พาณิชย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุกจัดงาน "The Best of Southern หลาดใต้ เปิงใจ๋ กาดเหนือ" มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก กระตุ้นเม็ดเงินหมุนเวียนในจังหวัด

ข่าวธุรกิจ , 4 พ.ค. 2566, 20:50

พาณิชย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุกจัดงาน "The Best of Southern หลาดใต้ เปิงใจ๋ กาดเหนือ" มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก กระตุ้นเม็ดเงินหมุนเวียนในจังหวัด

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี กำหนดจัดงาน "The Best of Southern หลาดใต้ เปิงใจ๋ กาดเหนือ" ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากชายแดนภาคใต้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.00 น. โดยนายวันชัย วราวิทย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางอัมพิกา พึ่งสกุล พาณิชย์จังหวัดปัตตานีในนามของผู้จัดงาน กล่าวรายงาน 
 

พาณิชย์จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในครั้งนี้เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเป็นเป้าหมายสำคัญประการหนึ่งตามนโยบายรัฐบาล เพื่อมุ่งหวังแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย มุ่งหวังการสร้าง "ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ในระดับชุมชนฐานราก โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก  การปฏิรูปภาคการเกษตรเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร การสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชน และมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเชิงการค้าของคนในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง
 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาธุรกิจการค้าในจังหวัดจึงได้จัดกิจกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าขึ้น ภายใต้งาน "The Best of Southern หลาดใต้ เปิงใจ๋ กาดเหนือ"  ตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ให้เกิดการกระจายของรายได้ การค้า การลงทุน การจ้างงาน และมีเม็ดเงินหมุนเวียนในจังหวัด
 

การจัดงานครั้งนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงพาณิชย์ตามแผนงานโครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อขยายช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 2. เพื่อประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้และสื่อสารมุมมองใหม่ของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ3. เพื่อสร้างทักษะ เพิ่มพูนความรู้ และความเข้าใจในธุรกิจ แก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
 

กำหนดการจัดงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 7 พฤษภาคม 2566ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต ชั้น G ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้า
ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชายแดนภาคใต้จ านวน 60 บูธ ประกอบด้วยสินค้า ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ ข้าวยำนาซิดาแฆ ละแซ ข้าวหมก ชาชักและโรตีซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นของจังหวัด และอาหารทะเลแปรรูปต่างๆ ประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้แก่ผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ ผ้าบาติก ประเภทของใช้ของตกแต่ง ได้แก่ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ ผลิตภันฑ์บำรุงผิวจากสมุนไพร
 

ประเภทอาหารทะเลสด ได้แก่กุ้ง หอย ปู ปลาสด จากแพปลาปัตตานี นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ยังมีกิจกรรมเจรจาธุรกิจ Business Matching จากพันธมิตรทางการค้าร่วมเจรจาธุรกิจไม่น้อยกว่า 10 ราย กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมการขาย อาทิ กิจกรรมไลฟ์สดจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการทุกราย โดยดารา นักแสดง Influencer ที่มีชื่อเสียง การแสดงมินิคอนเสิร์ตของศิลปินที่ได้รับความนิยม กิจกรรมสาธิตสินค้าดี สินค้าเด่นของจังหวัด รวมไปถึงกิจกรรมลุ้นรางวัลสำหรับท่านที่มาเที่ยวชมงาน ตลอดการจัดงาน
 

ด้านนายวันชัย วราวิทย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่พร้อมไปด้วยแหล่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรม วิถีชีวิตของผู้คน และสภาพภูมิประเทศงดงาม มีการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองมาเป็นเวลายาวนาน เศรษฐกิจหลักของจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรม ได้แก่ การทำประมง รองลงมาคือ การทำสวนยาง การปลูกข้าว และการทำสวนผลไม้
 

 นอกจากการเกษตรและประมงแล้ว ยังมีภาคการผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป และสินค้าชุมชนจากกลุ่มผู้ประกอบการ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีทักษะฝีมือ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป แต่กำลังซื้อขายในพื้นที่มีค่อนข้างน้อย ส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาคครัวเรือน และในระดับจังหวัด จึงจำเป็นต้องนำผู้ประกอบการออกจากแหล่งผลิตในจังหวัด เพื่อพัฒนาทักษะด้านการตลาด สร้างรายได้ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น 
 

การจัดงานครั้งนี้นับเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างโอกาสในการกระจายสินค้า เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการ ทำให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ในงานได้คัดสรรสินค้าดีที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดมาจัดจำหน่าย เช่น อาหารพื้นถิ่น ได้แก่ ข้าวยำ น้ำบูดู นาซิดาแฆ ละแซ ซึ่งมีเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ ผ้าบาติก ซึ่งเป็นงานฝีมือการเพ้นท์การพิมพ์ ผืนต่อผืน ผลิตภัณฑ์จักสาน ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวจากสมุนไพรและอาหารทะเลสด กุ้ง หอย ปู ปลาสด จากแพปลาปัตตานี


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ไกลแค่ไหนเราก็ไปส่ง..ส่งมอบรถยนต์ มินิ เอ็มพีวี ฮุนได สตาร์เกเซอร์ ที่ จ.พะเยา

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจ มอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ Hyundai  Stargazer รุ่น Smart 7 สีเทาให้กับคุณจีราวรรณ ใฝ่ฝัน พร้อมครอบครัวอยู่จ. พะเยา ที่ให้ ความไว้วางใจม...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 2 มิ.ย. 2566, 18:08
 • |
 • 29

มาถึงแล้ว มินิบัส 20 ที่นั่ง CP FOTON ชนะศิลป์มอเตอร์ ตัวแทนจำหน่าย

ซีพีโฟตอน มุ่งมั่นพัฒนารถเพื่อการพาณิชย์  เพื่อตอบรับความต้องการของตลาด ครบครันด้วยงานบริการหลัง การขายและงานอะไหล่แท้ที่ได้มาตรฐาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและวงการโลจิสติกส์ของประเทศไทยให้ก้...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 2 มิ.ย. 2566, 17:55
 • |
 • 29

"ควิกเลนเชียงใหม่" กับ โปรยาง 215/70R15และ205/7R15เพียง 7,646 บาทเท่านั้น

#โปรยางรถ สำหรับรถตู้เพื่อการธุรกิจ และรถปิคอัพส่วนบุคคลเพื่อการพาณิชย์ มีสมรรถนะยอดเยี่ยมในการ ขับขี่บนพื้นที่เปียก ถึงแม้อยู่ในสภาวะที่บรรทุกของหนัก ยังรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยให้กับผู้ขับ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 2 มิ.ย. 2566, 17:39
 • |
 • 32

“เบนซ์ไพรม์มัส”ต้อนรับคณะ CEOเมอร์เซเดส-เบนซ์พร้อมโชว์วิสัยทัศน์การบริหารธุรกิจสู่ความสำเร...

กรุงเทพฯ,  29 พฤษภาคม 2566 : “เบนซ์ไพรม์มัส” ต้อนรับคณะ CEO ของ Mercedes-Benz กลุ่ม Reginal  Overseas ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโชว์รูมและศูนย์บริการ พร้อมโชว์วิสัยทัศน์การบริหารธุรกิจสู่ความสำเร็จ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 30 พ.ค. 2566, 07:55
 • |
 • 46

ส่งมอบยนตรกรรมน่าใช้ มินิ MPV จากเกาหลี Hyundai Stargazer เครื่องยนต์ 1.5 ลิตร

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจ มอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี พร้อมส่งมอบรถใหม่ให้คุณหมอธนาวุฒิ  หิรัญธนวิวัฒน์ พร้อมครอบครัวที่ จ.สุโขทัย เป็นรถ Hyundai รุ่น Stargazer Smart 7 ที่นั่ง สีขาว ส...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 27 พ.ค. 2566, 08:29
 • |
 • 50

เอชดีเจ มอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ จัดRoadShow ที่บิ๊กซีดอนจั่น 25-31 พ.ค.66

เพียง 7 วันเท่านั้นที่ท่านจะได้พบกับรถยนต์ มินิ เอ็มพีวี น่าใช้จากค่ายฮุนไดเชียงใหม่ ที่นำเอา Hyundai Stargazer รถเอนกประสงค์ มินิ เอ็มพีวี เครื่องยนต์ เบนซิน 4 สูบ 1.5 ลิตร 115 แรงม้า ส่งกำลังด้วยเกี...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 26 พ.ค. 2566, 21:06
 • |
 • 46
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128