สมาคมวิจัยวัสดุ ประเทศไทย ร่วมกับ มช. แถลงข่าว “รางวัลนักวิจัยวัสดุดีเด่น รางวัลนักวิจัยวัสดุรุ่นใหม่ดีเด่น และรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยวัสดุ” ประจำปี 2565

สกู๊ปคนล้านนา , 15 ก.พ. 2566, 14:03

สมาคมวิจัยวัสดุ ประเทศไทย ร่วมกับ มช. แถลงข่าว “รางวัลนักวิจัยวัสดุดีเด่น รางวัลนักวิจัยวัสดุรุ่นใหม่ดีเด่น และรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยวัสดุ” ประจำปี 2565

สมาคมวิจัยวัสดุ ประเทศไทย (The Materials Research Society of Thailand) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานแถลงข่าว “รางวัลนักวิจัยวัสดุดีเด่น รางวัลนักวิจัยวัสดุรุ่นใหม่ดีเด่น และรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยวัสดุ” ประจำปีพุทธศักราช 2565 หรือ Thailand Materials Researcher Award 2022 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. นพ. พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร. สันติ แม้นศิริ นายกสมาคมวิจัยวัสดุ กล่าวถึงประวัติสมาคมวิจัยวัสดุ ประเทศไทย และที่มาของรางวัลนักวิจัยวัสดุดีเด่น รางวัลนักวิจัยวัสดุรุ่นใหม่ดีเด่น และรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยวัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2565 ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์ ประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัลนักวิจัยวัสดุดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่

รางวัลนักวิจัยวัสดุดีเด่น รางวัลนักวิจัยวัสดุรุ่นใหม่ดีเด่น และรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยวัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดยสมาคมวิจัยวัสดุ ประเทศไทย โดยได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อมุ่งเชิดชูเกียรตินักวัสดุศาสตร์ไทยที่มีผลงานดีเด่น ไม่ว่าจะเป็นนักวัสดุศาสตร์ในภาครัฐหรือภาคเอกชน เสริมสร้างแรงจูงใจให้นักวิชาการและนักวัสดุศาสตร์ที่มีความสามารถสูงได้ร่วมกันพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์ของไทยให้มีศักยภาพที่สามารถแข่งขันในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ระดับโลกได้ อีกทั้ง ส่งเสริมให้มีนักวิจัยหน้าใหม่ด้านการวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น โดยคณะกรรมการพิจารณารางวัล ได้ดำเนินการพิจารณาและคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถเป็นผู้มีผลงานทางด้านวัสดุศาสตร์ นวัตกรรมวัสดุและวิศวกรรมวัสดุ และเห็นสมควรให้เป็นผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยวัสดุ ประจำปี 2565 จำนวน 6 ท่าน ดังนี้ รางวัลนักวิจัยวัสดุดีเด่น ประจำปี 2565 ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำการศึกษาวิจัยด้านพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพสำหรับใช้งานด้านพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) และวัสดุทางการแพทย์ (Biomaterials)

รางวัลนักวิจัยวัสดุรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร กาญจนบุษย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำการศึกษาวิจัยด้านวัสดุพลังงาน โดยเน้นวัสดุเพอรอฟสไกต์ (Perovskite) สำหรับการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์เซนเซอร์ ,  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำการศึกษาวิจัยด้านวัสดุสำหรับก๊าซและเคมีเซนเซอร์ สำหรับการค้นหาวัสดุที่มีความสามารถตอบสนองและเลือกตอบสนองตอบก๊าซ/เคมี/โมเลกุลเป้าหมาย
ดร.พินิจ กิจขุนทด สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ทำการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาเทคนิคและการศึกษาโครงสร้างของวัสดุขั้นสูง ด้วยเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ (X-Ray absorption spectroscopy) จากแสงซินโครตรอน รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยวัสดุ ประจำปี 2565 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ , ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทวี ตันฆศิริ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำการศึกษาวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ โดยเฉพาะทางด้าน อิเล็กโทรเซรามิกส์ในกลุ่มของวัสดุที่มีการจัดเรียงอะตอมในแบบเพอร์รอฟสไกด์ และ Bio-Ceramics , ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำการศึกษาวิจัยด้านวัสดุซีเมนต์และคอนกรีตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสารปอซโซลานและวัสดุซีเมนต์จากวัสดุเหลือทิ้ง และการพัฒนาวัสดุจีโอพอลิเมอร์

สำหรับการมอบรางวัลรางวัลนักวิจัยวัสดุดีเด่น รางวัลนักวิจัยวัสดุรุ่นใหม่ดีเด่น และรางวัล เชิดชูเกียรตินักวิจัยวัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2565 จะจัดขึ้นในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th Materials Research Society of Thailand International Conference (MRS-Thailand 2023) ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 - 4 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER X สีเทา เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ คุณวินธาวัชร์ ภัครวิพลธรณ์ Hyundai STARGAZER X สีเทา ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามราย...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 24 พ.ค. 2567, 16:19
 • |
 • 36

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai H-1 Elite FE สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ คุณคุณเธียรชัย น้อยประสานHyundai H-1 Elite FE สีดำ ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามรายละเ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 17 พ.ค. 2567, 14:25
 • |
 • 94

พบ รถไฟฟ้า100% NETA V 16-22 พ.ค. 67 ที่เซ็นทรัลเฟสฯรับส่วนลด 50,000 บาท มีจำนวนจำกัดจองก...

ห้ามพลาด❗ ลูกค้าจอง NETA V สีฟ้า หรือ ชมพูรับส่วนลดพิเศษสูงสุด 50,000+ บาท🔥 พบกันที่บูธ NETA V ⚡วันที่ 16 - 22 พฤษภาคม 2567 ที่ Central Chiangmai ลานชั้น G📍โปรพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองในงาน✨ฟรี! ประกันภ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 16 พ.ค. 2567, 17:16
 • |
 • 107
 • |
 • 20

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER Smart 7 สีเทา เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ คุณชุติมา ทวีสุข Hyundai STARGAZER Smart 7 สีเทา ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามรายละเอี...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 16 พ.ค. 2567, 16:33
 • |
 • 90

ลองมาแล้ว PEUGEOT NEW 408 GT ที่ เปอโยต์ เชียงใหม่ 1.6 ซีซี Turbo 218 แรงม้า

 หลังจากห่างหายไปจากตลาดรถยนต์ในบ้านเรานานพอสมควร รถยนต์ เปอโยต์ จากฝรั่งเศส ก็หวนคืนสู่ตลาดอีกครั้ง เรียกได้ว่าพลิกฝ่ามือเลยทีเดียว ทั้งสมรรถนะ รูปทรง ที่ถูกปรับแต่งออกมาอย่างพิถีพิถัน โดยเทคโนโ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 13 พ.ค. 2567, 17:22
 • |
 • 108
 • |
 • 5

ท้ายๆงานแล้วLANNA MOTOR SHOW ที่ เซ็นเฟส วันนี้มาพบกับน้องๆ MCน่ารักทีมนี้ได้เลย13 พฤษภาคม...

งานแสดงรถยนต์ครั้งยิ่งใหญ่ของบ้านเราใกล้จะจบแล้ว วันนี้วันอาทิตย์ว่างงานพาครอบครัวไปเดินชมรถยนต์สวยๆน่าใช้ ทั้งรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์สันดาป ที่ลานโปรโมชั่น ห้างเซ็นทรัลเฟส เชียงใหม่ น้องMCน่ารักรอท่านอย...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 12 พ.ค. 2567, 07:19
 • |
 • 117
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128