ม.แม่โจ้ จัดแถลงข่าว “งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ ” พร้อมนับถอยหลังงานเกษตรยิ่งใหญ่แห่งปี 16-24 ธันวาคม นี้ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวเกษตร , 29 พ.ย. 2566, 10:59

ม.แม่โจ้ จัดแถลงข่าว “งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ ” พร้อมนับถอยหลังงานเกษตรยิ่งใหญ่แห่งปี 16-24 ธันวาคม นี้ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่ออังคารที่ 28 พฤศจิกายน  2566  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแถลงข่าว “งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ” ยกทัพโชว์เคสผลงานเด่นขึ้นห้าง เรียกน้ำย่อยลองไฟก่อนพบงานจริงยิ่งใหญ่ปลายปี 16-24 ธันวาคม 2566  ประชาชนสนใจร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์   ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี ณ ลานโปรโมชั่น  2 ชั้น 1 เซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  กล่าวว่า  “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก่อตั้งครั้งแรกในปี 2477  ปัจจุบันกำลังจะครบรอบวาระ 90 ปี ในปี 2567 นับได้ว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการเกษตรแห่งแรกของไทยที่ตั้งอยู่ในระดับภูมิภาค เป็นแหล่งภูมิปัญญาทางการเกษตรที่ได้ผลิตบัณฑิตคุณภาพออกสู่สังคม และเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการเกษตรที่ได้รับการต่อยอดองค์ความรู้สู่สาธารณะมาอย่างยาวนาน ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประกอบไปด้วยคณะที่มีการเรียนการสอนทั้งด้านวิทยาศาสตร์  เกษตรศาสตร์  และสังคมศาสตร์ ทั้งหมด 18 คณะ 
เนื่องในวาระครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้กำหนดจัดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ  ระหว่างวันที่ 16 – 24 ธันวาคม 2566  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และการบริการวิชาการเกษตรร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประชาชนภาคีเครือข่ายอย่างกว้างขวาง โดยใช้แนวคิดของการนำคำว่า เกษตร อาหาร สุขภาพ มาใช้เป็นแกนหลักของงาน เพราะมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีรากฐานทางการเกษตร มีผลงานด้านวิชาการ    มีองค์ความรู้ด้านการเกษตรมากมาย ทั้งเกษตรพื้นฐานรวมถึงการต่อยอดนวัตกรรมเกษตรต่างๆ  ซึ่งเป็นหลักสำคัญของสร้างอาหารคุณภาพหลากหลายรูปแบบ ที่ส่งผลให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดี เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และสุขภาพได้อย่างยั่งยืน เป็นแนวโน้มของโลกในการให้ความสำคัญและคำนึงด้านอาหารและสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน  มะโนชัย  รองอธิการบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า “การจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรมการ  จัดงานประกอบด้วย 3 ส่วนงาน คือในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เอง ส่วนความร่วมมือของศิษย์เก่า และส่วนของเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงชุมชน และที่พลาดไม่ได้มีกิจกรรมไฮไลต์ 9 ผลงานเด่น งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี ซึ่งได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ ทั้งด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช ได้แก่ กำเนิดข้าวหอมแม่โจ้  ข้าวเหนียวหอมพันธุ์ใหม่สำหรับผู้บริโภค   กล้วยไม้รองเท้านารีพันธุ์ใหม่ของโลก ปทุมมาสายพันธุ์ล่าสุดสำหรับตลาดไม้ดอกเพื่อการส่งออก และพันธุ์ผักชื่อพระราชทานที่ได้รับการส่งต่อสู่เกษตรกร   นอกจากนี้ ยังมีการค้นพบสายพันธุ์ใหม่ของโลกทั้งสัตว์และประมง  ได้แก่ การค้นพบปลาค้อจุฬาภรณ์แสดงถึงระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ของป่าต้นน้ำ  การค้นพบตั๊กแตนแม่โจ้-แพร่  รวมถึงองค์ความรู้เกษตรและนวัตกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจของประชาชนในทุกมิติ  เชื่อมโยงไปสู่เทรนด์ใหม่ของโลกด้วยนวัตกรรมอีกมากมายที่ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงานจากแม่โจ้ที่ได้รับการเผยแพร่และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตรไทยมาอย่างต่อเนื่อง” 
สำหรับกิจกรรมภายในงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์  สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี ให้ข้อมูลว่า    “ในครั้งนี้ เราจัดให้มีกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแปลงสาธิตและฐานเรียนรู้เกษตร ทั้งพืชผัก ไม้ผล พืชไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ เกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา การจัดแสดงและการประกวดด้านพืช สัตว์ ประมง เช่นการแสดงและประกวดกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับชิงถ้วยพระราชทาน  การประกวดไก่ต่อไก่ตั้ง และไก่แจ้สวยงามชิงถ้วยพระราชทาน  การประกวดตู้พรรณไม้น้ำสวยงาม ประกวดปลาสวยงาม ได้แก่ปลาหางนกยูง ปลากัด ปลาคาร์ฟ ชิงถ้วยพระราชทาน จะได้มาชมปลาสายพันธุ์ใหม่ๆ ในงานครั้งนี้แน่นอน นอกจากนั้นยังมี ตลาดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์เกษตร อุปกรณ์เครื่องมือเกษตร  สินค้าOTOP  รวมถึงกิจกรรมสันทนาการและความบันเทิง การประกวดวงดนตรีย้อนยุค การแสดงดนตรี  พบกับศิลปินรับเชิญชื่อดัง พี สะเดิด / ครูแอ๊ด ภาณุทัต (เดอะสะล้อ) / วงเดอะเพอะ และศิลปินชื่อดังทุกค่ำคืน”

ในส่วนงานของด้านประชุมวิชาการ การฝึกอบรม และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์  สุวรรณรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการให้การศึกษา วิจัย ค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ และบริการวิชาการทางการเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปในรูปแบบต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง มีผลงานนวัตกรรมต่างๆ ได้รับรางวัลทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ มากมาย มีการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ให้แพร่หลายในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรม เราได้มีการจัดแสดงผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่  การสัมมนาและเสวนาทางวิชาการระดับชาติ (นวัตกรรมการเกษตรไทย 4.0 / บทบาทของสถาบันการศึกษากับการขับเคลื่อนเกษตรสมัยใหม่ / นวัตกรรมเกษตรในมุมมองภาคเอกชน / การเสวนาวิชาการ : เกษตร อาหาร สุขภาพ) รวมถึงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นในระดับชาติ (เกษตรสร้างอาชีพสำหรับทุกช่วงวัย) และ นานาชาติ (AAUN President Forum: Modern Agricultural Education for Sustainable of life) ด้วยครับ”

นอกจากนี้ทางด้านความร่วมมือกับศิษย์เก่าแม่โจ้ ดร.สมชาย เขียวแดง นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ได้ดำเนินงานคู่กับมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดเพื่อร่วมสนับสนุนพันธกิจร่วมกัน ซึ่งในครั้งนี้ ทางสมาคมศิษย์เก่าได้จัด งาน 90 ปี แม่โจ้คืนถิ่น วันที่ 23 ธันวาคม 2566 จะมีศิษย์เก่าแม่โจ้เกือบทุกรุ่นจากทั่วประเทศมาร่วมงานในครั้งนี้ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมสำคัญอีกหลายกิจกรรม เช่น โครงการร้อยรวมพืชพันธุ์สู่การอนุรักษ์ที่ยั่งยืนจากความหลากหลายสู่ความงดงาม โครงการเชิดชูศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย (90 ปี 90 คนเด่น)  การแสดงผลงานและนวัตกรรมของศิษย์เก่า  ตลาดนัดศิษย์เก่า  เมืองคาวบอยแม่โจ้ การร่วมบริจาคโลหิตในโอกาส 90 ปี เพื่อพี่น้องศิษย์เก่าและช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ รวมถึงกิจกรรม ปั่นจักรยาน ปั่นคืนถิ่น 3 แม่โจ้ 90 ปี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน 20 ปั่น ล้านคนให้ จาก เบตง-แม่สาย-แม่โจ้ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความร่วมมือของศิษย์เก่าที่จะหวนคืนสู่บ้านในครั้งนี้”

ขอเชิญชวนทุกท่านได้ไปเยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ  ซึ่งมีกิจกรรมมากมายทั้งการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การฝึกอบรมต่อยอดเสริมอาชีพ  ชมแปลงสาธิตและฐานเรียนรู้ทางการเกษตร  กิจกรรมชม  ชิม  ช้อป และเวทีบันเทิงตลอดทั้ง 9 วัน และด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี  ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น.  ขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมเฝ้ารับเสด็จในโอกาสนี้

อย่าลืม 16 – 24 ธันวาคม 2566 นี้ พบกับ งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ  อย่างยิ่งใหญ่    ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
 


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai Creta Smart สีบรอนเงิน เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ คุณมาลี ชัยอุปละHyundai Creta Smart สีบรอนเงิน ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามรายละเอีย...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 13 เม.ย. 2567, 07:30
 • |
 • 50

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai H-1 Elite FE สีขาว รถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ บจก.เอส ดี เมดิคอล เซอร์วิสเซส Hyundai H-1 Elite FE สีขาว ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถา...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 7 เม.ย. 2567, 14:11
 • |
 • 48

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER X สีขาว รถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ คุณภิญญดา มาศรีHyundai STARGAZER X สีขาว ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามรายละเอียดของรถ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 7 เม.ย. 2567, 14:00
 • |
 • 56

โค้งสุดท้ายแล้วงาน MOTOR Sale โปรปัง "รับซัมเมอร์"3-9 เมษา 67 ลานโปรโมชั่น ชั้น G เซ็นทรัล...

เป็นการตัดสินใจของท่านเองล้วนๆในการเลือกซื้อรถยนต์ งานแสดงรถยนต์ สำหรับผู้ที่กำลังมองหารถยนต์เอาไปใช้สักคัน พลาดไม่ได้ต้องไปที่งาน มอเตอร์เซลส์ โปรปังรับซัมเมอร์ ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 67 เรามาพบกัน...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 6 เม.ย. 2567, 10:24
 • |
 • 69

เริ่มแล้ววันนี้งาน MOTOR Sale โปรปัง "รับซัมเมอร์"3-9 เมษา 67 ลานโปรโมชั่น ชั้น G เซ็นทรัล...

เริ่มแล้ววันนี้ งานแสดงรถยนต์ สำหรับผู้ที่กำลังมองหารถยนต์เอาไปใช้สักคัน พลาดไม่ได้ต้องไปที่งาน มอเตอร์เซลส์ โปรปังรับซัมเมอร์ ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 67 เรามาพบกันที่ ลานโปรโมชั่น ชั้น จี เซ็นทรัล เ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 3 เม.ย. 2567, 14:42
 • |
 • 144

CHANGAN Sangchai เปิดจองแล้ว LUMIN Lรถไฟฟ้ามินิมอลน่าใช้ทดลองขับได้เลยวันนี้

พลาดไม่ได้สำหรับคนอยากมีรถยนต์ไฟฟ้าไปใช้ จะเอาไปทำงาน ไปส่งลูกไปโรงเรียนหรือจะเอาให้ลูกหลาน นิสิต นักศึกษาขับไปโรงเรียน มหาวิทยาลัย ที่มีระยะทาง ไป/กลับ ไม่ถึง 200 กิโล ก็สบายมาก เพราะ ฉาง อาน ลูมิน ช...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 2 เม.ย. 2567, 13:22
 • |
 • 103
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128