สกู๊ปพิเศษ..... ยินดีกับความสำเร็จ บัณฑิต ม.พายัพ

สกู๊ปคนล้านนา , 20 พ.ย. 2566, 18:20

สกู๊ปพิเศษ..... ยินดีกับความสำเร็จ บัณฑิต ม.พายัพ

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 46 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุม ดร. บุญทอง ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล 

มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดย อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี ในนามประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ อธิฐานเปิดพิธี โดย ศาสนาจารย์วิรัช โกยดุลย์ รองประธานมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ศาสนาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์ ประธานมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย กล่าวต้อนรับ ให้โอวาทแก่นักศึกษา โดย นายสเปญ จริงเข้าใจ นายกสภามหาวิทยาลัยพายัพ และ ผู้ปกครองสุรพงศ์ มิตรกูล เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย ผู้แทน ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย อธิฐานของการทรงนำจากองค์พระผู้เป็นเจ้า แก่ผู้สำเร็จการศึกษา และขอพระพร
 

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2517 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อมุ่งพัฒนาคนให้มีคุณภาพและได้ยึดมั่นใน “สัจจะ-บริการ” เป็นแนวทางในการดำเนินงาน อีกทั้งได้มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้  
 

ด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมเป็นจำนวนมาก นับตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยจนกระทั่งถึงปีการศึกษา 2566 มีผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติให้ปริญญา ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 43,125 คน
 

ด้านการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยพายัพ ดำเนินการสอนใน 5 คณะวิชา 5 วิทยาลัย จำนวน 39 หลักสูตร มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 3,931 คน มีอาจารย์ประจำและบุคลากร รวมทั้งสิ้น 625 คน แบ่งเป็นบุคลากรชาวไทย จำนวน 503 คน และบุคลากรชาวต่างประเทศ จำนวน 122 คน
 

ด้านการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยพายัพ มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาคุณวุฒิให้สูงขึ้น โดยการไปศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันมีบุคลากรอยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จำนวน 27 คน รวมทั้งมีการส่งเสริมอาจารย์ให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งในปีการศึกษา 2565 มีคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มขึ้น จำนวน 5 คน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาและนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศอยู่เสมอ  
 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดีทุกคณะวิชา และมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน โดยผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ซึ่งพบว่าผลการประเมินมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 

ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ทำวิจัย เพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ และนำไปพัฒนาการเรียนการสอน และด้านวิชาการ ในปีการศึกษา 2565 มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพายัพ และได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ได้แก่ ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยสาธารณสุข และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ผสานความร่วมมือกับชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพายัพ มีโครงการเพื่อบริการวิชาการให้แก่ 4 ชุมชน จำนวน 16 โครงการ และโครงการอื่น ๆ ที่คณะวิชาร่วมกับองค์กร หน่วยงาน หรือชุมชนที่นอกเหนือจากพื้นที่เป้าหมายอีกจำนวน 48 โครงการ
 

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้มีการศึกษาค้นคว้า อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ โดยได้เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 “ยลแสง-ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นอกจากนี้ ยังได้จัดโครงการเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษา และบุคลากรได้เข้าร่วม เป็นต้น
 

ด้านการผลิตบัณฑิต ในปีการศึกษา 2565 นี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติให้ปริญญา รวมทั้งสิ้น 503 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 385 คน ระดับปริญญาโท 117 คน ระดับปริญญาเอก 1 คน


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai Creta Smart สีบรอนเงิน เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ คุณมาลี ชัยอุปละHyundai Creta Smart สีบรอนเงิน ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามรายละเอีย...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 13 เม.ย. 2567, 07:30
 • |
 • 50

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai H-1 Elite FE สีขาว รถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ บจก.เอส ดี เมดิคอล เซอร์วิสเซส Hyundai H-1 Elite FE สีขาว ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถา...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 7 เม.ย. 2567, 14:11
 • |
 • 48

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER X สีขาว รถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ คุณภิญญดา มาศรีHyundai STARGAZER X สีขาว ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามรายละเอียดของรถ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 7 เม.ย. 2567, 14:00
 • |
 • 56

โค้งสุดท้ายแล้วงาน MOTOR Sale โปรปัง "รับซัมเมอร์"3-9 เมษา 67 ลานโปรโมชั่น ชั้น G เซ็นทรัล...

เป็นการตัดสินใจของท่านเองล้วนๆในการเลือกซื้อรถยนต์ งานแสดงรถยนต์ สำหรับผู้ที่กำลังมองหารถยนต์เอาไปใช้สักคัน พลาดไม่ได้ต้องไปที่งาน มอเตอร์เซลส์ โปรปังรับซัมเมอร์ ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 67 เรามาพบกัน...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 6 เม.ย. 2567, 10:24
 • |
 • 69

เริ่มแล้ววันนี้งาน MOTOR Sale โปรปัง "รับซัมเมอร์"3-9 เมษา 67 ลานโปรโมชั่น ชั้น G เซ็นทรัล...

เริ่มแล้ววันนี้ งานแสดงรถยนต์ สำหรับผู้ที่กำลังมองหารถยนต์เอาไปใช้สักคัน พลาดไม่ได้ต้องไปที่งาน มอเตอร์เซลส์ โปรปังรับซัมเมอร์ ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 67 เรามาพบกันที่ ลานโปรโมชั่น ชั้น จี เซ็นทรัล เ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 3 เม.ย. 2567, 14:42
 • |
 • 144

CHANGAN Sangchai เปิดจองแล้ว LUMIN Lรถไฟฟ้ามินิมอลน่าใช้ทดลองขับได้เลยวันนี้

พลาดไม่ได้สำหรับคนอยากมีรถยนต์ไฟฟ้าไปใช้ จะเอาไปทำงาน ไปส่งลูกไปโรงเรียนหรือจะเอาให้ลูกหลาน นิสิต นักศึกษาขับไปโรงเรียน มหาวิทยาลัย ที่มีระยะทาง ไป/กลับ ไม่ถึง 200 กิโล ก็สบายมาก เพราะ ฉาง อาน ลูมิน ช...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 2 เม.ย. 2567, 13:22
 • |
 • 103
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128