากาศยานเชียงใหม่มีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละประมาณ 19,000 คน เป็นผู้โดยสารภายในประเทศกว่า 18,300 คน ผู้โดยสารระหว่างประเทศกว่า 700 คน จำนวนเที่ยวบินเฉลี่ยวันละ 110-120 เที่ยวบิน เป็นเที่ยวบินภายในประเทศประมาณ 114 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศประมาณ 6 เที่ยวบิน ทั้งนี้คาดการณ์หลังจากนี้ไปถึงต้นปีหน้า จะมีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยวันละประมาณ 21,000 คน หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 และคาดว่าในปีนี้ จะมีนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 6 ล้านคน แบ่งเป็นคนไทย 5.6 ล้านคน และนักท่องเที่ยวต่างประเทศอีกประมาณ 4 แสนคน สร้างรายได้ประมาณ 4 หมื่นล้านบาท การฟื้นตัวอยูประมาณ 50%   ส่วนในปีหน้า คาดว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ให้สามารถสร้างรายได้หมุนเวียนในพื้นที่ในปี 2566  ประมาณ 70,000 ล้านบาท จากกิจกรรมในพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น  
 
“การส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่ก้าวสู่ศูนย์กลางการบินแบบทั่วไป การสร้างอาชีพใหม่ด้านศูนย์ซ่อมบำรุง รวมถึงการเป็นเมืองการบินภาคเหนือในอนาคต นอกจากจะสร้างการจ้างงาน ยกระดับรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ผู้รักการบินได้มาเรียนรู้พัฒนาการ เทคโนโลยี ด้านการบิน และประวัติศาสตร์การบินของจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะได้  ส่งเสริมให้เยาวชน ได้เข้าถึงและมีแรงบันดาลใจในเรื่องของด้านการบิน ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ และสร้างความรู้ด้านกิจกรรมอากาศยานในภาคเหนือ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนและมีกิจกรรมร่วมกันในระดับนานาชาติ ซึ่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ได้”
 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ล่าสุดหวัดเชียงใหม่  ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน The Route Asia Development Forum ที่เลื่อนการจัดงานมาเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ถือเป็นการประชุมเจรจาธุรกิจด้านการบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นการเจรจาธุรกิจแบบ Face to Face meeting มีผู้เข้าร่วมงานเป็นผู้บริหารระดับสูงของสายการบินและสนามบินจากทั่วโลก มีวัตถุประสงค์ในการชักจูงสายการบินให้สนใจมาเปิดทำการบินกับสนามบินทั้ง 6 แห่งของ AOT รวมทั้งการสร้างเครือข่ายเส้นทางการบินระหว่างสนามบินเป้าหมายอีกด้วย โดยการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ได้รับมอบการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน RAS2020 อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์
 
สำหรับงาน The Routes Asia Development Forum 2020 ถือเป็นอีกครั้งในรอบ 14 ปี ของประเทศไทย ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน นับว่าเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยที่ได้ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมงานจากธุรกิจการบินทั่วโลก ซึ่งจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของท่าอากาศยาน ความก้าวหน้าของเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางอากาศ รวมทั้งความพร้อมและคุณภาพของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดงานดังกล่าวจะเป็นการเปิดพื้นที่สำคัญในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากธุรกิจการบินทั่วโลก 
 

5
1

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ETON Service Center ChiangMai ขอมอบโอกาสพิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช้รถนำเข้า

ALPHARD HARRIER ESTIMA VOXY NOAH*สำหรับ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง แบบครบเซ็ตเพียง 3,500 บาท*รถนำเข้ารุ่นอื่นๆ ฟรีค่าแรง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง*พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 30%รถรุ่นอื่นๆฟรีเฉพาะค่าแรงเปลี่ยน...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 27 มี.ค. 2566, 13:15
 • |
 • 26

ควิกเลน เชียงใหม่ มอบแคมเปญยาง Apollo Alnc4G 185/60R15.

เปลี่ยนครบ 4 เส้น    เพียงชุดละ 6241 ราคาพร้อมติดตั้ง แถมฟรีหมวก 1 ใบมีจำนวนกำกัด🌟วันติดตั้ง🌟🌟 ✅ตั้งศูนย์ล้อ ✅ถ่วงล้อ✅เปลี่ยนจุ๊บวาล์วยาง ✅เติมลมไนโตรเจน✅ตรวจเช็คฟรี 30 รายการ🌟🌟บริการหล...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 24 มี.ค. 2566, 08:23
 • |
 • 39

เซลส์ บุ๋ม จากเชียงแสงซูบารุฯ ส่งมอบรถยนต์หรู น่าใช้ ซูบารุ ฟอร์เรสเตอร์ ให้กับลูกค้าชาวญี...

ส่งมอบรถหรูให้ลูกค้า ที่ปรึกษาการขาย เซลส์ บุ๋ม จาก เชียงแสง ซูบารุเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบ ซูบารุ ฟอร์เรสเตอร์ gtsสีขาวมุก ราคา 1,470,000ให้กับ Mr Hiromu  Kimura ชาวญี่ปุ่นค่ะที่อา...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 14 มี.ค. 2566, 16:24
 • |
 • 68

ทีมงานฝ่ายขาย ธาราอีซูซุ เชียงใหม่ สาขาสารภียินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกๆ ท่าน

 พร้อมให้บริการ ด้วยทีมงานฝ่ายขายมืออาชีพ มากประสบการณ์ อนุมัติสินเชื่อไว ช่วยดันทุกเคส เอกสารไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องรอรถนาน โอนจอง ปลอดภัย บริการรับจองถึงที่ ส่งรถถึงบ้าน โชว์รูมตั้งอยู่ที่ อ.สา...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 10 มี.ค. 2566, 08:25
 • |
 • 63

เปิดไปแล้ว One Stop Shopping Expo และ งาน Chiangmai Motor Show ที่ศูนย์ประชุม 4-12 มีนาค...

ยูเนี่ยนแพน ร่วมกับ ชมรมผู้ค้ายานยนต์ จังหวัดเชียงใหม่ ทำพิธีเปิด “มหกรรม One Stop Shopping Expo@Chiangmai”      ระหว่างวันที่ 4-12 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวั...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 6 มี.ค. 2566, 12:26
 • |
 • 1,057
 • |
 • 13
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128