มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยุ ม.ก.ร่วมกับกรมการข้าวจัดโครงการนำร่องโรงเรียนข้าวทางอากาศ (ภาคเหนือ)สร้างต้นแบบและยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาไทย

ข่าวเกษตร , 25 มี.ค. 2566, 11:45

มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยุ ม.ก.ร่วมกับกรมการข้าวจัดโครงการนำร่องโรงเรียนข้าวทางอากาศ (ภาคเหนือ)สร้างต้นแบบและยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาไทย

ที่อาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมการข้าว โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ จัดโครงการนำร่องโรงเรียนข้าวทางอากาศ (ภาคเหนือ)เพื่อสร้างต้นแบบและยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาไทย นางสาวบุษกร มงคลพิทยาธร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ กรรมการบริหารและผู้จัดการมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฐานะผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีนายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นายนิทัศน์ ปัญโญ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่พร้อมตัวแทนส่วนราชการและเกี่ยวข้องร่วมในพิธี

ผศ.อนุพร กล่าวว่า โครงการฯนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานวิจัยด้านข้าวสู่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 26 ตอน ตอนละ 25 นาที โดยมีวิทยากรจากกรมการข้าว กรมประมง กรมพัฒนาที่ดินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ผลัดเปลี่ยนบรรยาย เช่น การลดต้นทุนการผลิตข้าว ระบบการปลูกพืชในนาข้าว เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ หมอข้าว การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การเลี้ยงปูในนาข้าว ข้าวพันธุ์ดี การผลิตเมล็ดพันธุ์ การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว การรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์แหล่งทุนสำหรับเกษตรกรในการผลิตข้าวและคุยกับเกษตรกรดีเด่นสาขาทำนา (ระดับภาค) เป็นต้น ทั้งนี้มีเกษตรกรที่มีความประสงค์จะพัฒนาตนเองเป็น Smart Farmerเข้าร่วมโครงการฯ จากจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 40 ราย เริ่มเรียนผ่านทางสถานีวิทยุ ม.ก.ทุกแพลตฟอร์มทุกวันตั้งแต่ 22 มี.ค.เป็นต้นไป มีการวัดผลก่อนเรียนและหลังจบหลักสูตรพร้อมมอบเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป
 

ในนามมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานอยู่ภายใต้การบริหารงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จัดตั้งขึ้นโดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้การศึกษา การเรียนการสอน ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ผลงานวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เช่นเดียวกับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วไป มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่สนับสนุนด้านงบประมาณให้กับโครงการโรงเรียนเกษตรทางอากาศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเสริมสร้างและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ถือเป็นสื่อวิทยุหลักของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรและผลการวิจัยสู่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถในการเผยแพร่ความรู้ โดยผ่านสื่อวิทยุกระจายเสี่ยง ซึ่งมีสถานีกระจายเสียงอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศทั้ง 4 ภูมิภาค ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังเครือข่ายในระบบ เอ.เอ็ม.สเตอริโอ ทำการกระจายเสียงตลอด 24 ชั่วโมง 

นอกจากนี้ยังสามารถรับชม-รับฟัง ทั้งภาพและเสียง ผ่าน Mobile Application ทั้งในระบบ Android ระบบ iOS และผ่านแพลตฟอร์มสื่อโซเชียล Facebook Live, Youtube Live สำหรับโครงการฯ นี้ทางศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ให้การสนับสนุนด้านเนื้อหาองค์ความรู้ด้านการเกษตร เพื่อต้องการพัฒนาให้เกษตรกรภาคเหนือมีความรู้ความสามารถในการผลิตข้าวที่ถูกต้อง รวมทั้งการสร้างความมั่นคงในอาชีพการทำนาและการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer สร้างเกษตรกรไทยให้เป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องการทำการเกษตรเป็นอย่างดี มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภคมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนมีความภูมิใจความเป็นเกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ พร้อมที่จะสามารถแช่งขันกับประเทศต่างๆ ได้ ทั้งในด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาด การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งยังช่วยพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและประชาชนในชนบทให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น  นำไปใช้ในการประกอบอาชีพสนับสนุนซึ่งกันและกัน อันจะส่งผลดีต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวมและต่อยอดโครงการดังกล่าวฯ ให้เป็นต้นแบบในการขยายผลโครงการต่อไปได้อย่างมาก.

1

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER X สีเทา เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ คุณวินธาวัชร์ ภัครวิพลธรณ์ Hyundai STARGAZER X สีเทา ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามราย...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 24 พ.ค. 2567, 16:19
 • |
 • 22

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai H-1 Elite FE สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ คุณคุณเธียรชัย น้อยประสานHyundai H-1 Elite FE สีดำ ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามรายละเ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 17 พ.ค. 2567, 14:25
 • |
 • 91

พบ รถไฟฟ้า100% NETA V 16-22 พ.ค. 67 ที่เซ็นทรัลเฟสฯรับส่วนลด 50,000 บาท มีจำนวนจำกัดจองก...

ห้ามพลาด❗ ลูกค้าจอง NETA V สีฟ้า หรือ ชมพูรับส่วนลดพิเศษสูงสุด 50,000+ บาท🔥 พบกันที่บูธ NETA V ⚡วันที่ 16 - 22 พฤษภาคม 2567 ที่ Central Chiangmai ลานชั้น G📍โปรพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองในงาน✨ฟรี! ประกันภ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 16 พ.ค. 2567, 17:16
 • |
 • 104
 • |
 • 20

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER Smart 7 สีเทา เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ คุณชุติมา ทวีสุข Hyundai STARGAZER Smart 7 สีเทา ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามรายละเอี...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 16 พ.ค. 2567, 16:33
 • |
 • 86

ลองมาแล้ว PEUGEOT NEW 408 GT ที่ เปอโยต์ เชียงใหม่ 1.6 ซีซี Turbo 218 แรงม้า

 หลังจากห่างหายไปจากตลาดรถยนต์ในบ้านเรานานพอสมควร รถยนต์ เปอโยต์ จากฝรั่งเศส ก็หวนคืนสู่ตลาดอีกครั้ง เรียกได้ว่าพลิกฝ่ามือเลยทีเดียว ทั้งสมรรถนะ รูปทรง ที่ถูกปรับแต่งออกมาอย่างพิถีพิถัน โดยเทคโนโ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 13 พ.ค. 2567, 17:22
 • |
 • 104
 • |
 • 5

ท้ายๆงานแล้วLANNA MOTOR SHOW ที่ เซ็นเฟส วันนี้มาพบกับน้องๆ MCน่ารักทีมนี้ได้เลย13 พฤษภาคม...

งานแสดงรถยนต์ครั้งยิ่งใหญ่ของบ้านเราใกล้จะจบแล้ว วันนี้วันอาทิตย์ว่างงานพาครอบครัวไปเดินชมรถยนต์สวยๆน่าใช้ ทั้งรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์สันดาป ที่ลานโปรโมชั่น ห้างเซ็นทรัลเฟส เชียงใหม่ น้องMCน่ารักรอท่านอย...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 12 พ.ค. 2567, 07:19
 • |
 • 112
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128