สกู๊ปพิเศษ..... ยินดีกับความสำเร็จ บัณฑิต ม.พายัพ

สกู๊ปคนล้านนา , 20 พ.ย. 2566, 18:20

สกู๊ปพิเศษ..... ยินดีกับความสำเร็จ บัณฑิต ม.พายัพ

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 46 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุม ดร. บุญทอง ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล 

มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดย อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี ในนามประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ อธิฐานเปิดพิธี โดย ศาสนาจารย์วิรัช โกยดุลย์ รองประธานมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ศาสนาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์ ประธานมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย กล่าวต้อนรับ ให้โอวาทแก่นักศึกษา โดย นายสเปญ จริงเข้าใจ นายกสภามหาวิทยาลัยพายัพ และ ผู้ปกครองสุรพงศ์ มิตรกูล เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย ผู้แทน ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย อธิฐานของการทรงนำจากองค์พระผู้เป็นเจ้า แก่ผู้สำเร็จการศึกษา และขอพระพร
 

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2517 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อมุ่งพัฒนาคนให้มีคุณภาพและได้ยึดมั่นใน “สัจจะ-บริการ” เป็นแนวทางในการดำเนินงาน อีกทั้งได้มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้  
 

ด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมเป็นจำนวนมาก นับตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยจนกระทั่งถึงปีการศึกษา 2566 มีผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติให้ปริญญา ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 43,125 คน
 

ด้านการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยพายัพ ดำเนินการสอนใน 5 คณะวิชา 5 วิทยาลัย จำนวน 39 หลักสูตร มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 3,931 คน มีอาจารย์ประจำและบุคลากร รวมทั้งสิ้น 625 คน แบ่งเป็นบุคลากรชาวไทย จำนวน 503 คน และบุคลากรชาวต่างประเทศ จำนวน 122 คน
 

ด้านการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยพายัพ มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาคุณวุฒิให้สูงขึ้น โดยการไปศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันมีบุคลากรอยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จำนวน 27 คน รวมทั้งมีการส่งเสริมอาจารย์ให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งในปีการศึกษา 2565 มีคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มขึ้น จำนวน 5 คน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาและนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศอยู่เสมอ  
 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดีทุกคณะวิชา และมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน โดยผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ซึ่งพบว่าผลการประเมินมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 

ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ทำวิจัย เพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ และนำไปพัฒนาการเรียนการสอน และด้านวิชาการ ในปีการศึกษา 2565 มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพายัพ และได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ได้แก่ ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยสาธารณสุข และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ผสานความร่วมมือกับชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพายัพ มีโครงการเพื่อบริการวิชาการให้แก่ 4 ชุมชน จำนวน 16 โครงการ และโครงการอื่น ๆ ที่คณะวิชาร่วมกับองค์กร หน่วยงาน หรือชุมชนที่นอกเหนือจากพื้นที่เป้าหมายอีกจำนวน 48 โครงการ
 

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้มีการศึกษาค้นคว้า อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ โดยได้เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 “ยลแสง-ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นอกจากนี้ ยังได้จัดโครงการเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษา และบุคลากรได้เข้าร่วม เป็นต้น
 

ด้านการผลิตบัณฑิต ในปีการศึกษา 2565 นี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติให้ปริญญา รวมทั้งสิ้น 503 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 385 คน ระดับปริญญาโท 117 คน ระดับปริญญาเอก 1 คน


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบไปอีก 1 คันแล้ว สำหรับรถยนต์ฮุนได สตาร์เกเซอร์ เอ็กซ์ สีบรอนซ์เงินสุดสวย ที่ผ่านมา

ส่งมอบรถใหม่ให้กับลูกค้า ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจ มอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับ คุณศศิภัสสร จันทร พร้อมครอบครัว ที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได มาถอยป้ายแดง...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 7 ธ.ค. 2566, 13:08
 • |
 • 32

เนต้า มหิดล เชียงใหม่ เชิญผู้สนใจพบกับส่วนลด 50,000 บาทโค้งสุดท้าย 8-14 ธ.ค.66 ที่ชั้นตู้ป...

เนต้ามหิดลเชียงใหม่จัดโปรโมชั่นครั้งสุดท้าย รับส่วนลด 50,000 บาท เมื่อท่านมาจองรถไฟฟ้า เนต้า วี ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 66 นี้เท่านั้น พร้อมมีกำหนดรับรถภายใน 31 ธันวาคม 66 เพื่อให้ท่านได้พาครอบครัวออกท...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 7 ธ.ค. 2566, 12:56
 • |
 • 53

Quick Lane เชียงใหม่ ศูนย์บริการยางและรถยนต์ ขอเสนอ โปรยาง Hankook (ปี 2023) จำนวนจำกัด!!...

🛞 KINERGY ECO2 185/60R15 #โปรโมชั่นพิเศษชุดละ  5,748 บาท🛞 KINERGY ECO2 195/55R15 #โปรโมชั่นพิเศษชุดละ  5,940 บาท.🛞 Vantra LT 205/70R15LT #โปรโมชั่นพิเศษชุดละ  7,737 บาท🛞...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 5 ธ.ค. 2566, 11:07
 • |
 • 53

ข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo พบกับบูธ Hyundai Chiangmai Road Show 📌 โลตัส สาขาเชียงใหม่ คำเ...

📅 เริ่มตั้งแต่วันที่ 4-12 ธันวาคม 2566 นี้เท่านั้นพบกับ  ⭐️ฮุนได STARGAZER  ⭐️ฮุนได CRETA พร้อมแคมเปญพิเศษส่งท้ายปี ✨ ดอกเบี้ย 0% นาน 36-48 เดือน✨ ฟรีประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ.✨...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 4 ธ.ค. 2566, 11:39
 • |
 • 40

AION Y Plus กับโปรสุดคุ้ม ในงาน Motor Expo Campaign และที่โชว์รูมทั่วประเทศ

Aion Y Plus 490 Premium จากราคา1,099,900 ลด 100,000 เหลือ 999,900 บาท Aion Y Plus 490 Elite  ราคา 899,900 บาทสิทธิพิเศษอื่นๆเมื่อจอง AION  ในงาน MOTOR EXPO 2023ฟรีHome Chargerฟรี ของขวั...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 2 ธ.ค. 2566, 13:10
 • |
 • 74

ส่งมอบรถยนต์ Hyundai STARIA Premium with Sunroofสีดำเป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ยร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับ หจก. ปัว โมบายวัน โดยคุณพงษ์พันธ์  ศิริเสถียรพงศ์  พร้อมครอบครัว ลูกค้า จ. น่าน HyundaiST...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 1 ธ.ค. 2566, 06:03
 • |
 • 58
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128