Kick off โครงการพัฒนาสนามบินเชียงใหม่ ระยะที่ 1

ข่าวธุรกิจ , 26 ส.ค. 2566, 15:17

Kick off โครงการพัฒนาสนามบินเชียงใหม่ ระยะที่ 1

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ Kick off โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร โดยจะดำเนินการออกแบบควบคู่ไปกับการศึกษาและจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งหากเป็นไปตามแผนคาดว่าจะแล้วเสร็จโครงการระยะที่ 1 ภายในปี 2572
      

นายสรายุทธ จำปา รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทชม.ทอท.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ เพื่อชี้แจงความเป็นมาของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตามแผนแม่บทท่าอากาศยานเชียงใหม่ ที่เริ่มจัดทำมาตั้งแต่ปี 2561 
 

รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบัน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสาร 8 ล้านคนต่อปี และมีอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้โดยสารก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประมาณร้อยละ 10 ต่อปี ซึ่ง ทอท.ตระหนักถึงการเจริญเติบโตของปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้น จึงได้พิจารณาดำเนินการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่เป็น 2 ระยะ เพื่อให้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีแผนการพัฒนาท่าอากาศยาน ที่สามารถรองรับปริมาณจราจรทางอากาศได้อีก 20 ปีอย่างยั่งยืน 
 

โดยในแผนพัฒนาฯ ดังกล่าวจะพิจารณาโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 16.5 ล้านคนต่อปี สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศในด้านต่างๆ นโยบายของรัฐบาล รวมไปถึงยุทธศาสตร์ของ ทอท.ซึ่งในห้วงที่ผ่านมา ทอท.ได้ดำเนินการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และจัดหาผู้รับจ้างสำรวจและออกแบบโครงการ โดยได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัท ที.ซี.เอ็ม.เอ.(TCMA) ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 ซึ่งหลังจากนี้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา จะสำรวจข้อมูลความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
 

ทั้งภายในและภายนอกท่าอากาศยาน เพื่อนำไปสู่การออกแบบโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้โดยสารผู้ใช้บริการ ตลอดจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป ทั้งนี้การขยายขีดความสามารถตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ทั้ง 2 ระยะ จะดำเนินการภายในพื้นที่ของท่าอากาศยานเดิมทั้งหมด ไม่มีการก่อสร้างทางวิ่ง (Runway) เพิ่มเติม หรือขยายพื้นที่เพิ่มเติมแต่อย่างใด
 

 ด้านผู้แทนกลุ่มบริษัท ที.ซี.เอ็ม.เอ.(TCMA) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า โครงการแผนพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงาน ประกอบด้วย  กลุ่มที่ 1 การพัฒนาเขตการบิน , ทางขับขนานเส้นใหม่พร้อมทางขับออกด่วน  , ปรับปรุงลานจอดอากาศยานพร้อมระบบเติมน้ำมันอากาศยานทางท่อ ให้มีหลุมจอดอากาศยานรวม 31 หลุมจอด จากเดิมปัจจุบันที่มีเพียง 19 หลุมจอด 
 

 กลุ่มที่ 2 การพัฒนาอาคารผู้โดยสารและอาคารสนับสนุน อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ โดยจะก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่ บริเวณด้านทิศใต้ของอาคารผู้โดยสารเดิม , อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ โดยปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเดิมเป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศทั้งหมด , อาคารสำนักงาน ทชม.และสายการบินพร้อมที่จอดรถยนต์
 

กลุ่มที่ 3 การพัฒนางานสนับสนุนท่าอากาศยาน , ปรับปรุงระบบถนนภายในท่าอากาศยาน โดยออกแบบถนนเป็น 6 ช่องทางจราจร (เข้า 3 ช่องทาง ออก 3 ช่องทาง) พร้อมทางยกระดับแยกผู้โดยสารระหว่างขาเข้าและขาออก , สถานีไฟฟ้าย่อย , โรงผลิตน้ำประปา , ปรับปรุงขยายขีดความสามารถของระบบบำบัดน้ำเสีย
 

ทั้งนี้การสำรวจและออกแบบ จะดำเนินการควบคู่ไปกับการศึกษาและจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งหากได้รับการอนุมัติตามแผน คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการก่อสร้างประมาณ 3 ปี และเปิดใช้งานได้ภายในปี 2572 


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคันรถยนต์ฟอร์ด Double Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10AT

ส่งมอบรถหรูน่าใช้ให้กับลูกค้า  ฟอร์ด วีกรุ๊ปคาร์เชียงใหม่   โดยที่ปรึกษาการขาย  เกลดา อินทะนะ  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ให้กับ คุณ  ณรงค์ บุญป้อ ฟอร์ด Double Cab Rapt...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 22 มิ.ย. 2567, 16:42
 • |
 • 47

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคันรถยนต์ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT

ส่งมอบรถหรูน่าใช้ให้กับลูกค้า  ฟอร์ด วีกรุ๊ปคาร์เชียงใหม่   โดยที่ปรึกษาการขาย นันท์พิพัฒน์  สุจริต  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ให้กับ คุณ  คมกริช นันทชัย รุ่นรถ Double...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 22 มิ.ย. 2567, 16:37
 • |
 • 47

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคันรถยนต์ฟอร์ด EV 2.0L Turbo Sport 4x2 6AT

ส่งมอบรถหรูน่าใช้ให้กับลูกค้า  ฟอร์ด วีกรุ๊ปคาร์เชียงใหม่   โดยที่ปรึกษาการขาย พนิตสิรี ปัญญาวชิรธรรม  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้า คุณ วรัญญา ฤทธิ์เทพ เป็น รถยนต์ ฟอร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 22 มิ.ย. 2567, 16:30
 • |
 • 39

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคันรถยนต์ฟอร์ด EV 2.0L Turbo Sport 4x2 6AT

ส่งมอบรถหรูน่าใช้ให้กับลูกค้า  ฟอร์ด วีกรุ๊ปคาร์เชียงใหม่   โดยที่ปรึกษาการขาย พนิตสิรี ปัญญาวชิรธรรม  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้า คุณ วรัญญา ฤทธิ์เทพ เป็น รถยนต์ ฟอร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 22 มิ.ย. 2567, 16:17
 • |
 • 44

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคันรถยนต์ฟอร์ด Double Cab Sport 2.0L Turbo HR 6AT

ส่งมอบรถหรูน่าใช้ให้กับลูกค้า  ฟอร์ด วีกรุ๊ปคาร์เชียงใหม่   โดยที่ปรึกษาการขายดวงพร กิ่งจำปา  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้า คุณ สถิตคุณ โสภิญนิวัติวงศ์ เป็น รถยนต์ ฟอร์...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 22 มิ.ย. 2567, 16:09
 • |
 • 57

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคันรถยนต์ฟอร์ด Ford EV 2.0L Turbo Sport 4x2 6AT-DAT64(22B)

ส่งมอบรถหรูน่าใช้ให้กับลูกค้า  ฟอร์ด วีกรุ๊ปคาร์เชียงใหม่   โดยที่ปรึกษาการขายดวงพร กิ่งจำปา  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้า คุณ สิทธิกร ดวงติ๊บ รถยนต์ ฟอร์ด EV 2.0L Tur...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 22 มิ.ย. 2567, 16:02
 • |
 • 45
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128