เปิดตัวสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทยตอบโจทย์ความท้าทายบริหารอิมแพคมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวสังคม , 16 ธ.ค. 2565, 16:04

เปิดตัวสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทยตอบโจทย์ความท้าทายบริหารอิมแพคมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย จัดงานเปิดตัวสมาคมฯและจัดงาน Social Value Thailand Forum 2022 โดยเปิดเวทีสะท้อนเสียงในระดับนโยบาย จัดเสวนา "Buiding Impact Ecosystem in Thailand" ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ,  รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , รศ.ดร. ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กร หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) , นายอธิภัทร วรางคนันท์ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ UNFPA Thailand และ นางสาวอรนุช เลิศสุวรรณกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด  ร่วมเสวนา 

นับเป็นการขยายการรับรู้และภาคีความร่วมมือสมาคมฯ สู่กลไกการปฏิบัติในภาคส่วนต่าง ๆ ภายใต้ธีมงาน Maximize Impact Through Partnerships: Collaborate Advantage ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 16 ธันวาคม 2565  ที่โรงแรม Wintree City Resort  จังหวัดเชียงใหม่ และยังเปิดกว้างให้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมติดตามผ่าน Facebook Live ได้ที่ช่องทาง Facebook: Social Value Thailand ผู้เข้าร่วมงานยังได้สิทธิพิเศษในการร่วมเป็นสมาชิกสมาคมฯ และได้รับการสนับสนุนและเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือร่วมกัน 

ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์  กล่าวหลังการเสวนาว่า "เรื่องของการขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับทำให้คนเห็นคุณค่าของงาน 1 ชิ้่นที่ผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะนักวิจัยหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยซึ่งได้สร้างผลงานขึ้นมาแล้วนำไปแก้ปัญหาให้กับสังคมแต่ในที่สุดก็ไม่สามารถที่จะวัดคุณค่าผลกระทบต่อเนื่องได้ ก็ต้องพยายามหาเครื่องมือมาตอบสนองและสุดท้ายเราก็เจอเครื่องมือสากลที่ใช้กันก็คือ Social return on investment หรือ SROI การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมเป็นเครื่องมือที่ทางสังคมยอมรับเนื่องจากเป็นตัวที่วัดผลกระทบเชิงลบและเชิงบวก งาน1ชิ้นที่ผลิตออกมาอาจจะเป็นประโยชน์ต่อคน 1 กลุ่มแต่ในขณะเดียวกันอาจจะไปทำให้คนอีกกลุ่มอาชีพนั้นหายไป จึงเชื่อถือได้ว่า SROI เป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้ ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มองว่ามีองค์กรไหนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล จึงมาเป็นที่มาของความร่วมมือกับ สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย  และได้นำเครื่องมือชิ้นนี้มาวัดผลงานของทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองเพื่อที่จะบอกตัวตนได้ว่าสิ่งที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราทำมากว่า 60 ปีสร้างผลกระทบอะไรให้กับสังคมได้มากน้อยแค่ไหน"

ดร.อำพล อาภาธนากร นายกสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย (Social Value Thailand หรือ SVThailand) ตอกย้ำบทบาทของสมาคมฯ ในการส่งเสริมมาตรฐานสากลและความร่วมมือของเครือข่ายทั่วโลกมาสู่การยกระดับการวางแผนนโยบาย การบริหารจัดการในองค์กรทุกภาคส่วน บทบาทของสมาคมในช่วงแรกมุ่งเน้นการส่งเสริมวิชาชีพผู้ประเมินมูลค่าทางสังคม (Professional Pathway) สืบเนื่องจากการบุกเบิกการจัดอบรมของ SVThailand ร่วมกับ Social Value International ตั้งแต่ปี 2017 มาอย่างต่อเนื่อง เราร่วมกับภาคีพันธมิตร SV Accelerator Partner อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นต้น เพื่อร่วมจัดอบรมสร้างผู้ประเมินในระดับภูมิภาค นอกจากนั้น สมาคมฯ มุ่งพัฒนากลไกการประเมินที่น่าเชื่อถือ การรับรองรายงานการประเมินและจัดการทดสอบเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ (Assurance Standard) เราเชื่อว่ากลไกของสมาคมฯ และสมาชิกจากหลากหลายภาคส่วนจะผลักดันให้ “ผู้ประเมินมูลค่าทางสังคม” เสริมพลังการขับเคลื่อนงานขององค์กรภาครัฐ ภาคการศึกษา มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน ภาคสังคมให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ดีมากขึ้น

ด้านนางสาว สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ เลขาธิการสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย กล่าวถึง “การขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคีและพันธมิตร” เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานของสมาคม เริ่มต้นจากความร่วมมือในระดับสากล ที่ประเทศไทยก้าวเข้าไปสู่การเป็น SVI Joint Member Network อย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมผลักดันในภูมิภาคเอเชียร่วมกับอีกหลายประเทศที่มีความเข้มแข็ง เช่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน อินโดนีเซีย เป็นต้น ในฐานะเครือข่าย Social Value International เรามุ่งหวังให้เกิดการเชื่อมโยงพลังความร่วมมือทั้งองค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ การส่งเสริมในระดับนโยบายเชื่อมโยงมาสู่การผลักดันกลไกและ eco-system และความร่วมมือในประเทศไทย เพื่อนำ “คุณค่าทางสังคม” เป็นประเด็นสำคัญในการวางแผนและดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ ผลักดัน Impact สู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรงตามปัญหาและความต้องการ สะท้อนอิมแพค ให้ถูกนำมาสื่อสารและกำหนดเป้าหมายร่วมกันได้อย่างเหมาะสม ทั้งต่อแหล่งทุน ระดับนโยบาย ระดับบริหาร กลุ่มเป้าหมายและชุมชน ที่จะต่อยอดไปสู่การพัฒนาและการแข่งขันสร้างนวัตกรรม โมเดลที่เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่า ลดผลกระทบและความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นแกนหลัก 

“นอกจากนั้น อีกมิติสำคัญที่สมาคมฯ เร่งขับเคลื่อนเพื่อสอดรับกับการขยายตัวของ eco-system และศักยภาพในการบริหารจัดการ Impact ด้วยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อรองรับการวางแผน บริหารจัดการ Impact Data อย่างมีประสิทธิภาพ สมาคมฯ เปิดตัวระบบ Open Impact Data (OID) เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ประเมินมูลค่าทางสังคม องค์กรที่มีโครงการที่สร้างอิมแพคสังคม และแนวทางการบริหารจัดการโครงการและนวัตกรรมต่างๆ ตลอดจนตัวชี้วัดและแนวทางการประเมินความคุ้มค่า และระบบ Impact Accelerator (IAC) เพื่อเป็นตัวช่วยผู้บริหาร หน่วยงานการวางแผนและติดตามผล ตลอดจนผู้ดำเนินโครงการให้เกิดบริหารจัดการ Impact และข้อมูลการดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถขยายกำลังการประเมินติดตามผล ลดระยะเวลาในการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ระบบการประมวลผลข้อมูลเพื่อสะท้อนแนวโน้มและสรุปข้อมูลผู้บริหาร สมาคมฯ หวังให้กลไกทางเทคโนโลยีและการบริหารจัดการข้อมูลจะเป็นตัวเร่ง ส่งเสริมประสิทธิผลและการขยายตัวตามความต้องการอย่างก้าวกระโดดขององค์กรต่าง ๆ ทั่วประเทศ”
 

ปี 2022 ได้สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์การพัฒนาผู้ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางสังคมทั่วโลกไปในทิศทางที่ก้าวกระโดด ตลอดจนเกิดการเชื่อมโยงความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน สังคมและสถาบันการเงินในการระดมเม็ดเงินที่สะท้อน ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมที่ดี เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2030 นี้ คณะกรรมการและผู้บริหารสมาคมฯ ขอเชิญชวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสร้างทางเลือกการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน ให้ความสำคัญกับผลกระทบและคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ได้คำนึงถึงผลกำไรที่เป็นในเชิงการเงินเพียงอย่างเดียว แต่ยังพิจารณาถึงผลกระทบที่สำคัญต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของผลกำไรทางสังคม ด้วยสมการใหม่ในการดำเนินงานของทุกภาคส่วนนี้จะขับเคลื่อนทรัพยากรไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ขยายโอกาสทางธุรกิจเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดจนการเป็นแกนนำในการสร้างความตระหนักทางสังคม เชื่อมโยงบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคมในการให้คุณค่าร่วม พัฒนานวัตกรรม รูปแบบ แนวทาง กรณีศึกษาในระดับโลกและระดับประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ETON Service Center ChiangMai ขอมอบโอกาสพิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช้รถนำเข้า

ALPHARD HARRIER ESTIMA VOXY NOAH*สำหรับ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง แบบครบเซ็ตเพียง 3,500 บาท*รถนำเข้ารุ่นอื่นๆ ฟรีค่าแรง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง*พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 30%รถรุ่นอื่นๆฟรีเฉพาะค่าแรงเปลี่ยน...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 27 มี.ค. 2566, 13:15
 • |
 • 26

ควิกเลน เชียงใหม่ มอบแคมเปญยาง Apollo Alnc4G 185/60R15.

เปลี่ยนครบ 4 เส้น    เพียงชุดละ 6241 ราคาพร้อมติดตั้ง แถมฟรีหมวก 1 ใบมีจำนวนกำกัด🌟วันติดตั้ง🌟🌟 ✅ตั้งศูนย์ล้อ ✅ถ่วงล้อ✅เปลี่ยนจุ๊บวาล์วยาง ✅เติมลมไนโตรเจน✅ตรวจเช็คฟรี 30 รายการ🌟🌟บริการหล...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 24 มี.ค. 2566, 08:23
 • |
 • 39

เซลส์ บุ๋ม จากเชียงแสงซูบารุฯ ส่งมอบรถยนต์หรู น่าใช้ ซูบารุ ฟอร์เรสเตอร์ ให้กับลูกค้าชาวญี...

ส่งมอบรถหรูให้ลูกค้า ที่ปรึกษาการขาย เซลส์ บุ๋ม จาก เชียงแสง ซูบารุเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบ ซูบารุ ฟอร์เรสเตอร์ gtsสีขาวมุก ราคา 1,470,000ให้กับ Mr Hiromu  Kimura ชาวญี่ปุ่นค่ะที่อา...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 14 มี.ค. 2566, 16:24
 • |
 • 68

ทีมงานฝ่ายขาย ธาราอีซูซุ เชียงใหม่ สาขาสารภียินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกๆ ท่าน

 พร้อมให้บริการ ด้วยทีมงานฝ่ายขายมืออาชีพ มากประสบการณ์ อนุมัติสินเชื่อไว ช่วยดันทุกเคส เอกสารไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องรอรถนาน โอนจอง ปลอดภัย บริการรับจองถึงที่ ส่งรถถึงบ้าน โชว์รูมตั้งอยู่ที่ อ.สา...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 10 มี.ค. 2566, 08:25
 • |
 • 63

เปิดไปแล้ว One Stop Shopping Expo และ งาน Chiangmai Motor Show ที่ศูนย์ประชุม 4-12 มีนาค...

ยูเนี่ยนแพน ร่วมกับ ชมรมผู้ค้ายานยนต์ จังหวัดเชียงใหม่ ทำพิธีเปิด “มหกรรม One Stop Shopping Expo@Chiangmai”      ระหว่างวันที่ 4-12 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวั...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 6 มี.ค. 2566, 12:26
 • |
 • 1,057
 • |
 • 13
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128