โครงการเสริมสร้างและพัฒนาธุรกิจใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือ (New Business Driven Engine for Northern Economic Empowerment)

ข่าวธุรกิจ , 10 ส.ค. 2566, 17:04

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาธุรกิจใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือ (New Business Driven Engine for Northern Economic Empowerment)

“กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่จับมือ ภาคเอกชน เปิดตัวโครงการสตาร์ทอัพร้อยล้าน ชูธุรกิจนวัตกรรมสตาร์ทอัพ ผสานดิจิทัล หนุนเศรษฐกิจ กระตุ้นมูลค่าสินค้า รองรับฐานอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ดีเซ็นทริค จำกัด และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ มุ่งสร้างผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ในการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของภาคเหนือ เพื่อให้ผู้ประกอบการ (SMEs) สามารถพัฒนายกระดับการประกอบธุรกิจสู่องค์กรดิจิทัล สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดภาคเหนือ และเพิ่มความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการในเขตภาคเหนือ สร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและสากล

นางพัชรี ใบยา อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดทำโครงการเสริมสร้างและพัฒนาธุรกิจใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือ (New Business Driven Engine for Northern Economic Empowerment) ร่วมกับภาคเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ ได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ ด้วยการปรับปรุง พัฒนารูปแบบธุรกิจแบบใหม่ที่นำเทคโนโลยีมาผสานกับแนวคิด จนเกิดเป็นธุรกิจนวัตกรรมแบบ Startup จนมีมูลค่าการเติบโตของธุรกิจในรูปแบบสตาร์ทอัพ สูงถึง 100 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่ง โดยความสำเร็จของโครงการครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากปราศจากความร่วมมือร่วมใจกันของแต่ละภาคส่วน ที่มุ่งมั่นส่งเสริมให้เกิดธุรกิจรายใหม่ที่มีศักยภาพ  ซึ่งสามารถเติบโต เกิดการจ้างงาน และเกิดผลกระทบที่ดีทางเศรษฐกิจต่อไป

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามงานในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ตั้งแต่ปี 2562 ได้มีข้อสั่งการให้ส่วนงานราชการ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ เร่งสร้างและพัฒนาทักษะกำลังคน รวมทั้งส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนให้มีความพร้อมก้าวสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพื่อมุ่งเป้าหมายให้ภาคเหนือพัฒนาไปสู่การเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูงด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ดังนั้น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จึงต้องมีส่งเสริมการเติบโตของผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบ ผ่านการบ่มเพาะธุรกิจ การผลักดันให้เกิด Tech Startup ซึ่งเป็นการสร้างขีดความสามารถและการส่งเสริมผู้ประกอบการ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการปรับปรุงพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ ที่นำเทคโนโลยี มาผสานกับแนวคิด จนเกิดเป็นธุรกิจนวัตกรรมแบบ Startup อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน ให้สามารถสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและสากลได้

สำหรับการเปิดตัวโครงการในวันนี้ คาดว่าจะช่วยให้กลุ่มเป้าหมาย SMEs ในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีศักยภาพเกิดแรงบันดาลใจ ตระหนักถึงความสำคัญ ในการปรับเปลี่ยนองค์กรให้ทันต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีแนวทางในการเปลี่ยนถ่ายธุรกิจของตนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล และมีแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการเปลี่ยนถ่ายธุรกิจอย่างมีทิศทาง เพื่อให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาพัฒนาในทุกกระบวนการของการประกอบธุรกิจได้


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคันรถยนต์ฟอร์ด Double Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10AT

ส่งมอบรถหรูน่าใช้ให้กับลูกค้า  ฟอร์ด วีกรุ๊ปคาร์เชียงใหม่   โดยที่ปรึกษาการขาย  เกลดา อินทะนะ  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ให้กับ คุณ  ณรงค์ บุญป้อ ฟอร์ด Double Cab Rapt...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 22 มิ.ย. 2567, 16:42
 • |
 • 47

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคันรถยนต์ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT

ส่งมอบรถหรูน่าใช้ให้กับลูกค้า  ฟอร์ด วีกรุ๊ปคาร์เชียงใหม่   โดยที่ปรึกษาการขาย นันท์พิพัฒน์  สุจริต  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ให้กับ คุณ  คมกริช นันทชัย รุ่นรถ Double...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 22 มิ.ย. 2567, 16:37
 • |
 • 47

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคันรถยนต์ฟอร์ด EV 2.0L Turbo Sport 4x2 6AT

ส่งมอบรถหรูน่าใช้ให้กับลูกค้า  ฟอร์ด วีกรุ๊ปคาร์เชียงใหม่   โดยที่ปรึกษาการขาย พนิตสิรี ปัญญาวชิรธรรม  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้า คุณ วรัญญา ฤทธิ์เทพ เป็น รถยนต์ ฟอร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 22 มิ.ย. 2567, 16:30
 • |
 • 39

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคันรถยนต์ฟอร์ด EV 2.0L Turbo Sport 4x2 6AT

ส่งมอบรถหรูน่าใช้ให้กับลูกค้า  ฟอร์ด วีกรุ๊ปคาร์เชียงใหม่   โดยที่ปรึกษาการขาย พนิตสิรี ปัญญาวชิรธรรม  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้า คุณ วรัญญา ฤทธิ์เทพ เป็น รถยนต์ ฟอร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 22 มิ.ย. 2567, 16:17
 • |
 • 44

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคันรถยนต์ฟอร์ด Double Cab Sport 2.0L Turbo HR 6AT

ส่งมอบรถหรูน่าใช้ให้กับลูกค้า  ฟอร์ด วีกรุ๊ปคาร์เชียงใหม่   โดยที่ปรึกษาการขายดวงพร กิ่งจำปา  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้า คุณ สถิตคุณ โสภิญนิวัติวงศ์ เป็น รถยนต์ ฟอร์...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 22 มิ.ย. 2567, 16:09
 • |
 • 57

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคันรถยนต์ฟอร์ด Ford EV 2.0L Turbo Sport 4x2 6AT-DAT64(22B)

ส่งมอบรถหรูน่าใช้ให้กับลูกค้า  ฟอร์ด วีกรุ๊ปคาร์เชียงใหม่   โดยที่ปรึกษาการขายดวงพร กิ่งจำปา  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้า คุณ สิทธิกร ดวงติ๊บ รถยนต์ ฟอร์ด EV 2.0L Tur...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 22 มิ.ย. 2567, 16:02
 • |
 • 45
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128