ราชภัฏ ชม. เตรียมฉลองใหญ่ ครบ 100 ปี แห่งการสถาปนาฯ

ข่าวการศึกษา , 6 พ.ค. 2566, 21:24

ราชภัฏ ชม. เตรียมฉลองใหญ่ ครบ 100 ปี แห่งการสถาปนาฯ

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ “ครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” ในปี พ.ศ. 2567
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าว “ก้าวสู่ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” ในปีพุทธศักราช 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์  วัฒนกูล และผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องสื่อสารมวลชน อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของภาคเหนือ ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2467 ในนาม “โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมประจำมณฑลพายัพ” โดยมี เจ้าชื่น สิโรรส เป็นครูใหญ่ ต่อมาในปีพุทธศักราช 2503 ได้ยกฐานะเป็น “วิทยาลัยครูเชียงใหม่” เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง (ป.กศ.สูง) และเปิดสอนในระดับปริญญาตรี มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2517 จากนั้นในปีพุทธศักราช 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนคำว่า “วิทยาลัยครู” โดยมีตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันเป็นตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 จวบจนกระทั่งเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีผลให้ “สถาบันราชภัฏ” มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล และใช้ชื่อ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” โดยกำหนดให้ วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย
 

ในวาระครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในปีพุทธศักราช 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้กำหนดจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2567 ประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมด้านการผลิตและพัฒนาครู กิจกรรมด้านวิจัยและวิชาการ กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมด้านการพัฒนาท้องถิ่น และการจัดงานคืนสู่เหย้าชาวดำ - เหลือง เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ราชภัฏเชียงใหม่
 

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน โดยเน้น 2 กรอบหลักคือ งานวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งไม่เน้นเฉพาะระดับอุดมศึกษา แต่เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกช่วงวัย และงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยมีการดำเนินงานเพื่อการวิจัยและพัฒนารวมกว่า 1,984 โครงการ เฉลี่ยปีละกว่า 300 โครงการ เข้าไปพัฒนาพื้นที่ไม่น้อยกว่า 99 ตำบล พร้อมดำเนินการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรไปแล้ว 78 ผลงานและตั้งเป้าหมาย 100 ผลงาน ในโอกาสครบรอบ 100 ปี ซึ่งเป็นผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ ขณะเดียวกันในด้านการเรียนรู้ได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษาก้าวทันความเป็นสากล โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลกกว่า 20 มหาวิทยาลัย
 

ในโอกาสก้าวย่างครบรอบ 100 ปี และก้าวสู่ศตวรรษใหม่ของการพัฒนา การจัดกิจกรรมด้านวิจัย และวิชาการ จะได้แสดงถึงการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัย อาทิ งานวิจัยพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาทักษะเดิม Reskill เพิ่มเติมทักษะใหม่ Upskill รวมถึงดำเนินการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่นโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing university) หรือโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มของ บริษัท ปตท. มหาชน จำกัด การพัฒนาชุมชน OGOP บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับสำนักงานสมเด็จพระราชินีประเทศภูฏาน หลักสูตรพัฒนาทักษะสำหรับนักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนทุกช่วงวัยผ่านระบบออนไลน์ (Life Long Learning; http://lifelong.cmru.ac.th/) การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา บุตรของศิษย์เก่า และนักศึกษาในและต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ (Multicultural Scholarship) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติของทุกคณะและหน่วยงานร่วมต่าง ๆ ตั้งแต่เดือนนี้ถึงพฤษภาคม 2567 เช่นการประชุม “ล้านนาศึกษา” ของสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในหัวข้อ “Sustainable Community Development for the Next Century” โดยจะมีมหาวิทยาลัยไทยและจากทั่วโลกกว่า 20 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมเสนอผลงาน การพัฒนาที่ยั่งยืนของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงการเชิญวิทยากรรับเชิญ (keynote speaker) ที่เป็นที่รู้จักในระดับสากลมาบรรยายในงาน ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567
 

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยการให้ความสำคัญต่อการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจ ได้ตระหนักในคุณค่าเกิดความสำนึกรักและภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรม ทางคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมฯ โดยมีสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ปี 2566 ไปจนถึงปี 2567 ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ ๆ อาทิ ข่วงผญาล้านนา : การสืบสานองค์ความรู้เรื่อง “กลองล้านนา” ซึ่งจะได้มีการจัดอบรม การประกวด และจัดทำสื่อการเรียนรู้ การมอบรางวัลเพชรราชภัฏ เพชรล้านนา รวมถึงการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา
 

และที่ขาดไม่ได้คือการจัดงานคืนสู่เหย้าชาวดำ - เหลือง เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งจะได้ขึ้นเพื่อต้อนรับศิษย์เก่าวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กลับมาเยี่ยมชมสถานศึกษา ร่วมกันเฉลิมฉลอง และร่วมเป็นเครือข่ายในการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างแน่นแฟ้น ต่อไป


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบรถยนต์ ฟอร์ด กระบะDouble Cab Wildtrak 2.0L Turbo HR 6AT

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์  โดยเซลล์ ดวงพร  กิ่งจำปาร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น Double Cab Wildtrak 2.0L Turbo HR 6AT ให้กับ บริษัท ฮีมัลทรี (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ให...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:44
 • |
 • 34

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคัน รถยนต์ ฟอร์ด กระบะ2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT (Sedona Orange)

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์  โดยเซลล์ หฤทัย  สมวงค์แก้ว ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT (Sedona Orange)  ให้กับคุณ สำรี มั่นเขตต์กร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:37
 • |
 • 26

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคัน รถยนต์ ฟอร์ด กระบะDouble Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10AT

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์  โดยเซลล์ อังกุญณัฐ  อรรเศรษฐ์สกุล  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น Double Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10AT ให้กับนางสาว ภาณิชา ฐานิสร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:31
 • |
 • 27

ส่งมอบรถยนต์ ฟอร์ด กระบะDouble Cab Stormtrak 2.0L Bi-Turbo HR 10AT-POWER ROLLER SHUTTER

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์ โดยเซลล์ พิมประภา  ยศบพิตร ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น Double Cab Stormtrak 2.0L Bi-Turbo HR 10AT-POWER ROLLER SHUTTER  ให้กับ หจก.ฮอดทร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:25
 • |
 • 34
 • |
 • 1

ส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดน่าใช้ให้กับลูกค้า ฟอร์ด กระบะ2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x2 10AT

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์ โดยเซลล์ พนิตสิรี ปัญญาวชิรธรรม ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x2 10AT ให้กับ นางสาว ทัศวรรณ แสนชนะ ที่ให้ความไว้วางใจมาเป็นค...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:09
 • |
 • 41

📢อย่าพลาด! โปรผ่อน 0️⃣% นาน 3️⃣ ปี โค้งสุดท้ายก่อนสิ้นสุดเงินสนับสนุนจาก EV 3.0

ซื้อ Wuling Air EV รับทันทีโปรโมชั่นดอกเบี้ย 0% นาน 3 ปีสำหรับ Wuling Air EV ทั้งในรุ่น Standard Range และ Long Rangeพร้อมประกันชั้น 1 และของแถมอีกมากมาย รวมแล้วมูลค่ากว่า 50,000 บาทโค้งสุดท้ายก่อนสิ้...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 09:49
 • |
 • 55
 • |
 • 1
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128