วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันขงจื่อ จัดเสวนาการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาบุคลากรขั้นสูงภาษาไทย-จีน และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน  

ข่าวการศึกษา , 24 ก.ย. 2566, 11:11

วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันขงจื่อ จัดเสวนาการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาบุคลากรขั้นสูงภาษาไทย-จีน และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน  

วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( CAMT ) ร่วมกับสถาบันขงจื่อ เล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับการพัฒนาบุคลากรขั้นสูง โดยตั้งแต่ปี พ.ศ.2565 ได้ร่วมกันก่อตั้งหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนไทย-จีน) โดยอาศัยเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญในระดับอุดมศึกษาและวิสาหกิจจีน-ไทย ซึ่งโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จและได้รับความสนใจจากนักศึกษาและวิสาหกิจต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่ง      

จากการพัฒนาบุคลากรร่วมกันของทั้งสองประเทศสนับสนุนและสร้างโอกาสเข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและโอกาสในการทำงานหลังจบการศึกษาด้วยทักษะของบัณฑิตที่มีความโดดเด่นสามารถสื่อสารได้ทั้งสองคือภาษาจีนและภาษาไทย มีความรู้เฉพาะทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน และทักษะการปฏิบัติงานเชิงดิจิทัลอย่างเชี่ยวชาญเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรขั้นสูง วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันขงจื่อ หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง จึงได้กำหนดจัดการเสวนาสุดยอด “บุคลากรขั้นสูงภาษาจีน-ไทย+” ในความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม การศึกษาและการวิจัย ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาบุคลากรขั้นสูงและตอบสนองความต้องการบุคลากร “ภาษาไทย-จีน +พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน” “Thailand-China CBEC” Workforce Development Forum เพื่อยกระดับการพัฒนาบุคลากรขั้นสูงทั้งสองประเทศ โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการในขอบเขตพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนของประเทศจีนและประเทศไทย

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ รวมถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรกัญญา บูรณพัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Prof. Wang Deqiang อธิการบดีมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล กล่าวสนับสนุนโครงการ ตลอดจนบริษัทชั้นนำที่มีความเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน เข้าร่วมการเสวนาสุดยอดดังกล่าวเพื่อแบ่งปันข้อมูลและอภิปรายแบบโต๊ะกลมร่วมกัน ซึ่งการเสวนารูปแบบ      ออนไซต์ และถ่ายทอดสดบนแพลตฟอร์มจีนและไทย บนแพลตฟอร์ม Facebook, Youtube และ Bilibili ในวันที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อ.ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ ผู้บริหารหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนของ CAMT เผยว่า การสร้างบุคลากรที่รู้ภาษาไทย-จีน และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มบุคลากรสำคัญต่อการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคเหนือที่มีความได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์เพราะเป็นประตูการค้าทางบกที่สำคัญระหว่างจีนกับอาเซียน โดยมีการสนับสนุนเปิดกว้างทั้งทางด้านการค้าในรูปแบบเขตการค้าเสรีและการเชื่อมต่อด้านระบบโลจิสติกส์ระหว่างกัน ตลอดจนความสำคัญในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่ทำให้จีนให้ความสำคัญต่อการสร้างความร่วมมือกับประเทศไทยในมิติต่างๆผ่านยุทธศาสตร์ “ความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” หรือ Belt Road Initiative (BRI) ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ Northern Economic Corridor หรือ NEC ของประเทศไทยที่ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจใหม่ในพื้นที่ภาคเหนือผ่านการสร้างความร่วมมือทางการเศรษฐกิจ การค้า และโลจิสติกส์กับกลุ่มประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้างอันประกอบไปด้วย ไทย เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม ลาว และจีน เพื่อเปลี่ยนพื้นที่ภาคเหนือจาก “Land lock” สู่ “Land link” ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในพื้นที่ให้มีทักษะด้านภาษา การค้า และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับกับโอกาสดังกล่าว  
 

กิจกรรมเสวนาในครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อนำเสนอรูปแบบการสร้างบุคลากรด้านการค้าระหว่างประเทศที่มีทักษะเชิงดิจิทัลเพื่อการค้า และทักษะด้านภาษาไทย-จีน ของหลักสูตร DTM CBEC ของ CAMT รวมไปถึงการนำเสนอคุณลักษณะของบัณฑิตที่ทางบริษัทเอกชนทั้งที่เป็นบริษัทไทยและบริษัทจีนในประเทศไทยต้องการ เพื่อเป้าหมายการสร้างหลักสูตรที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ทั้งในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระดับ ปวช. ปวส.และอุดมศึกษาต่อไป


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบไปอีก 1 คันแล้ว สำหรับรถยนต์ฮุนได สตาร์เกเซอร์ เอ็กซ์ สีบรอนซ์เงินสุดสวย ที่ผ่านมา

ส่งมอบรถใหม่ให้กับลูกค้า ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจ มอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับ คุณศศิภัสสร จันทร พร้อมครอบครัว ที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได มาถอยป้ายแดง...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 7 ธ.ค. 2566, 13:08
 • |
 • 32

เนต้า มหิดล เชียงใหม่ เชิญผู้สนใจพบกับส่วนลด 50,000 บาทโค้งสุดท้าย 8-14 ธ.ค.66 ที่ชั้นตู้ป...

เนต้ามหิดลเชียงใหม่จัดโปรโมชั่นครั้งสุดท้าย รับส่วนลด 50,000 บาท เมื่อท่านมาจองรถไฟฟ้า เนต้า วี ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 66 นี้เท่านั้น พร้อมมีกำหนดรับรถภายใน 31 ธันวาคม 66 เพื่อให้ท่านได้พาครอบครัวออกท...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 7 ธ.ค. 2566, 12:56
 • |
 • 53

Quick Lane เชียงใหม่ ศูนย์บริการยางและรถยนต์ ขอเสนอ โปรยาง Hankook (ปี 2023) จำนวนจำกัด!!...

🛞 KINERGY ECO2 185/60R15 #โปรโมชั่นพิเศษชุดละ  5,748 บาท🛞 KINERGY ECO2 195/55R15 #โปรโมชั่นพิเศษชุดละ  5,940 บาท.🛞 Vantra LT 205/70R15LT #โปรโมชั่นพิเศษชุดละ  7,737 บาท🛞...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 5 ธ.ค. 2566, 11:07
 • |
 • 53

ข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo พบกับบูธ Hyundai Chiangmai Road Show 📌 โลตัส สาขาเชียงใหม่ คำเ...

📅 เริ่มตั้งแต่วันที่ 4-12 ธันวาคม 2566 นี้เท่านั้นพบกับ  ⭐️ฮุนได STARGAZER  ⭐️ฮุนได CRETA พร้อมแคมเปญพิเศษส่งท้ายปี ✨ ดอกเบี้ย 0% นาน 36-48 เดือน✨ ฟรีประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ.✨...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 4 ธ.ค. 2566, 11:39
 • |
 • 40

AION Y Plus กับโปรสุดคุ้ม ในงาน Motor Expo Campaign และที่โชว์รูมทั่วประเทศ

Aion Y Plus 490 Premium จากราคา1,099,900 ลด 100,000 เหลือ 999,900 บาท Aion Y Plus 490 Elite  ราคา 899,900 บาทสิทธิพิเศษอื่นๆเมื่อจอง AION  ในงาน MOTOR EXPO 2023ฟรีHome Chargerฟรี ของขวั...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 2 ธ.ค. 2566, 13:10
 • |
 • 74

ส่งมอบรถยนต์ Hyundai STARIA Premium with Sunroofสีดำเป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ยร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับ หจก. ปัว โมบายวัน โดยคุณพงษ์พันธ์  ศิริเสถียรพงศ์  พร้อมครอบครัว ลูกค้า จ. น่าน HyundaiST...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 1 ธ.ค. 2566, 06:03
 • |
 • 58
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128