Kick off โครงการพัฒนาสนามบินเชียงใหม่ ระยะที่ 1

ข่าวธุรกิจ , 26 ส.ค. 2566, 15:17

Kick off โครงการพัฒนาสนามบินเชียงใหม่ ระยะที่ 1

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ Kick off โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร โดยจะดำเนินการออกแบบควบคู่ไปกับการศึกษาและจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งหากเป็นไปตามแผนคาดว่าจะแล้วเสร็จโครงการระยะที่ 1 ภายในปี 2572
      

นายสรายุทธ จำปา รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทชม.ทอท.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ เพื่อชี้แจงความเป็นมาของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตามแผนแม่บทท่าอากาศยานเชียงใหม่ ที่เริ่มจัดทำมาตั้งแต่ปี 2561 
 

รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบัน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสาร 8 ล้านคนต่อปี และมีอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้โดยสารก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประมาณร้อยละ 10 ต่อปี ซึ่ง ทอท.ตระหนักถึงการเจริญเติบโตของปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้น จึงได้พิจารณาดำเนินการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่เป็น 2 ระยะ เพื่อให้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีแผนการพัฒนาท่าอากาศยาน ที่สามารถรองรับปริมาณจราจรทางอากาศได้อีก 20 ปีอย่างยั่งยืน 
 

โดยในแผนพัฒนาฯ ดังกล่าวจะพิจารณาโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 16.5 ล้านคนต่อปี สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศในด้านต่างๆ นโยบายของรัฐบาล รวมไปถึงยุทธศาสตร์ของ ทอท.ซึ่งในห้วงที่ผ่านมา ทอท.ได้ดำเนินการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และจัดหาผู้รับจ้างสำรวจและออกแบบโครงการ โดยได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัท ที.ซี.เอ็ม.เอ.(TCMA) ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 ซึ่งหลังจากนี้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา จะสำรวจข้อมูลความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
 

ทั้งภายในและภายนอกท่าอากาศยาน เพื่อนำไปสู่การออกแบบโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้โดยสารผู้ใช้บริการ ตลอดจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป ทั้งนี้การขยายขีดความสามารถตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ทั้ง 2 ระยะ จะดำเนินการภายในพื้นที่ของท่าอากาศยานเดิมทั้งหมด ไม่มีการก่อสร้างทางวิ่ง (Runway) เพิ่มเติม หรือขยายพื้นที่เพิ่มเติมแต่อย่างใด
 

 ด้านผู้แทนกลุ่มบริษัท ที.ซี.เอ็ม.เอ.(TCMA) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า โครงการแผนพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงาน ประกอบด้วย  กลุ่มที่ 1 การพัฒนาเขตการบิน , ทางขับขนานเส้นใหม่พร้อมทางขับออกด่วน  , ปรับปรุงลานจอดอากาศยานพร้อมระบบเติมน้ำมันอากาศยานทางท่อ ให้มีหลุมจอดอากาศยานรวม 31 หลุมจอด จากเดิมปัจจุบันที่มีเพียง 19 หลุมจอด 
 

 กลุ่มที่ 2 การพัฒนาอาคารผู้โดยสารและอาคารสนับสนุน อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ โดยจะก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่ บริเวณด้านทิศใต้ของอาคารผู้โดยสารเดิม , อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ โดยปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเดิมเป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศทั้งหมด , อาคารสำนักงาน ทชม.และสายการบินพร้อมที่จอดรถยนต์
 

กลุ่มที่ 3 การพัฒนางานสนับสนุนท่าอากาศยาน , ปรับปรุงระบบถนนภายในท่าอากาศยาน โดยออกแบบถนนเป็น 6 ช่องทางจราจร (เข้า 3 ช่องทาง ออก 3 ช่องทาง) พร้อมทางยกระดับแยกผู้โดยสารระหว่างขาเข้าและขาออก , สถานีไฟฟ้าย่อย , โรงผลิตน้ำประปา , ปรับปรุงขยายขีดความสามารถของระบบบำบัดน้ำเสีย
 

ทั้งนี้การสำรวจและออกแบบ จะดำเนินการควบคู่ไปกับการศึกษาและจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งหากได้รับการอนุมัติตามแผน คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการก่อสร้างประมาณ 3 ปี และเปิดใช้งานได้ภายในปี 2572 


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบอีกคันรถยนต์ Hyundai Staria SEL สีบรอนเงินรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ ให้คุณรุ่ง เกตุอรุณ และครอบครัว รับมอบรถ Hyundai Staria SEL สีบรอนเงิน  ซื้อเงินสด เป็นรถยนต์น่าใช้ ขอขอบคุณที่ให้...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 24 ก.ย. 2566, 17:32
 • |
 • 26

ส่งมอบอีกคันรถยนต์ Hyundai H-1 Elite NS สีดำรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้คุณชุเกียรติ หมื่นแดง พร้อมครอบครัว รุ่น ฮุนได H-1 Elite NS สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้ ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 24 ก.ย. 2566, 17:27
 • |
 • 27

ส่งมอบอีกคันรถยนต์ Hyundai H-1 Elite NS สีดำรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับ คุณสุดารัตน์ ใจเสมอ Hyundai H-1 Elite NS สีดำ รถยนต์น่าใช้ ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 24 ก.ย. 2566, 17:22
 • |
 • 24

รับมอบไปอีกหนึ่งคัน รถยนต์ Hyundai Stargazer Smart 6

ส่งมอบรถหรูน่าใช้ให้กับลูกค้า ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจ มอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดี พร้อมส่งมอบรถใหม่ Hyundai Stargazer Smart 6 ที่นั่งสีขาวให้กับ คุณอารียา แซ่ซิง ที่มาถอยป้ายแดงออ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 22 ก.ย. 2566, 12:04
 • |
 • 36

รับมอบไแล้วที่ผ่านมา รถยนต์ Hyundai Stargazer Smart 6

ส่งมอบรถหรูน่าใช้ให้กับลูกค้า ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจ มอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดี พร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณภูมิภักดิ์ พงษ์ระวีวงศา เป็นรถยนต์ Hyundai Stargazer Smart 6 ที่นั่ง สี...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 22 ก.ย. 2566, 11:56
 • |
 • 33

Hyundai Chiangmai Road Show 20-24 ก.ย.66 เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

สาวก รถยนต์ฮุนไดพลาดไม่ได้ เมื่อฮุนไดเชียงใหม่ นำรถหรูทุกรุ่นไปพบคุณอย่างใกล้ชิดที่ชั้นตู้ปลา เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 24 ก.ย. 66  รถยนต์ฮุนไดทุกรุ่น อาทิ ฮุนได เคร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 20 ก.ย. 2566, 09:50
 • |
 • 43
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128