สกู๊ปพิเศษ..... ยินดีกับความสำเร็จ บัณฑิต ม.พายัพ

สกู๊ปคนล้านนา , 20 พ.ย. 2566, 18:20

สกู๊ปพิเศษ..... ยินดีกับความสำเร็จ บัณฑิต ม.พายัพ

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 46 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุม ดร. บุญทอง ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล 

มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดย อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี ในนามประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ อธิฐานเปิดพิธี โดย ศาสนาจารย์วิรัช โกยดุลย์ รองประธานมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ศาสนาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์ ประธานมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย กล่าวต้อนรับ ให้โอวาทแก่นักศึกษา โดย นายสเปญ จริงเข้าใจ นายกสภามหาวิทยาลัยพายัพ และ ผู้ปกครองสุรพงศ์ มิตรกูล เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย ผู้แทน ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย อธิฐานของการทรงนำจากองค์พระผู้เป็นเจ้า แก่ผู้สำเร็จการศึกษา และขอพระพร
 

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2517 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อมุ่งพัฒนาคนให้มีคุณภาพและได้ยึดมั่นใน “สัจจะ-บริการ” เป็นแนวทางในการดำเนินงาน อีกทั้งได้มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้  
 

ด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมเป็นจำนวนมาก นับตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยจนกระทั่งถึงปีการศึกษา 2566 มีผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติให้ปริญญา ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 43,125 คน
 

ด้านการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยพายัพ ดำเนินการสอนใน 5 คณะวิชา 5 วิทยาลัย จำนวน 39 หลักสูตร มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 3,931 คน มีอาจารย์ประจำและบุคลากร รวมทั้งสิ้น 625 คน แบ่งเป็นบุคลากรชาวไทย จำนวน 503 คน และบุคลากรชาวต่างประเทศ จำนวน 122 คน
 

ด้านการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยพายัพ มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาคุณวุฒิให้สูงขึ้น โดยการไปศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันมีบุคลากรอยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จำนวน 27 คน รวมทั้งมีการส่งเสริมอาจารย์ให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งในปีการศึกษา 2565 มีคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มขึ้น จำนวน 5 คน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาและนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศอยู่เสมอ  
 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดีทุกคณะวิชา และมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน โดยผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ซึ่งพบว่าผลการประเมินมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 

ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ทำวิจัย เพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ และนำไปพัฒนาการเรียนการสอน และด้านวิชาการ ในปีการศึกษา 2565 มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพายัพ และได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ได้แก่ ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยสาธารณสุข และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ผสานความร่วมมือกับชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพายัพ มีโครงการเพื่อบริการวิชาการให้แก่ 4 ชุมชน จำนวน 16 โครงการ และโครงการอื่น ๆ ที่คณะวิชาร่วมกับองค์กร หน่วยงาน หรือชุมชนที่นอกเหนือจากพื้นที่เป้าหมายอีกจำนวน 48 โครงการ
 

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้มีการศึกษาค้นคว้า อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ โดยได้เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 “ยลแสง-ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นอกจากนี้ ยังได้จัดโครงการเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษา และบุคลากรได้เข้าร่วม เป็นต้น
 

ด้านการผลิตบัณฑิต ในปีการศึกษา 2565 นี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติให้ปริญญา รวมทั้งสิ้น 503 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 385 คน ระดับปริญญาโท 117 คน ระดับปริญญาเอก 1 คน


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บ้านลูกโป่ง เชิญชมการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ เอนดูโร่การกุศล 25 สิงหาคม 2567

การแข่งขันเอนดูโร่การกุศล HUATUNG  ENDURO CROSS MEETING 2024 V1Y.M.Oil บ้านลูกโป่ง Enduro 2Hrs. Championships 2024 Round 2วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567ณ สนามแข่งขัน สระห้วยคอแลน ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 15 ก.ค. 2567, 16:44
 • |
 • 226
 • |
 • 1

พบกับรถยนต์ฮุนได ในงานLanna Motor Show ที่เซ็นทรัลเชียงใหม่ (เฟสฯ)16-22 กค. 67 🚗

เอชดีเจ มอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ ขอเชิญทุกท่าน พบกับรถยนตร์สุดพรีเมี่ยมจาก ฮุนได เชียงใหม่ พบกับ H-1 Elite FE✨ CRETA ✨📅 วันที่ 16 - 22  กรกฎาคม 2567📍 ชั้น 1   👉 Central festival Chiangmai...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 15 ก.ค. 2567, 16:18
 • |
 • 69

เปิดให้จองแล้ววันนี้ รถยนต์ไฟฟ้า 100% ZEEKR X ที่ วี กรุ๊ป แซดเค จำกัด ( มาสด้าฟ้าฮ่าม )

บริษัท วี กรุ๊ป แซดเค จำกัด เปิดจองและรับข้อเสนอพิเศษZEEKR X รุ่น Standard RWD ราคา 1,199,000 บาทZEEKR X  รุ่น Flagship AWD ราคา 1,349,000 บาทฟรี ประกันภัยชั้น 1  นาน 1 ปีWarranty 5 ปี...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 14 ก.ค. 2567, 11:04
 • |
 • 54

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai H-1 Elite FE สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณชลิตา เหรียญประชาHyundai H-1 Elite FE สีดำ ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามรายละเอียดของรถยนต์ ฮุนไดทุก...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 13 ก.ค. 2567, 09:56
 • |
 • 49

ดีลแรง แซงทุกขีดจำกัด LANNA MOTOR SALE 16-22 กรกฏาคม 67 ที่ เซ็นทรัลเชียงใหม่(เฟสฯ)

เตรียมพบงานแสดงรถยนต์ครั้งยิ่งใหญ่ในรอบปี ว่างวันไหนพาครอบครัวไปช้อปปิ้งที่ เซ็นทรัล เชียงใหม่ (เฟสฯ)ช้อปปิ้งเสร็จแล้ว แวะลงมาชมงานแสดงรถยนต์ ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1 มาชมยานยนต์ไฟฟ้าที่ในบ้านเรายังคงได้ร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 12 ก.ค. 2567, 11:28
 • |
 • 136

วู่หลิง บิงโก อีวี 100% จองด่วน 419,000 บาทเท่านั้นถูกกว่าใคร ที่วู่หลิง ซิตี้ อีวี เชียงใ...

จองด่วนมีเพียง1,000 คันทั่วประเทศ วู่หลิง บิงโก เปิดราคามาที่รุ่นเริ่มต้น 419,000 บาท และ ราคา 449,000 บาทวันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนเท่านั้น ที่ตัวแทนจำหน่าย วู่หลิง บิงโก ในเชียงใหม่ โชว์รูม หน้าสนามกอล์...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 10 ก.ค. 2567, 08:20
 • |
 • 176
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128