"อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ"อดีตนายกรัฐมนตรี ชี้ถึงเวลายกเครื่องเกษตรไทยสู่การทำเกษตรแม่นยำเต็มรูปแบบ แนะรัฐอัดงบช่วยเปลี่ยนเทคโนโลยีลดต้นทุน

ข่าวเกษตร , 7 ธ.ค. 2565, 14:52

"อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ"อดีตนายกรัฐมนตรี ชี้ถึงเวลายกเครื่องเกษตรไทยสู่การทำเกษตรแม่นยำเต็มรูปแบบ แนะรัฐอัดงบช่วยเปลี่ยนเทคโนโลยีลดต้นทุน

"อภิสิทธ์" ลั่นเกษตรไทยถึงเวลายกเครื่อง   ชี้โลกร้อน ปัญหาขาดแคลนปุ๋ย เทรนด์สุขภาพบีบให้ต้องปรับตัว รัฐต้องอัดงบช่วยเปลี่ยนเทคโนโลยีลดต้นทุน   รื้อมาตรการประกันราคา เลิกให้แบบหว่าน  “ณัฐพงศ์” จี้รัฐหนุนเอสเอ็มอีลุยตลาดโลกแข่งรายใหญ่  

จากงานสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ"พลิกแผนปฏิรูปเกษตรไทยยุค 5 G” ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดขึ้นในวันที่ 7 ธันวาคม 256 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี  ได้ขึ้นกล่าวปาฐกถา ในหัวข้อเรื่อง “ได้เวลายกเครื่องเกษตรไทย” โดยมีใจความสำคัญและให้ความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การเกษตรไทยในปัจจุบันต้องได้รับการ“ยกเครื่อง”อย่างเร่งด่วนที่สุดเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

“เรามักจะภาคภูมิใจว่าภาคเกษตรไทยมีความได้เปรียบจากความอุดมสมบูรณ์ที่มีมาแต่ช้านาน ในน้ํามีปลา ในนามีข้าว เราจึงทําการเกษตรตามธรรมชาติ มีเหลือจากบริโภคภายในประเทศก็ส่งออก ไม่เคยต้องถูกกดดัน ให้เปลี่ยนแปลง แต่ปัจจุบัน เรามีครัวเรือนที่อยู่ในภาคเกษตรถึงร้อยละ 40 แต่ทํารายได้ไม่ถึงร้อยละ 10 ของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ จึงทําให้เกิดความเหลื่อมล้ำสูง เกษตรกรกลายเป็นกลุ่มผู้ยากจนที่รัฐต้องใช้ งบประมาณจํานวนมากในการให้ความช่วยเหลือ ที่สําคัญผลิตภาพของผลผลิตทางการเกษตรของเราต่ํา แม้ใน พืชผลที่เราส่งออกเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก”

นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า จากนี้ไป จะมีหลายปัจจัยกดดันจากภายนอกเพิ่มขึ้น ได้แก่ ภาวะโลกร้อนที่ส่งผ ส่งผลกระทบ ต่อความอุดมสมบูรณ์ ปัญหาภัยพิบัติ ผนวกกับการกีดกันทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่การประมงของไทย เผชิญมาแล้ว ภาวะสงครามยูเครน-รัสเซียที่ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนปุ๋ย ซึ่งไทยต้องพึ่งพาการนําเข้าปุ๋ย เกือบทั้งหมด จําเป็นต้องมีมาตรการเตรียมการรับมือโดยด่วน

“แนวโน้มโลกให้ความสําคัญกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น เน้นสินค้าออร์แกนิค การผลิตที่มุ่งความเป็นธรรมชาติไม่ใช้สารเคมี ส่งผลต่อความต้องการสินค้าเกษตรโดยตรง ขณะเดียวกันไทยมีคู่แข่งมากขึ้น โดยเฉพาะ เวียดนาม ถือเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวในหลาย ๆ สินค้า เช่น ข้าว ทุเรียน”

นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า หัวใจของการยกเครื่อง คือ การนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดต้นทุนการจัดการเรื่องดิน น้ํา อากาศ ปรับตัวเข้าสู่การทําเกษตรแม่นยําเต็มรูปแบบ แต่การจะดําเนินการดังกล่าวได้ต้องเริ่มต้นด้วยการมี โครงการเพิ่มพูนทักษะ (Upskill) ให้เกษตรกรไทยเรียนรู้การใช้เครื่องมือสมัยใหม่เหล่านี้ พร้อมไปกับการได้รับ โอกาสจากการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและการทําการตลาด โดยรัฐให้การสนับสนุนทั้งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน และเงินทุนที่จะต้องใช้ในการปรับเปลี่ยน

นายอภิสิทธิ์ยังได้กล่าวต่อไปว่า รัฐควรใช้โอกาสในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ ปรับปรุงนโยบายของรัฐต่อภาคการเกษตร โดยนําเครื่องมือที่ใช้ในการสนับสนุนเกษตรกรในปัจจุบัน เช่น โครงการประกันรายได้ในการกําหนดเงื่อนไขและ สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรปรับตัว และใช้โอกาสนี้ดําเนินนโยบายเกี่ยวกับการเพิ่มอํานาจการต่อรองของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรเพื่อมิให้การเปลี่ยนแปลงเอื้อประโยชน์เฉพาะกับธุรกิจขนาดใหญ่ รวมทั้งสร้าง แพลตฟอร์มต่าง ๆ ให้เกษตรกรเข้าถึงตลาดโลกโดยตรงได้ง่ายขึ้น

“การเร่งปรับปรุงพัฒนาเกษตรกรไทยเป็นเรื่องเร่งด่วน ไทยหมดเวลาแล้ว ถ้าเรายังย่ําอยู่กับที่ จะแข่งขันใน ตลาดโลกไม่ได้แล้ว แต่หากการยกเครื่องประสบความสําเร็จ จะเป็นการยกระดับทั้งภาคการเกษตร ความ เป็นอยู่ของเกษตรกร แก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ํา ตลอดจนเสริมสถานะของประเทศไทยในภาวะที่โลกกําลังเผชิญกับปัญหาความมั่นคงด้านอาหาร” นายอภิสิทธิ์กล่าวในที่สุด

ด้านนายณัฐพงศ์  พันธเกียรติไพศาล ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา   บรรยายหัวข้อ “เกษตรกรไทยกับเทรนด์ความยั่งยืน” ว่า สินค้าเกษตรไทยยังมีอนาคตมากในเวทีโลก โดยเฉพาะเกษตรแปรรูปด้านอาหาร และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ด้านสุขภาพ แต่ปัญหาคือ ต้องมีการจัดสมดุลระหว่างผู้ส่งออก หรือผู้ประกอบการรายใหญ่ รายเล็ก ให้มีความสามารถด้านการแปรรูปและส่งออกใกล้เคียงกัน เพราะผู้ประกอบการขนาดเล็กจะสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าได้มากกว่า และกระจายซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรได้กว้างขวางกว่า ในราคาที่่เป็นธรรมกว่า โดยการลงทุนด้านเครื่องจักรในการแปรรูป เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ด้านอาหารที่พัฒนาขึ้นอย่างมากและต้นทุนลดลง หากรัฐบาลมองความสัมพันธ์เหล่านี้ออก และมีนโยบายส่งเสริมที่ถูกจุด บูรณาการร่วมกับภาคการศึกษาวิจัย เอกขนขนาดกลางและขนาดเล็ก 
“อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปจะเป็นอนาคตของประเทศ และส่งผลดีต่อประชาชนในประเทศมากกว่าอุตสาหกรรมอื่่น ๆ ทั้งหมดในอนาคต” นายณัฐพงศ์กล่าว
 


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบรถยนต์ ฟอร์ด กระบะDouble Cab Wildtrak 2.0L Turbo HR 6AT

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์  โดยเซลล์ ดวงพร  กิ่งจำปาร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น Double Cab Wildtrak 2.0L Turbo HR 6AT ให้กับ บริษัท ฮีมัลทรี (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ให...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:44
 • |
 • 34

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคัน รถยนต์ ฟอร์ด กระบะ2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT (Sedona Orange)

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์  โดยเซลล์ หฤทัย  สมวงค์แก้ว ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT (Sedona Orange)  ให้กับคุณ สำรี มั่นเขตต์กร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:37
 • |
 • 26

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคัน รถยนต์ ฟอร์ด กระบะDouble Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10AT

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์  โดยเซลล์ อังกุญณัฐ  อรรเศรษฐ์สกุล  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น Double Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10AT ให้กับนางสาว ภาณิชา ฐานิสร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:31
 • |
 • 27

ส่งมอบรถยนต์ ฟอร์ด กระบะDouble Cab Stormtrak 2.0L Bi-Turbo HR 10AT-POWER ROLLER SHUTTER

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์ โดยเซลล์ พิมประภา  ยศบพิตร ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น Double Cab Stormtrak 2.0L Bi-Turbo HR 10AT-POWER ROLLER SHUTTER  ให้กับ หจก.ฮอดทร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:25
 • |
 • 34
 • |
 • 1

ส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดน่าใช้ให้กับลูกค้า ฟอร์ด กระบะ2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x2 10AT

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์ โดยเซลล์ พนิตสิรี ปัญญาวชิรธรรม ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x2 10AT ให้กับ นางสาว ทัศวรรณ แสนชนะ ที่ให้ความไว้วางใจมาเป็นค...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:09
 • |
 • 41

📢อย่าพลาด! โปรผ่อน 0️⃣% นาน 3️⃣ ปี โค้งสุดท้ายก่อนสิ้นสุดเงินสนับสนุนจาก EV 3.0

ซื้อ Wuling Air EV รับทันทีโปรโมชั่นดอกเบี้ย 0% นาน 3 ปีสำหรับ Wuling Air EV ทั้งในรุ่น Standard Range และ Long Rangeพร้อมประกันชั้น 1 และของแถมอีกมากมาย รวมแล้วมูลค่ากว่า 50,000 บาทโค้งสุดท้ายก่อนสิ้...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 09:49
 • |
 • 55
 • |
 • 1
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128