สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ (Young Public and Private Co

ข่าวธุรกิจ , 18 ก.ย. 2566, 14:24

สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ (Young Public and Private Co

สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ (Young Public and Private Collaboration หรือ YPC) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะความพร้อม การเป็นผู้นำรุ่นใหม่ แก่ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ อันนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมี นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯพร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่และความร่วมมือภาครัฐและเอกชน” ร่วมด้วยผู้แทนจากภาคเอกชน นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร YPC และกล่าวมอบแนวทางความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยคนรุ่นใหม่ โดย นายไกรสินธุ์ วงศ์สุรไกร กรรมการรองเลขาธิการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

พร้อมกันนี้ ภายในงานยังมีการจัดอบรมเชิงบรรยายและเชิงปฏิบัติการ โดย ผศ.ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) และบุคลากรจากอุทยานวิทย์ มช. ร่วมเป็นวิทยากรเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จำนวนกว่า 40 คน ซึ่งโครงการดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมบอลลูม ชั้น 2 อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมช. ในฐานะวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้นำทีมผู้ประกอบการร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างองค์ความรู้ ผ่านจัดกิจกรรมเสวนา ในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงตลาดโลก (Global Trends)” และหัวข้อ “โอกาสและแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” จากคุณภัทราภรณ์ กันยะมี ผู้ก่อตั้งบริษัท เดอะลิตเติ้ล ออนเนี่ยน แฟคเทอรี่ จำกัด 
 

ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากภาคเอกชน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเจาะลึกเทรนด์ตลาดโลก ในหัวข้อดังกล่าว เพื่อให้ผู้ร่วมอบรม เข้าใจถึงภาพรวมของ 3 อุตสาหกรรมที่ควรมุ่งเน้น อันได้แก่ 1) อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และดิจิทัล (Creative & Digital) 2) อุตสาหกรรมสีเขียว (Carbon Credit) และ 3) อุตสาหกรรมความงามและการดูแลสุขภาพ (Wellness) อันนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัดและคุณภาพชีวิตประชาชนเพื่อรองรับการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง พร้อมข้อซักถามเกี่ยวกับกลไกความร่วมมือ รัฐ - เอกชน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจควรจะดำเนินอย่างไรให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในภูมิภาค

 

การอบรมหลักสูตร YPC ได้นำผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมอบรม เชิงปฏิบัติการอย่างเข้มข้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตร ได้รับความรู้ในการพัฒนาเพิ่มทักษะองค์ความรู้ในการจัดทำข้อเสนอโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการจัดกิจกรรม อาทิ การอบรมเชิงปฏิบัติการและระดมสมองเพื่อกำหนดประเด็นปัญหาและเป้าหมาย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่, การอบรมเชิงปฏิบัติ หัวข้อ “เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ : How to Pitch Like a Pro”, การบูรณาการโครงการและการเชื่อมต่อห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) สู่การนำเสนอโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และส่วนราชการและผู้บริหารส่วนราชการและเอกชน ในรูปแบบ Pitching เพื่อสร้างโอกาสในการนำแผนการพัฒนาจังหวัดไปต่อยอด จำนวนทั้งหมด 10 โครงการ
 

อันประกอบด้วย 1) โครงการ Chiang Mai Local Food Festival 2) โครงการ Chiang Mai Holistic Wellness Destination 3) โครงการ All New Red Truck 4) โครงการ Hello mama 5) โครงการ Creative Consult and Marketing Organization (CCMO) 6) โครงการ All in one Application for international tourists 7) โครงการ Bio Food Recycle 8) โครงการ Strengthening Community Tourism 9) โครงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรเพื่อยกระดับสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานมิติสุขภาพ (Agri-business Value Chain Development for driving Chiangmai Wellness City) และ 10) โครงการ Chiang Mai Wealth & Wellness 
 

ในการนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ร่วมการอบรมหลักสูตร YPC และเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฯ โดยกล่าวทิ้งท้ายภายหลังจบงานว่าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ หรือ YPC นับเป็นโครงการที่แสดงถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการผสานพลังด้วยการบูรณาการองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญร่วมกัน อันมีหมุดหมายเดียวกัน โดยอาศัยกำลังคนรุ่นใหม่เป็นตัวการสำคัญ
ต่อขับเคลื่อนจังหวัด เพื่อต่อยอดในการบรรจุแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม

ด้าน นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เผยถึง ความร่วมมือในครั้งนี้ ในนามหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่บรรลุเป้าหมายก้าวไปในทิศทางข้างหน้าอย่างยั่งยืน
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ กล่าวทิ้งท้ายว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร YPC เป็นการมุ่งสร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่นับว่าเป็นกำลังสำคัญจากภาครัฐและภาคเอกชน โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการที่จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด และตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจและสังคมอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว อันมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ในการสร้างเศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หากได้บรรจุและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป จะทำให้เกิดเศรษฐกิจฐานสุขภาพ การสร้างแรงดึงดูดเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยวัฒนธรรม และ Soft Power ด้านเกษตรและสังคมผู้สูงอายุ โดยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้กว่า 60,000 ล้านบาท ในปี 2570


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย นันท์พิพัฒน์  สุจริต  ร่วมแสดงความยินดีกับลูกค้าลูกค้า คุณ ลักษณา วันวา มาถอยรุ่นรถฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT ไปจากโชว์รูม...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:31
 • |
 • 33

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด 2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย ภุชงค์ ชมจำปี ร่วมแสดงความยินดีกับลูกค้า คุณ วุฒิ รัชฏะนันท์ มาถอยรุ่นรถฟอร์ด 2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกียรติ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:23
 • |
 • 35

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย ภุชงค์ ชมจำปี ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณ สุรศักดิ์ สิงห์สา มาถอย ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกียรติมาเป็นครอ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:17
 • |
 • 34

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10ATเป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย เอมิกา เทพา ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท บ่อหลวง มิตรเกษตร จำกัด มาถออย รุ่นรถ Double Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10AT ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:07
 • |
 • 35

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย อัชฉรา หงษ์ทอง ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณ จักรพันธ์ อินทราวงศ์ มาถอยรถ ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกีย...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 19:54
 • |
 • 38

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย อัชฉรา หงษ์ทอง ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณ จักรพันธ์ อินทราวงศ์ ถอยรถฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกียรติ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 19:49
 • |
 • 39
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128