มช. ร่วมกับ สกสว. และ บพท. จัดเวทีสัมนาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ NEC ผสานพลังภาคีภาคเหนือตอนบน พัฒนาแผนแม่บทสู่ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ

ข่าวเด่น , 7 มิ.ย. 2566, 11:59

มช. ร่วมกับ สกสว. และ บพท. จัดเวทีสัมนาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ NEC ผสานพลังภาคีภาคเหนือตอนบน พัฒนาแผนแม่บทสู่ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดเวทีสัมมนาและประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ ภายใต้โครงการพัฒนาแผนแม่บทการพัฒนาระเบียงเศรฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC – Creative LANNA) ด้วยแนวคิด BCG Economy เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ และร่วมต่อยอดสู่แผนแม่บทพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศอย่างยั่งยืน ด้วยการบูรณาการร่วมกันจากภาคชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พร้อมจัดการบรรยายพิเศษ "ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ โอกาสและแนวทางการพัฒนาของภาคเหนือ" โดยนายบุญชัย ฉัตรประเทืองกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและแนะนำโครงการ พร้อมด้วย รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตัวแทนจาก 4 ภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของพื้นที่ NEC ร่วมสัมมนาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ โอกาสและแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) 
 

ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ที่ผ่านมาส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศ จึงมีความจำเป็น   ต้องเร่งฟื้นตัว ประกอบกับ ครม. ได้มีมติเห็นชอบ การกำหนดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค ทั่วประเทศไทย เพื่อเร่งกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตามอุตสาหกรรมสำคัญของพื้นที่ โดยภาคเหนือมีฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ที่โดดเด่น สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์หลักของประเทศ โดยได้กำหนดให้พื้นที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง เป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ หรือ Northern Economic Corridor: NEC-Creative LANNA ซึ่งการนำนโยบาย NEC มาขับเคลื่อนในระดับปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม จำเป็นต้องมีแผนแม่บท (Master Plan) ที่เชื่อมโยงพื้นที่ 4 จังหวัด  รวมถึงประเทศใกล้เคียง และการบูรณาการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคมในพื้นที่ จึงเป็นที่มาของการพัฒนาแผนแม่บทระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือนี้ 
 

ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ  ยังกล่าวเสริมอีกว่า การจัดเวทีสัมมนาและประชุมกลุ่มย่อยในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการพัฒนาแผนแม่บทการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ    ด้วยแนวคิด BCG Economy ซึ่งร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่และสภาอุตสาหกรรม ภาคเหนือ ดำเนินโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีเป้าหมายร่วมกันขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ 4 จังหวัด และในภาคเหนืออย่างเป็นรูปธรรมในการเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง เพื่อระดมความคิดเห็น รวบรวมความต้องการและความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำไปพัฒนาแนวทางและแผนงานขับเคลื่อน NEC ในพื้นที่ และสร้างเครือข่ายการผลักดันแผน NEC ให้เกิดการปฏิบัติจริง พร้อมทั้งเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของ 4 อุตสาหกรรมหลักของ NEC ได้แก่ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างความพร้อมในการดึงดูดการลงทุนมุ่งสู่ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศอย่างยั่งยืน 
 

รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจด้วยแนวคิด BCG หรือ Bio-Circular-Green Economy ประกอบด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว โดยเน้นที่การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมฐาน BCG มาช่วยต่อยอด ยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการ สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ และความมั่งคั่งแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ทั้งนี้ อุทยานฯ พร้อมเป็นฐานและตัวกลางเชื่อมโยงทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน NEC ในพื้นที่ ให้สามารถนำไปบูรณาการต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ  ของภาคเหนืออย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีเป้าหมายว่าแผนแม่บทการขับเคลื่อน NEC ด้วยการนำนวัตกรรมด้าน BCG มาเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการนี้จะช่วยยกระดับ GPP  รวมของจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของมูลค่าเดิม 498,389 ล้านบาท (ปี 2563) ภายในปี 2570
 

ด้านนายบุญชัย ฉัตรประเทืองกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หน่วยงานหลักในการผลักดันพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษของประเทศเผยว่า การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ เป็นหมุดหมายสำคัญเพื่อสร้างพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน มุ่งกระจายความเจริญและสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาค โดยการขับเคลื่อน NEC ต้องเตรียมพร้อมอย่างรอบด้าน ทั้งการกำหนดสิทธิประโยชน์และการอำนวย  ความสะดวกการลงทุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาห่วงโซ่การผลิตและบริการ การพัฒนาแรงงาน  และสนับสนุนผู้ประกอบการ และการวิจัยพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ NEC  มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดแผนแม่บท NEC ในการขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม นับเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาค เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวต่อไป
 

1

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบไปอีก 1 คันแล้ว สำหรับรถยนต์ฮุนได สตาร์เกเซอร์ เอ็กซ์ สีบรอนซ์เงินสุดสวย ที่ผ่านมา

ส่งมอบรถใหม่ให้กับลูกค้า ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจ มอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับ คุณศศิภัสสร จันทร พร้อมครอบครัว ที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได มาถอยป้ายแดง...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 7 ธ.ค. 2566, 13:08
 • |
 • 33

เนต้า มหิดล เชียงใหม่ เชิญผู้สนใจพบกับส่วนลด 50,000 บาทโค้งสุดท้าย 8-14 ธ.ค.66 ที่ชั้นตู้ป...

เนต้ามหิดลเชียงใหม่จัดโปรโมชั่นครั้งสุดท้าย รับส่วนลด 50,000 บาท เมื่อท่านมาจองรถไฟฟ้า เนต้า วี ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 66 นี้เท่านั้น พร้อมมีกำหนดรับรถภายใน 31 ธันวาคม 66 เพื่อให้ท่านได้พาครอบครัวออกท...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 7 ธ.ค. 2566, 12:56
 • |
 • 54

Quick Lane เชียงใหม่ ศูนย์บริการยางและรถยนต์ ขอเสนอ โปรยาง Hankook (ปี 2023) จำนวนจำกัด!!...

🛞 KINERGY ECO2 185/60R15 #โปรโมชั่นพิเศษชุดละ  5,748 บาท🛞 KINERGY ECO2 195/55R15 #โปรโมชั่นพิเศษชุดละ  5,940 บาท.🛞 Vantra LT 205/70R15LT #โปรโมชั่นพิเศษชุดละ  7,737 บาท🛞...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 5 ธ.ค. 2566, 11:07
 • |
 • 53

ข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo พบกับบูธ Hyundai Chiangmai Road Show 📌 โลตัส สาขาเชียงใหม่ คำเ...

📅 เริ่มตั้งแต่วันที่ 4-12 ธันวาคม 2566 นี้เท่านั้นพบกับ  ⭐️ฮุนได STARGAZER  ⭐️ฮุนได CRETA พร้อมแคมเปญพิเศษส่งท้ายปี ✨ ดอกเบี้ย 0% นาน 36-48 เดือน✨ ฟรีประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ.✨...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 4 ธ.ค. 2566, 11:39
 • |
 • 40

AION Y Plus กับโปรสุดคุ้ม ในงาน Motor Expo Campaign และที่โชว์รูมทั่วประเทศ

Aion Y Plus 490 Premium จากราคา1,099,900 ลด 100,000 เหลือ 999,900 บาท Aion Y Plus 490 Elite  ราคา 899,900 บาทสิทธิพิเศษอื่นๆเมื่อจอง AION  ในงาน MOTOR EXPO 2023ฟรีHome Chargerฟรี ของขวั...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 2 ธ.ค. 2566, 13:10
 • |
 • 74

ส่งมอบรถยนต์ Hyundai STARIA Premium with Sunroofสีดำเป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ยร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับ หจก. ปัว โมบายวัน โดยคุณพงษ์พันธ์  ศิริเสถียรพงศ์  พร้อมครอบครัว ลูกค้า จ. น่าน HyundaiST...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 1 ธ.ค. 2566, 06:03
 • |
 • 59
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128