มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยุ ม.ก.ร่วมกับกรมการข้าวจัดโครงการนำร่องโรงเรียนข้าวทางอากาศ (ภาคเหนือ)สร้างต้นแบบและยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาไทย

ข่าวเกษตร , 25 มี.ค. 2566, 11:45

มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยุ ม.ก.ร่วมกับกรมการข้าวจัดโครงการนำร่องโรงเรียนข้าวทางอากาศ (ภาคเหนือ)สร้างต้นแบบและยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาไทย

ที่อาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมการข้าว โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ จัดโครงการนำร่องโรงเรียนข้าวทางอากาศ (ภาคเหนือ)เพื่อสร้างต้นแบบและยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาไทย นางสาวบุษกร มงคลพิทยาธร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ กรรมการบริหารและผู้จัดการมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฐานะผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีนายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นายนิทัศน์ ปัญโญ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่พร้อมตัวแทนส่วนราชการและเกี่ยวข้องร่วมในพิธี

ผศ.อนุพร กล่าวว่า โครงการฯนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานวิจัยด้านข้าวสู่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 26 ตอน ตอนละ 25 นาที โดยมีวิทยากรจากกรมการข้าว กรมประมง กรมพัฒนาที่ดินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ผลัดเปลี่ยนบรรยาย เช่น การลดต้นทุนการผลิตข้าว ระบบการปลูกพืชในนาข้าว เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ หมอข้าว การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การเลี้ยงปูในนาข้าว ข้าวพันธุ์ดี การผลิตเมล็ดพันธุ์ การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว การรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์แหล่งทุนสำหรับเกษตรกรในการผลิตข้าวและคุยกับเกษตรกรดีเด่นสาขาทำนา (ระดับภาค) เป็นต้น ทั้งนี้มีเกษตรกรที่มีความประสงค์จะพัฒนาตนเองเป็น Smart Farmerเข้าร่วมโครงการฯ จากจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 40 ราย เริ่มเรียนผ่านทางสถานีวิทยุ ม.ก.ทุกแพลตฟอร์มทุกวันตั้งแต่ 22 มี.ค.เป็นต้นไป มีการวัดผลก่อนเรียนและหลังจบหลักสูตรพร้อมมอบเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป
 

ในนามมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานอยู่ภายใต้การบริหารงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จัดตั้งขึ้นโดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้การศึกษา การเรียนการสอน ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ผลงานวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เช่นเดียวกับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วไป มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่สนับสนุนด้านงบประมาณให้กับโครงการโรงเรียนเกษตรทางอากาศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเสริมสร้างและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ถือเป็นสื่อวิทยุหลักของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรและผลการวิจัยสู่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถในการเผยแพร่ความรู้ โดยผ่านสื่อวิทยุกระจายเสี่ยง ซึ่งมีสถานีกระจายเสียงอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศทั้ง 4 ภูมิภาค ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังเครือข่ายในระบบ เอ.เอ็ม.สเตอริโอ ทำการกระจายเสียงตลอด 24 ชั่วโมง 

นอกจากนี้ยังสามารถรับชม-รับฟัง ทั้งภาพและเสียง ผ่าน Mobile Application ทั้งในระบบ Android ระบบ iOS และผ่านแพลตฟอร์มสื่อโซเชียล Facebook Live, Youtube Live สำหรับโครงการฯ นี้ทางศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ให้การสนับสนุนด้านเนื้อหาองค์ความรู้ด้านการเกษตร เพื่อต้องการพัฒนาให้เกษตรกรภาคเหนือมีความรู้ความสามารถในการผลิตข้าวที่ถูกต้อง รวมทั้งการสร้างความมั่นคงในอาชีพการทำนาและการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer สร้างเกษตรกรไทยให้เป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องการทำการเกษตรเป็นอย่างดี มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภคมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนมีความภูมิใจความเป็นเกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ พร้อมที่จะสามารถแช่งขันกับประเทศต่างๆ ได้ ทั้งในด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาด การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งยังช่วยพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและประชาชนในชนบทให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น  นำไปใช้ในการประกอบอาชีพสนับสนุนซึ่งกันและกัน อันจะส่งผลดีต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวมและต่อยอดโครงการดังกล่าวฯ ให้เป็นต้นแบบในการขยายผลโครงการต่อไปได้อย่างมาก.

1

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบรถยนต์ ฟอร์ด กระบะDouble Cab Wildtrak 2.0L Turbo HR 6AT

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์  โดยเซลล์ ดวงพร  กิ่งจำปาร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น Double Cab Wildtrak 2.0L Turbo HR 6AT ให้กับ บริษัท ฮีมัลทรี (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ให...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:44
 • |
 • 34

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคัน รถยนต์ ฟอร์ด กระบะ2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT (Sedona Orange)

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์  โดยเซลล์ หฤทัย  สมวงค์แก้ว ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT (Sedona Orange)  ให้กับคุณ สำรี มั่นเขตต์กร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:37
 • |
 • 26

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคัน รถยนต์ ฟอร์ด กระบะDouble Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10AT

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์  โดยเซลล์ อังกุญณัฐ  อรรเศรษฐ์สกุล  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น Double Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10AT ให้กับนางสาว ภาณิชา ฐานิสร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:31
 • |
 • 27

ส่งมอบรถยนต์ ฟอร์ด กระบะDouble Cab Stormtrak 2.0L Bi-Turbo HR 10AT-POWER ROLLER SHUTTER

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์ โดยเซลล์ พิมประภา  ยศบพิตร ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น Double Cab Stormtrak 2.0L Bi-Turbo HR 10AT-POWER ROLLER SHUTTER  ให้กับ หจก.ฮอดทร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:25
 • |
 • 34
 • |
 • 1

ส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดน่าใช้ให้กับลูกค้า ฟอร์ด กระบะ2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x2 10AT

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์ โดยเซลล์ พนิตสิรี ปัญญาวชิรธรรม ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x2 10AT ให้กับ นางสาว ทัศวรรณ แสนชนะ ที่ให้ความไว้วางใจมาเป็นค...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:09
 • |
 • 41

📢อย่าพลาด! โปรผ่อน 0️⃣% นาน 3️⃣ ปี โค้งสุดท้ายก่อนสิ้นสุดเงินสนับสนุนจาก EV 3.0

ซื้อ Wuling Air EV รับทันทีโปรโมชั่นดอกเบี้ย 0% นาน 3 ปีสำหรับ Wuling Air EV ทั้งในรุ่น Standard Range และ Long Rangeพร้อมประกันชั้น 1 และของแถมอีกมากมาย รวมแล้วมูลค่ากว่า 50,000 บาทโค้งสุดท้ายก่อนสิ้...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 09:49
 • |
 • 55
 • |
 • 1
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128