โครงการเสริมสร้างและพัฒนาธุรกิจใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือ (New Business Driven Engine for Northern Economic Empowerment)

ข่าวธุรกิจ , 10 ส.ค. 2566, 17:04

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาธุรกิจใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือ (New Business Driven Engine for Northern Economic Empowerment)

“กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่จับมือ ภาคเอกชน เปิดตัวโครงการสตาร์ทอัพร้อยล้าน ชูธุรกิจนวัตกรรมสตาร์ทอัพ ผสานดิจิทัล หนุนเศรษฐกิจ กระตุ้นมูลค่าสินค้า รองรับฐานอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ดีเซ็นทริค จำกัด และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ มุ่งสร้างผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ในการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของภาคเหนือ เพื่อให้ผู้ประกอบการ (SMEs) สามารถพัฒนายกระดับการประกอบธุรกิจสู่องค์กรดิจิทัล สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดภาคเหนือ และเพิ่มความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการในเขตภาคเหนือ สร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและสากล

นางพัชรี ใบยา อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดทำโครงการเสริมสร้างและพัฒนาธุรกิจใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือ (New Business Driven Engine for Northern Economic Empowerment) ร่วมกับภาคเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ ได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ ด้วยการปรับปรุง พัฒนารูปแบบธุรกิจแบบใหม่ที่นำเทคโนโลยีมาผสานกับแนวคิด จนเกิดเป็นธุรกิจนวัตกรรมแบบ Startup จนมีมูลค่าการเติบโตของธุรกิจในรูปแบบสตาร์ทอัพ สูงถึง 100 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่ง โดยความสำเร็จของโครงการครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากปราศจากความร่วมมือร่วมใจกันของแต่ละภาคส่วน ที่มุ่งมั่นส่งเสริมให้เกิดธุรกิจรายใหม่ที่มีศักยภาพ  ซึ่งสามารถเติบโต เกิดการจ้างงาน และเกิดผลกระทบที่ดีทางเศรษฐกิจต่อไป

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามงานในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ตั้งแต่ปี 2562 ได้มีข้อสั่งการให้ส่วนงานราชการ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ เร่งสร้างและพัฒนาทักษะกำลังคน รวมทั้งส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนให้มีความพร้อมก้าวสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพื่อมุ่งเป้าหมายให้ภาคเหนือพัฒนาไปสู่การเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูงด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ดังนั้น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จึงต้องมีส่งเสริมการเติบโตของผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบ ผ่านการบ่มเพาะธุรกิจ การผลักดันให้เกิด Tech Startup ซึ่งเป็นการสร้างขีดความสามารถและการส่งเสริมผู้ประกอบการ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการปรับปรุงพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ ที่นำเทคโนโลยี มาผสานกับแนวคิด จนเกิดเป็นธุรกิจนวัตกรรมแบบ Startup อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน ให้สามารถสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและสากลได้

สำหรับการเปิดตัวโครงการในวันนี้ คาดว่าจะช่วยให้กลุ่มเป้าหมาย SMEs ในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีศักยภาพเกิดแรงบันดาลใจ ตระหนักถึงความสำคัญ ในการปรับเปลี่ยนองค์กรให้ทันต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีแนวทางในการเปลี่ยนถ่ายธุรกิจของตนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล และมีแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการเปลี่ยนถ่ายธุรกิจอย่างมีทิศทาง เพื่อให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาพัฒนาในทุกกระบวนการของการประกอบธุรกิจได้


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบอีกคันรถยนต์ Hyundai Staria SEL สีบรอนเงินรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ ให้คุณรุ่ง เกตุอรุณ และครอบครัว รับมอบรถ Hyundai Staria SEL สีบรอนเงิน  ซื้อเงินสด เป็นรถยนต์น่าใช้ ขอขอบคุณที่ให้...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 24 ก.ย. 2566, 17:32
 • |
 • 26

ส่งมอบอีกคันรถยนต์ Hyundai H-1 Elite NS สีดำรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้คุณชุเกียรติ หมื่นแดง พร้อมครอบครัว รุ่น ฮุนได H-1 Elite NS สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้ ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 24 ก.ย. 2566, 17:27
 • |
 • 27

ส่งมอบอีกคันรถยนต์ Hyundai H-1 Elite NS สีดำรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับ คุณสุดารัตน์ ใจเสมอ Hyundai H-1 Elite NS สีดำ รถยนต์น่าใช้ ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 24 ก.ย. 2566, 17:22
 • |
 • 24

รับมอบไปอีกหนึ่งคัน รถยนต์ Hyundai Stargazer Smart 6

ส่งมอบรถหรูน่าใช้ให้กับลูกค้า ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจ มอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดี พร้อมส่งมอบรถใหม่ Hyundai Stargazer Smart 6 ที่นั่งสีขาวให้กับ คุณอารียา แซ่ซิง ที่มาถอยป้ายแดงออ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 22 ก.ย. 2566, 12:04
 • |
 • 36

รับมอบไแล้วที่ผ่านมา รถยนต์ Hyundai Stargazer Smart 6

ส่งมอบรถหรูน่าใช้ให้กับลูกค้า ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจ มอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดี พร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณภูมิภักดิ์ พงษ์ระวีวงศา เป็นรถยนต์ Hyundai Stargazer Smart 6 ที่นั่ง สี...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 22 ก.ย. 2566, 11:56
 • |
 • 33

Hyundai Chiangmai Road Show 20-24 ก.ย.66 เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

สาวก รถยนต์ฮุนไดพลาดไม่ได้ เมื่อฮุนไดเชียงใหม่ นำรถหรูทุกรุ่นไปพบคุณอย่างใกล้ชิดที่ชั้นตู้ปลา เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 24 ก.ย. 66  รถยนต์ฮุนไดทุกรุ่น อาทิ ฮุนได เคร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 20 ก.ย. 2566, 09:50
 • |
 • 43
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128