STep ร่วมกับ มช. จัดพิธีมอบรางวัลการออกแบบ พร้อมเชิญชมนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ ทงคุณค่าสะท้อนอัตลักษณ์ล้านนา ในงาน Creative Design Awards 2022

สกู๊ปคนล้านนา , 5 ธ.ค. 2565, 10:21

STep ร่วมกับ มช. จัดพิธีมอบรางวัลการออกแบบ พร้อมเชิญชมนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ ทงคุณค่าสะท้อนอัตลักษณ์ล้านนา ในงาน Creative Design Awards 2022

วันที่ 4 ธันวาคม 2565 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิงรุก: ล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานประกาศผลพร้อมพิธีมอบรางวัลการออกแบบสร้างสรรค์ (Creative Design Awards) ประจำปี 2022 แก่นักออกแบบเจ้าของผลงานอันโดดเด่น ทรงคุณค่า ทั้งสะท้อนอัตลักษณ์ล้านนา ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน โดยมี อาจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การกล่าวต้อนรับ ร่วมด้วย ผศ.สุริยะ ทองมุณี หัวหน้าโครงการรางวัลการออกแบบสร้างสรรค์ นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ นักวิชาการอิสระ และที่ปรึกษาโครงการองค์กรต่างๆ  รวมถึงทีมคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยและผู้บริหารอุทยานฯ (STeP) พร้อมทั้งคณะที่ปรึกษาและกรรมการตัดสินรางวัล ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบที่มี ชื่อเสียงทั่วประเทศจากหลากหลายสาขา ร่วมงานดังกล่าว เพื่อเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดีกับผู้รับมอบรางวัล ก่อนปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานการออกแบบร่วมกัน

กิจกรรมภายในงานมีด้วยกัน 3 ส่วน โดยมีพิธีมอบรางวัล Creative Design Awards 2022 เป็นกิจกรรมชูโรง ซึ่งในปีนี้จัดแบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 8 สาขา ประกอบด้วย สาขาการออกแบบสถาปัตยกรรม สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาการออกแบบสื่อสมัยใหม่ สาขาการออกแบบอัตลักษณ์องค์กรและการสร้างตราสินค้าสาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สาขาดีไซน์เนอร์หน้าใหม่ สาขาล้านนาสร้างสรรค์ และสาขาผลงานจากโปรเจค นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย ซึ่งมอบให้ผลงานออกแบบสร้างสรรค์และโดดเด่นในสาขาต่าง ๆ ทั้งสิ้น 30 ผลงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจแก่นักออกแบบรุ่นใหม่ได้สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าเช่นนี้ในอนาคตต่อไป โดยผลงานดังกล่าว จะถูกจัดแสดงในพื้นที่นิทรรศการ (Creative Design Exhibition) ณ อาคารเรือนฝาไหลของแม่นายคำเที่ยง สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาล

งานออกแบบเชียงใหม่ 2022 (Chiang Mai Design Week 2022) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 11 ธันวาคม 2565 โดยเปิดให้ประชาชนและผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรม Creative Design Networking ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลและบุคลากรในแวดวงการออกแบบได้พบปะ พูดคุย เพื่อพัฒนากลยุทธทางการตลาดร่วมกันอีกด้วย

ทั้งนี้ นักออกแบบและเจ้าของผลงานที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด อีกทั้งยังได้รับการส่งเสริมในการต่อยอดรางวัลไปสู่เวทีในต่างประเทศ รวมไปถึงการสนับสนุนทั้งในด้านการตลาด การจัดนิทรรสการออนไลน์ การเข้าร่วมงานกิจกรรมต่าง ๆ และการประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับรางวัลการออกแบบสร้างสรรค์ (Creative Design Award) นั้น จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 10นับตั้งแต่ริเริ่มในปี 2555 โดยในปีนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิงรุก: ล้านนาสร้างสรรค์ ภายใต้การดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) เพื่อยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรด้านความคิดสร้างสรรค์ครอบคลุมใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้แก่เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน ได้เห็นถึงความสำคัญของการออกแบบที่มีต่อผลิตภัณฑ์ตลอดจนสร้างชื่อเสียงให้กับนักออกแบบ อีกทั้งเป็นการเชิดชูอัตลักษณ์ความเป็นล้านนาที่มีความแตกต่างกันทางด้านมรดกวัฒนธรรมของพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณค่าอันโดนเด่นของล้านนาสร้างสรรค์ สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น อนุรักษ์และส่งเสริมความเป็นท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

รางวัลการออกแบบสร้างสรรค์ (Creative Design Awards) จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2555 - 2565 เป็นเวลา 10 ปีถือว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรด้านความคิดสร้างสรรค์ครอบคลุมใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน ได้เห็นถึงความสำคัญของการออกแบบที่มีต่อผลิตภัณฑ์ตลอดจนสร้างชื่อเสียงให้กับนักออกแบบ รางวัลออกแบบสร้างสรรค์ดำเนินงานภายใต้การดูแลของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

จากสำนักยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิงรุกล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านล้านนาอย่างเป็นระบบ สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านล้านนาให้กับสถานศึกษาและประชาชน ตลอดจนสามารถนำไปสู่การต่อยอดภูมิปัญญาล้านนาอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของพื้นที่ให้เกิดการพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบให้กับชุมชน เพิ่มมูลค่าและคุณค่าของผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน สนับสนุนการท่องเที่ยว ฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่จากฐานรากสู่สากล สำหรับรางวัลการออกแบบสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการออกแบบ ทั้งด้านงานหัตถกรรม ด้านสถาปัตยกรรม ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารด้านการออกแบบสื่อสมัยใหม่ ให้ความสำคัญกับความเป็นล้านนาที่มีความแตกต่างกันทางด้านมรดกวัฒนธรรมของพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณค่าอันโดนเด่นของล้านนาสร้างสรรค์ สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น อนุรักษ์และส่งเสริมความเป็นท้องถิ่นให้คงอยู่

ซึ่งในปี 2565 นี้ คณะทำงานได้ดำเนินการคัดสรรผู้ที่ได้รับรางวัลการออกแบบสร้างสรรค์ได้กำหนดประเภทผลงานออกเป็น 8 ประเภทผลงานได้แก่1. Architecture Design 2. Product Design 3. New Media Design 4. Cooperate Identity and Branding 5. Packaging Design 6. New Face Designer 7. Creative Lanna 8. Student Project and University Project

โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการ คณะที่ปรึกษา ที่ มีองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ในการออกแบบและการตลาดสร้างสรรค์ ทั้ง 20 ท่าน ซึ่งในปีนี้ได้มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากกว่า 150 ที่มาจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ผลงานแต่ละชนิดมีการออกแบบและความโดดเด่นอยู่จำนวนมากจึงได้กำหนดการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลได้มี 3 ขั้นตอนได้แก่ รอบ Longist, Shortlist และ Finalist โดยใช้เวลาคัดเลือกผลงานตั้งแต่เดือนสิงหาคม จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2565 ผลงาน นอกจากผลงานของนักออกแบบแล้วในปีนี้ได้มีการเปิดประเภทผลงานของนักศึกษาเข้าร่วมประกวด จากการคัดเลือกผลงานทั้งหมดในปีนี้จึงมีผู้ที่ได้รับรางวัลการออกแบบสร้างสรรค์จำนวน 23 ผลงาน ได้แก่

1. Architecture Design  1.1 คาร์มวิลเลจ  1.2 Tao Cha Tea House  2. Product Design  2.1 Pebble stool  2.2 MIMB  2.3 ArchiTECT'S GAMBIT  2.4 Recycled Plastic waste to Furniture Design  2.5 Sentiment of upcycling  2.6 Talking THOC  2.7 โคมแสงจันทร์ Moon Lantern  3. New Media Design  3.1 "ต่อยอดแสงหลวง" วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จ.เชียงใหม่  3.2 FONT OA-SATAPUD  4. Cooperate Identity and Branding  4.1 Yorice Amazake  4.2 Kyu Shi Gai  5. Packaging Design  5.1 กองหา ครีมบำรุงเครื่องเงิน  6. New Face Designer  6.1 จิร  6.2 Waste Journey  6.3 ตุ้มหูดอกสายลม
 

7. Creative Lanna  7.1 เตวโวยโวย  8. Student Project and University Project  8.1 โครงการออกแบบอัตลักษณ์ข้อมูลภาพดิจิทัลและเทมเพลสสำเร็จรูปเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับนักออกแบบท้องถิ่น  8.2 ม้านั่งบิชุ  8.3 ไก่กินไก่  8.4 อาคารรับรอง สวนนกหนานฉาง กว่างโจว (ประเทศจีน)  8.5 Illumina

ทั้ง 23 ผลงานจะถูกจัดแสดงนิทรรศการผลงานที่ เฮือนแม่นายคำเที่ยง ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3 - 11 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.30 น.


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบรถยนต์ ฟอร์ด กระบะDouble Cab Wildtrak 2.0L Turbo HR 6AT

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์  โดยเซลล์ ดวงพร  กิ่งจำปาร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น Double Cab Wildtrak 2.0L Turbo HR 6AT ให้กับ บริษัท ฮีมัลทรี (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ให...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:44
 • |
 • 34

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคัน รถยนต์ ฟอร์ด กระบะ2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT (Sedona Orange)

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์  โดยเซลล์ หฤทัย  สมวงค์แก้ว ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT (Sedona Orange)  ให้กับคุณ สำรี มั่นเขตต์กร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:37
 • |
 • 26

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคัน รถยนต์ ฟอร์ด กระบะDouble Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10AT

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์  โดยเซลล์ อังกุญณัฐ  อรรเศรษฐ์สกุล  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น Double Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10AT ให้กับนางสาว ภาณิชา ฐานิสร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:31
 • |
 • 27

ส่งมอบรถยนต์ ฟอร์ด กระบะDouble Cab Stormtrak 2.0L Bi-Turbo HR 10AT-POWER ROLLER SHUTTER

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์ โดยเซลล์ พิมประภา  ยศบพิตร ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น Double Cab Stormtrak 2.0L Bi-Turbo HR 10AT-POWER ROLLER SHUTTER  ให้กับ หจก.ฮอดทร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:25
 • |
 • 34
 • |
 • 1

ส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดน่าใช้ให้กับลูกค้า ฟอร์ด กระบะ2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x2 10AT

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์ โดยเซลล์ พนิตสิรี ปัญญาวชิรธรรม ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x2 10AT ให้กับ นางสาว ทัศวรรณ แสนชนะ ที่ให้ความไว้วางใจมาเป็นค...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:09
 • |
 • 41

📢อย่าพลาด! โปรผ่อน 0️⃣% นาน 3️⃣ ปี โค้งสุดท้ายก่อนสิ้นสุดเงินสนับสนุนจาก EV 3.0

ซื้อ Wuling Air EV รับทันทีโปรโมชั่นดอกเบี้ย 0% นาน 3 ปีสำหรับ Wuling Air EV ทั้งในรุ่น Standard Range และ Long Rangeพร้อมประกันชั้น 1 และของแถมอีกมากมาย รวมแล้วมูลค่ากว่า 50,000 บาทโค้งสุดท้ายก่อนสิ้...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 09:49
 • |
 • 55
 • |
 • 1
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128