มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยุ ม.ก.ร่วมกับกรมการข้าวจัดโครงการนำร่องโรงเรียนข้าวทางอากาศ (ภาคเหนือ)สร้างต้นแบบและยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาไทย

ข่าวเกษตร , 25 มี.ค. 2566, 11:45

มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยุ ม.ก.ร่วมกับกรมการข้าวจัดโครงการนำร่องโรงเรียนข้าวทางอากาศ (ภาคเหนือ)สร้างต้นแบบและยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาไทย

ที่อาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมการข้าว โดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ จัดโครงการนำร่องโรงเรียนข้าวทางอากาศ (ภาคเหนือ)เพื่อสร้างต้นแบบและยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาไทย นางสาวบุษกร มงคลพิทยาธร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ กรรมการบริหารและผู้จัดการมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฐานะผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีนายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นายนิทัศน์ ปัญโญ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่พร้อมตัวแทนส่วนราชการและเกี่ยวข้องร่วมในพิธี

ผศ.อนุพร กล่าวว่า โครงการฯนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานวิจัยด้านข้าวสู่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 26 ตอน ตอนละ 25 นาที โดยมีวิทยากรจากกรมการข้าว กรมประมง กรมพัฒนาที่ดินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ผลัดเปลี่ยนบรรยาย เช่น การลดต้นทุนการผลิตข้าว ระบบการปลูกพืชในนาข้าว เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ หมอข้าว การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การเลี้ยงปูในนาข้าว ข้าวพันธุ์ดี การผลิตเมล็ดพันธุ์ การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว การรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์แหล่งทุนสำหรับเกษตรกรในการผลิตข้าวและคุยกับเกษตรกรดีเด่นสาขาทำนา (ระดับภาค) เป็นต้น ทั้งนี้มีเกษตรกรที่มีความประสงค์จะพัฒนาตนเองเป็น Smart Farmerเข้าร่วมโครงการฯ จากจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 40 ราย เริ่มเรียนผ่านทางสถานีวิทยุ ม.ก.ทุกแพลตฟอร์มทุกวันตั้งแต่ 22 มี.ค.เป็นต้นไป มีการวัดผลก่อนเรียนและหลังจบหลักสูตรพร้อมมอบเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป
 

ในนามมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานอยู่ภายใต้การบริหารงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จัดตั้งขึ้นโดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้การศึกษา การเรียนการสอน ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ผลงานวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เช่นเดียวกับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วไป มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่สนับสนุนด้านงบประมาณให้กับโครงการโรงเรียนเกษตรทางอากาศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเสริมสร้างและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ถือเป็นสื่อวิทยุหลักของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรและผลการวิจัยสู่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถในการเผยแพร่ความรู้ โดยผ่านสื่อวิทยุกระจายเสี่ยง ซึ่งมีสถานีกระจายเสียงอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศทั้ง 4 ภูมิภาค ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังเครือข่ายในระบบ เอ.เอ็ม.สเตอริโอ ทำการกระจายเสียงตลอด 24 ชั่วโมง 

นอกจากนี้ยังสามารถรับชม-รับฟัง ทั้งภาพและเสียง ผ่าน Mobile Application ทั้งในระบบ Android ระบบ iOS และผ่านแพลตฟอร์มสื่อโซเชียล Facebook Live, Youtube Live สำหรับโครงการฯ นี้ทางศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ให้การสนับสนุนด้านเนื้อหาองค์ความรู้ด้านการเกษตร เพื่อต้องการพัฒนาให้เกษตรกรภาคเหนือมีความรู้ความสามารถในการผลิตข้าวที่ถูกต้อง รวมทั้งการสร้างความมั่นคงในอาชีพการทำนาและการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer สร้างเกษตรกรไทยให้เป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องการทำการเกษตรเป็นอย่างดี มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภคมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนมีความภูมิใจความเป็นเกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ พร้อมที่จะสามารถแช่งขันกับประเทศต่างๆ ได้ ทั้งในด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาด การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งยังช่วยพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและประชาชนในชนบทให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น  นำไปใช้ในการประกอบอาชีพสนับสนุนซึ่งกันและกัน อันจะส่งผลดีต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวมและต่อยอดโครงการดังกล่าวฯ ให้เป็นต้นแบบในการขยายผลโครงการต่อไปได้อย่างมาก.

1

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ไกลแค่ไหนเราก็ไปส่ง..ส่งมอบรถยนต์ มินิ เอ็มพีวี ฮุนได สตาร์เกเซอร์ ที่ จ.พะเยา

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจ มอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ Hyundai  Stargazer รุ่น Smart 7 สีเทาให้กับคุณจีราวรรณ ใฝ่ฝัน พร้อมครอบครัวอยู่จ. พะเยา ที่ให้ ความไว้วางใจม...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 2 มิ.ย. 2566, 18:08
 • |
 • 29

มาถึงแล้ว มินิบัส 20 ที่นั่ง CP FOTON ชนะศิลป์มอเตอร์ ตัวแทนจำหน่าย

ซีพีโฟตอน มุ่งมั่นพัฒนารถเพื่อการพาณิชย์  เพื่อตอบรับความต้องการของตลาด ครบครันด้วยงานบริการหลัง การขายและงานอะไหล่แท้ที่ได้มาตรฐาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและวงการโลจิสติกส์ของประเทศไทยให้ก้...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 2 มิ.ย. 2566, 17:55
 • |
 • 30

"ควิกเลนเชียงใหม่" กับ โปรยาง 215/70R15และ205/7R15เพียง 7,646 บาทเท่านั้น

#โปรยางรถ สำหรับรถตู้เพื่อการธุรกิจ และรถปิคอัพส่วนบุคคลเพื่อการพาณิชย์ มีสมรรถนะยอดเยี่ยมในการ ขับขี่บนพื้นที่เปียก ถึงแม้อยู่ในสภาวะที่บรรทุกของหนัก ยังรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยให้กับผู้ขับ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 2 มิ.ย. 2566, 17:39
 • |
 • 32

“เบนซ์ไพรม์มัส”ต้อนรับคณะ CEOเมอร์เซเดส-เบนซ์พร้อมโชว์วิสัยทัศน์การบริหารธุรกิจสู่ความสำเร...

กรุงเทพฯ,  29 พฤษภาคม 2566 : “เบนซ์ไพรม์มัส” ต้อนรับคณะ CEO ของ Mercedes-Benz กลุ่ม Reginal  Overseas ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโชว์รูมและศูนย์บริการ พร้อมโชว์วิสัยทัศน์การบริหารธุรกิจสู่ความสำเร็จ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 30 พ.ค. 2566, 07:55
 • |
 • 46

ส่งมอบยนตรกรรมน่าใช้ มินิ MPV จากเกาหลี Hyundai Stargazer เครื่องยนต์ 1.5 ลิตร

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจ มอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี พร้อมส่งมอบรถใหม่ให้คุณหมอธนาวุฒิ  หิรัญธนวิวัฒน์ พร้อมครอบครัวที่ จ.สุโขทัย เป็นรถ Hyundai รุ่น Stargazer Smart 7 ที่นั่ง สีขาว ส...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 27 พ.ค. 2566, 08:29
 • |
 • 50

เอชดีเจ มอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ จัดRoadShow ที่บิ๊กซีดอนจั่น 25-31 พ.ค.66

เพียง 7 วันเท่านั้นที่ท่านจะได้พบกับรถยนต์ มินิ เอ็มพีวี น่าใช้จากค่ายฮุนไดเชียงใหม่ ที่นำเอา Hyundai Stargazer รถเอนกประสงค์ มินิ เอ็มพีวี เครื่องยนต์ เบนซิน 4 สูบ 1.5 ลิตร 115 แรงม้า ส่งกำลังด้วยเกี...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 26 พ.ค. 2566, 21:06
 • |
 • 46
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128