มช. ร่วมกับ สกสว. และ บพท. จัดเวทีสัมนาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ NEC ผสานพลังภาคีภาคเหนือตอนบน พัฒนาแผนแม่บทสู่ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ

ข่าวเด่น , 7 มิ.ย. 2566, 11:59

มช. ร่วมกับ สกสว. และ บพท. จัดเวทีสัมนาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ NEC ผสานพลังภาคีภาคเหนือตอนบน พัฒนาแผนแม่บทสู่ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดเวทีสัมมนาและประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ ภายใต้โครงการพัฒนาแผนแม่บทการพัฒนาระเบียงเศรฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC – Creative LANNA) ด้วยแนวคิด BCG Economy เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ และร่วมต่อยอดสู่แผนแม่บทพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศอย่างยั่งยืน ด้วยการบูรณาการร่วมกันจากภาคชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พร้อมจัดการบรรยายพิเศษ "ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ โอกาสและแนวทางการพัฒนาของภาคเหนือ" โดยนายบุญชัย ฉัตรประเทืองกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและแนะนำโครงการ พร้อมด้วย รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตัวแทนจาก 4 ภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของพื้นที่ NEC ร่วมสัมมนาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ โอกาสและแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) 
 

ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ที่ผ่านมาส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศ จึงมีความจำเป็น   ต้องเร่งฟื้นตัว ประกอบกับ ครม. ได้มีมติเห็นชอบ การกำหนดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค ทั่วประเทศไทย เพื่อเร่งกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตามอุตสาหกรรมสำคัญของพื้นที่ โดยภาคเหนือมีฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ที่โดดเด่น สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์หลักของประเทศ โดยได้กำหนดให้พื้นที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง เป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ หรือ Northern Economic Corridor: NEC-Creative LANNA ซึ่งการนำนโยบาย NEC มาขับเคลื่อนในระดับปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม จำเป็นต้องมีแผนแม่บท (Master Plan) ที่เชื่อมโยงพื้นที่ 4 จังหวัด  รวมถึงประเทศใกล้เคียง และการบูรณาการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคมในพื้นที่ จึงเป็นที่มาของการพัฒนาแผนแม่บทระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือนี้ 
 

ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ  ยังกล่าวเสริมอีกว่า การจัดเวทีสัมมนาและประชุมกลุ่มย่อยในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการพัฒนาแผนแม่บทการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ    ด้วยแนวคิด BCG Economy ซึ่งร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่และสภาอุตสาหกรรม ภาคเหนือ ดำเนินโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีเป้าหมายร่วมกันขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ 4 จังหวัด และในภาคเหนืออย่างเป็นรูปธรรมในการเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง เพื่อระดมความคิดเห็น รวบรวมความต้องการและความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำไปพัฒนาแนวทางและแผนงานขับเคลื่อน NEC ในพื้นที่ และสร้างเครือข่ายการผลักดันแผน NEC ให้เกิดการปฏิบัติจริง พร้อมทั้งเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของ 4 อุตสาหกรรมหลักของ NEC ได้แก่ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างความพร้อมในการดึงดูดการลงทุนมุ่งสู่ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศอย่างยั่งยืน 
 

รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจด้วยแนวคิด BCG หรือ Bio-Circular-Green Economy ประกอบด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว โดยเน้นที่การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมฐาน BCG มาช่วยต่อยอด ยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการ สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ และความมั่งคั่งแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ทั้งนี้ อุทยานฯ พร้อมเป็นฐานและตัวกลางเชื่อมโยงทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน NEC ในพื้นที่ ให้สามารถนำไปบูรณาการต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ  ของภาคเหนืออย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีเป้าหมายว่าแผนแม่บทการขับเคลื่อน NEC ด้วยการนำนวัตกรรมด้าน BCG มาเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการนี้จะช่วยยกระดับ GPP  รวมของจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของมูลค่าเดิม 498,389 ล้านบาท (ปี 2563) ภายในปี 2570
 

ด้านนายบุญชัย ฉัตรประเทืองกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หน่วยงานหลักในการผลักดันพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษของประเทศเผยว่า การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ เป็นหมุดหมายสำคัญเพื่อสร้างพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน มุ่งกระจายความเจริญและสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาค โดยการขับเคลื่อน NEC ต้องเตรียมพร้อมอย่างรอบด้าน ทั้งการกำหนดสิทธิประโยชน์และการอำนวย  ความสะดวกการลงทุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาห่วงโซ่การผลิตและบริการ การพัฒนาแรงงาน  และสนับสนุนผู้ประกอบการ และการวิจัยพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ NEC  มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดแผนแม่บท NEC ในการขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม นับเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาค เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวต่อไป
 

1

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER X สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณหมอธีรศักดิ์ อุตตมา เป็นรถยนต์ Hyundai STARGAZER X สีดำขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถาม...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 14 มิ.ย. 2567, 08:01
 • |
 • 36

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER X สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณเตือนใจ เมฆสว่างวงศ์ เป็นรถยนต์ Hyundai STARGAZER X สีดำ ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 14 มิ.ย. 2567, 07:56
 • |
 • 22

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER Smart 6 With Black Roof สีขาว เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครั...

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณหมอพัทธนันท์ พุทธิเกียรติ เป็นรถยนต์ Hyundai STARGAZER Smart 6 With Black Roof สีขาว ขอขอบคุณที่ให้เก...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 12 มิ.ย. 2567, 16:58
 • |
 • 30

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER Smart 7 สีเทา เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณสมชาย แซ่หยี่ เป็นรถยนต์ Hyundai STARGAZER Smart 7 สีเทา ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 12 มิ.ย. 2567, 16:52
 • |
 • 49

16 มิถุนายน 67 มาสนุกกับเส้นทางลาดยางเรียบๆกันครับ TARMAC RALLY SPRINT ในหมู่บ้านฟ้าเปียงด...

อย่าพลาดสำหรับท่านนักแข่งทุกท่าน มาพบกับ  TARMAC แรลลี่ สปริ้น ที่เดิมหมู่บ้านฟ้าเบียงดิน บ้านธิ ลำพูน วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 67 นี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 092 8747429 BODY SHOP SPORT


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 11 มิ.ย. 2567, 22:10
 • |
 • 44

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARIA Premium with Sunroof สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับบริษัท รัตนสิริการบัญชี เชียงใหม่ จำกัด ที่มาถอยรถยนต์ Hyundai STARIA Premium with Sunroof สีดำ ขอขอบคุณท...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 10 มิ.ย. 2567, 12:42
 • |
 • 52
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128