สมาคมวิจัยวัสดุ ประเทศไทย ร่วมกับ มช. แถลงข่าว “รางวัลนักวิจัยวัสดุดีเด่น รางวัลนักวิจัยวัสดุรุ่นใหม่ดีเด่น และรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยวัสดุ” ประจำปี 2565

สกู๊ปคนล้านนา , 15 ก.พ. 2566, 14:03

สมาคมวิจัยวัสดุ ประเทศไทย ร่วมกับ มช. แถลงข่าว “รางวัลนักวิจัยวัสดุดีเด่น รางวัลนักวิจัยวัสดุรุ่นใหม่ดีเด่น และรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยวัสดุ” ประจำปี 2565

สมาคมวิจัยวัสดุ ประเทศไทย (The Materials Research Society of Thailand) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานแถลงข่าว “รางวัลนักวิจัยวัสดุดีเด่น รางวัลนักวิจัยวัสดุรุ่นใหม่ดีเด่น และรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยวัสดุ” ประจำปีพุทธศักราช 2565 หรือ Thailand Materials Researcher Award 2022 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. นพ. พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร. สันติ แม้นศิริ นายกสมาคมวิจัยวัสดุ กล่าวถึงประวัติสมาคมวิจัยวัสดุ ประเทศไทย และที่มาของรางวัลนักวิจัยวัสดุดีเด่น รางวัลนักวิจัยวัสดุรุ่นใหม่ดีเด่น และรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยวัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2565 ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์ ประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัลนักวิจัยวัสดุดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่

รางวัลนักวิจัยวัสดุดีเด่น รางวัลนักวิจัยวัสดุรุ่นใหม่ดีเด่น และรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยวัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดยสมาคมวิจัยวัสดุ ประเทศไทย โดยได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อมุ่งเชิดชูเกียรตินักวัสดุศาสตร์ไทยที่มีผลงานดีเด่น ไม่ว่าจะเป็นนักวัสดุศาสตร์ในภาครัฐหรือภาคเอกชน เสริมสร้างแรงจูงใจให้นักวิชาการและนักวัสดุศาสตร์ที่มีความสามารถสูงได้ร่วมกันพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์ของไทยให้มีศักยภาพที่สามารถแข่งขันในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ระดับโลกได้ อีกทั้ง ส่งเสริมให้มีนักวิจัยหน้าใหม่ด้านการวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น โดยคณะกรรมการพิจารณารางวัล ได้ดำเนินการพิจารณาและคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถเป็นผู้มีผลงานทางด้านวัสดุศาสตร์ นวัตกรรมวัสดุและวิศวกรรมวัสดุ และเห็นสมควรให้เป็นผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยวัสดุ ประจำปี 2565 จำนวน 6 ท่าน ดังนี้ รางวัลนักวิจัยวัสดุดีเด่น ประจำปี 2565 ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำการศึกษาวิจัยด้านพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพสำหรับใช้งานด้านพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) และวัสดุทางการแพทย์ (Biomaterials)

รางวัลนักวิจัยวัสดุรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร กาญจนบุษย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำการศึกษาวิจัยด้านวัสดุพลังงาน โดยเน้นวัสดุเพอรอฟสไกต์ (Perovskite) สำหรับการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์เซนเซอร์ ,  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำการศึกษาวิจัยด้านวัสดุสำหรับก๊าซและเคมีเซนเซอร์ สำหรับการค้นหาวัสดุที่มีความสามารถตอบสนองและเลือกตอบสนองตอบก๊าซ/เคมี/โมเลกุลเป้าหมาย
ดร.พินิจ กิจขุนทด สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ทำการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาเทคนิคและการศึกษาโครงสร้างของวัสดุขั้นสูง ด้วยเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ (X-Ray absorption spectroscopy) จากแสงซินโครตรอน รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยวัสดุ ประจำปี 2565 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ , ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทวี ตันฆศิริ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำการศึกษาวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ โดยเฉพาะทางด้าน อิเล็กโทรเซรามิกส์ในกลุ่มของวัสดุที่มีการจัดเรียงอะตอมในแบบเพอร์รอฟสไกด์ และ Bio-Ceramics , ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำการศึกษาวิจัยด้านวัสดุซีเมนต์และคอนกรีตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสารปอซโซลานและวัสดุซีเมนต์จากวัสดุเหลือทิ้ง และการพัฒนาวัสดุจีโอพอลิเมอร์

สำหรับการมอบรางวัลรางวัลนักวิจัยวัสดุดีเด่น รางวัลนักวิจัยวัสดุรุ่นใหม่ดีเด่น และรางวัล เชิดชูเกียรตินักวิจัยวัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2565 จะจัดขึ้นในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th Materials Research Society of Thailand International Conference (MRS-Thailand 2023) ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 - 4 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบรถยนต์ ฟอร์ด กระบะDouble Cab Wildtrak 2.0L Turbo HR 6AT

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์  โดยเซลล์ ดวงพร  กิ่งจำปาร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น Double Cab Wildtrak 2.0L Turbo HR 6AT ให้กับ บริษัท ฮีมัลทรี (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ให...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:44
 • |
 • 34

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคัน รถยนต์ ฟอร์ด กระบะ2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT (Sedona Orange)

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์  โดยเซลล์ หฤทัย  สมวงค์แก้ว ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT (Sedona Orange)  ให้กับคุณ สำรี มั่นเขตต์กร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:37
 • |
 • 26

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคัน รถยนต์ ฟอร์ด กระบะDouble Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10AT

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์  โดยเซลล์ อังกุญณัฐ  อรรเศรษฐ์สกุล  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น Double Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10AT ให้กับนางสาว ภาณิชา ฐานิสร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:31
 • |
 • 27

ส่งมอบรถยนต์ ฟอร์ด กระบะDouble Cab Stormtrak 2.0L Bi-Turbo HR 10AT-POWER ROLLER SHUTTER

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์ โดยเซลล์ พิมประภา  ยศบพิตร ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น Double Cab Stormtrak 2.0L Bi-Turbo HR 10AT-POWER ROLLER SHUTTER  ให้กับ หจก.ฮอดทร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:25
 • |
 • 34
 • |
 • 1

ส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดน่าใช้ให้กับลูกค้า ฟอร์ด กระบะ2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x2 10AT

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์ โดยเซลล์ พนิตสิรี ปัญญาวชิรธรรม ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x2 10AT ให้กับ นางสาว ทัศวรรณ แสนชนะ ที่ให้ความไว้วางใจมาเป็นค...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:09
 • |
 • 41

📢อย่าพลาด! โปรผ่อน 0️⃣% นาน 3️⃣ ปี โค้งสุดท้ายก่อนสิ้นสุดเงินสนับสนุนจาก EV 3.0

ซื้อ Wuling Air EV รับทันทีโปรโมชั่นดอกเบี้ย 0% นาน 3 ปีสำหรับ Wuling Air EV ทั้งในรุ่น Standard Range และ Long Rangeพร้อมประกันชั้น 1 และของแถมอีกมากมาย รวมแล้วมูลค่ากว่า 50,000 บาทโค้งสุดท้ายก่อนสิ้...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 09:49
 • |
 • 55
 • |
 • 1
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128