ปลัด มท. เปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุข : ฝึกอบรมแกนนำฯแบบมีส่วนร่วมของ รพ.สต. ในสังกัด อบจ.เชียงใหม่ เผยจะใช้เป็นต้นแบบการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขฯ ไปยังพื้นท

ข่าวประชาสัมพันธ์ , 24 มิ.ย. 2566, 12:15

ปลัด มท. เปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุข : ฝึกอบรมแกนนำฯแบบมีส่วนร่วมของ รพ.สต. ในสังกัด อบจ.เชียงใหม่ เผยจะใช้เป็นต้นแบบการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขฯ ไปยังพื้นท

เมื่อวันที่ผ่ามา ณ อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุข : กิจกรรมการฝึกอบรมแกนนำสุขภาพประชาชนแบบมีส่วนร่วมของ รพ.สต. ในสังกัด อบจ.เชียงใหม่ โดยมีนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าวก็เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. และการจัดตั้งหน่วยบริการประจำ พร้อมทั้งได้ทราบสิทธิขั้นพื้นฐานในการรักษาพยาบาล โดยมีรพ.สต.,บุคลากรและอสม.เข้าร่วมกว่า 3,500 คน

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากที่ อบจ. เชียงใหม่ ได้รับถ่ายโอน รพ.สต. มาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ซึ่งตรงกับนโยบาย ที่ได้แถลงต่อสภาอบจ. เชียงใหม่ในด้านสุขภาพและอนามัยของประชาชน โดยจะมีนโยบาย “สุขภาพใกล้บ้าน”มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) การเข้าถึงระบบบริการใกล้บ้าน สะดวกรวดเร็ว ทั่วถึงและเท่าเทียม เน้นการป้องกันก่อนป่วย โดยการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค เช่น การสนับสนุนชุดตรวจ ATK , น้ำยาฆ่าเชื้อ, Mask, การจัดตั้งสถานที่กักตัวสำหรับผู้ป่วย Covid 19 การจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด และการรักษาพยาบาลเชิงรุก การแพทย์ทางเลือก การแพทย์แผนไทย โดยขับเคลื่อน ผ่านกองสาธารณสุข กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  
นอกจากนี้ อบจ.เชียงใหม่ ยังจะดำเนินการพัฒนาคุณภาพงานด้านสาธารณสุข ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยการพัฒนา - ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ รพ.สต. ในสังกัด อบจ.เชียงใหม่ เช่น อาคาร สถานที่ ปรับปรุงทางเข้า - ออก  - ด้านบุคลากร โดยเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ให้เต็มตามกรอบอัตรากำลัง สรรหาแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด  เพียงพอต่อการรับบริการของประชาชน - ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ทั่วไป และครุภัณฑ์ด้านสาธารณสุข เช่น ยูนิตทำฟัน หุ่นฝึกช่วยกู้ชีพ รถพยาบาลสำหรับส่งต่อผู้ป่วย - สนับสนุนงบประมาณ การซ่อมแซม ปรับปรุง เปลี่ยนป้ายต่าง ๆ ใน รพ.สต.  ผลักดันการจัดตั้งหน่วยบริการประจำ เพื่อบริหารจัดการงบประมาณการสร้า เสริมสุขภาพ ป้องกันโรค (PP) งบผู้ป่วยนอก (OP) เพื่อนำมาจัดหาแพทย์ บริการ ที่จำเป็น และเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุข : กิจกรรมอบรม แกนนำสุขภาพประชาชนแบบมีส่วนร่วมของ รพ.สต. ในสังกัด อบจ.เชียงใหม่ในครั้งนี้ จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ รพ.สต. ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่ มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และการจัดตั้งหน่วยบริการประจำ ได้ทราบสิทธิขั้นพื้นฐานในการรักษาพยาบาล ในหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต. ในสังกัด อบจ.เชียงใหม่  โดยในช่วงเช้ามีการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคติดต่อที่นำโดยแมลง ที่มียุงเป็นพาหะ การจัดบูธนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของ รพ.สต. ในสังกัด อบจ.เชียงใหม่ หลังการถ่ายโอน จำนวน 21 บูธ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การถ่ายโอนภารกิจดูแลสุขภาพมูลฐานและสุขภาพอนามัยไปยังพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน ทางรัฐบาลโดยคณะกรรมการกระจายอำนาจได้มอบให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นถ่ายโอนภารกิจ ซึ่งอบจ.มีงบฯ มีบุคลากรและอำนาจหน้าที่ดูแลครอบคลุมพื้นที่ซึ่งการถ่ายโอนให้อบจ.ทำให้ผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขาภาพและบุคลากรมีสายสื่อสารและทำงานที่สั้น มีองค์รวมที่จะมีโอกาสได้รับงบฯและเครื่องมือ อุปกรณ์ทำหน้าที่ดูแลประชาชน

“ปีนี้เป็นปีแรกที่มีการถ่ายโอนภารกิจมาให้ท้องถิ่น ซึ่งภาพรวมทั้งประเทศมีเกือบ 4 พันแห่งและการถ่ายโอนภารกิจยกตัวอย่างเชียงใหม่ จากที่ได้แวะชมบูธของรพ.สต.และพูดคุยกับผู้บริหารหลายแห่ง ตอบว่าดี ทำให้การทำงานสบายใจขึ้น ได้รับการสนับสนุนและโอกาสขับเคลื่อนได้ดีกว่าเก่าและมีความสุขและเป็นตัวอย่างที่เป็นที่พึงพอใจ สำหรับพื้นที่อื่นที่ยังไม่มีการถ่ายโอนมาแต่ก็มีอุดมการณ์เดียวกันคือดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนเหมือนกัน เชื่อว่าอนาคตก็จะได้เห็นเพราะนายกอบจ.ก็จะมีส.อบจ.ทำงานร่วมกับทุกอำเภอ และเวลามีการเลือกตั้งก็จะขอคะแนนจากทุกตำบล หมู่บ้าน เพราะฉะนั้นก็จะทำดีกับทุกหมู่บ้านอย่างเท่าเทียม จึงเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรและขอให้ช่วยกันสนับสนุนขับเคลื่อนให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น”ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวและว่า

นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยคาดหวังว่าการถ่ายโอนในครั้งนี้จะทำให้การขับเคลื่อนงาน การสร้างหมู่บ้านยั่งยืนที่ประชาชนตื่นตัวดูแลครอบครัวให้มีความมั่นคงทางอาหาร และดูแลสิ่งแวดล้อม ดูแลป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ รวมกลุ่มพลังสื่อสาร ประเพณีวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นหน่วยสนับสนุน ทำงานร่วมกับประชาชนควบคู่กันไปทำให้นายอำเภอมีข้อมูลของคนที่มีปัญหาเดือดร้อนเพิ่มเติมได้จากอสม. เพราะฉะนั้นการถ่ายโอนมากๆ จึงเป็นเรื่องที่ดี ส่วนเรื่องงบประมาณก็ไม่น่าจะเป็นปัญหา เพราะจะมีเงินรายหัวที่สป.สช.ให้อยู่ ส่วนเรื่องอัตรากำลัง ทางกระทรวงมหาดไทยได้ส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการกระจายอำนาจและคณะรัฐมนตรี ก็เป็นธรรมดาที่ช่วงเปลี่ยนถ่ายอาจจะไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรค และเชียงใหม่ นายกอบจ.เชียงใหม่เป็นคนที่เข้าใจปัญหาและใช้ภาวะผู้นำ หางบฯไปขับเคลื่อนทั้งเรื่องหมอเฉพาะทาง เภสัชกร โดยติดต่อเอามาเป็นหมอจิตอาสา เพราะฉะนั้นเชียงใหม่จึงไม่มีปัญหาอะไรเลย ส่วนที่อื่นก็ต้องช่วยกันต่อไปและตนก็จะเอาตัวอย่างของเชียงใหม่ไปขับเคลื่อนที่อื่น เพราะรพ.สต.ในพื้นที่ห่างไกลอบจ.เชียงใหม่ ก็จะใช้ตู้ตรวจระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) และสร้างโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขและเป็นต้นแบบด้านสาธารณสุขได้ด้วย.


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบไปอีก 1 คันแล้ว สำหรับรถยนต์ฮุนได สตาร์เกเซอร์ เอ็กซ์ สีบรอนซ์เงินสุดสวย ที่ผ่านมา

ส่งมอบรถใหม่ให้กับลูกค้า ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจ มอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับ คุณศศิภัสสร จันทร พร้อมครอบครัว ที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได มาถอยป้ายแดง...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 7 ธ.ค. 2566, 13:08
 • |
 • 32

เนต้า มหิดล เชียงใหม่ เชิญผู้สนใจพบกับส่วนลด 50,000 บาทโค้งสุดท้าย 8-14 ธ.ค.66 ที่ชั้นตู้ป...

เนต้ามหิดลเชียงใหม่จัดโปรโมชั่นครั้งสุดท้าย รับส่วนลด 50,000 บาท เมื่อท่านมาจองรถไฟฟ้า เนต้า วี ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 66 นี้เท่านั้น พร้อมมีกำหนดรับรถภายใน 31 ธันวาคม 66 เพื่อให้ท่านได้พาครอบครัวออกท...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 7 ธ.ค. 2566, 12:56
 • |
 • 53

Quick Lane เชียงใหม่ ศูนย์บริการยางและรถยนต์ ขอเสนอ โปรยาง Hankook (ปี 2023) จำนวนจำกัด!!...

🛞 KINERGY ECO2 185/60R15 #โปรโมชั่นพิเศษชุดละ  5,748 บาท🛞 KINERGY ECO2 195/55R15 #โปรโมชั่นพิเศษชุดละ  5,940 บาท.🛞 Vantra LT 205/70R15LT #โปรโมชั่นพิเศษชุดละ  7,737 บาท🛞...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 5 ธ.ค. 2566, 11:07
 • |
 • 53

ข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo พบกับบูธ Hyundai Chiangmai Road Show 📌 โลตัส สาขาเชียงใหม่ คำเ...

📅 เริ่มตั้งแต่วันที่ 4-12 ธันวาคม 2566 นี้เท่านั้นพบกับ  ⭐️ฮุนได STARGAZER  ⭐️ฮุนได CRETA พร้อมแคมเปญพิเศษส่งท้ายปี ✨ ดอกเบี้ย 0% นาน 36-48 เดือน✨ ฟรีประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ.✨...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 4 ธ.ค. 2566, 11:39
 • |
 • 40

AION Y Plus กับโปรสุดคุ้ม ในงาน Motor Expo Campaign และที่โชว์รูมทั่วประเทศ

Aion Y Plus 490 Premium จากราคา1,099,900 ลด 100,000 เหลือ 999,900 บาท Aion Y Plus 490 Elite  ราคา 899,900 บาทสิทธิพิเศษอื่นๆเมื่อจอง AION  ในงาน MOTOR EXPO 2023ฟรีHome Chargerฟรี ของขวั...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 2 ธ.ค. 2566, 13:10
 • |
 • 74

ส่งมอบรถยนต์ Hyundai STARIA Premium with Sunroofสีดำเป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ยร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับ หจก. ปัว โมบายวัน โดยคุณพงษ์พันธ์  ศิริเสถียรพงศ์  พร้อมครอบครัว ลูกค้า จ. น่าน HyundaiST...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 1 ธ.ค. 2566, 06:03
 • |
 • 57
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128