อบจ.เชียงใหม่ มอบเงินอุดหนุนให้กับมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสังคม , 9 ม.ค. 2567, 12:56

อบจ.เชียงใหม่ มอบเงินอุดหนุนให้กับมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่

อบจ.เชียงใหม่ มอบเงินอุดหนุนให้กับมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ จํานวนหมู่บ้าน 727 หมู่บ้าน และ 24 อําเภอ ตามที่รัฐบาลได้ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีวาระการปฏิรูประบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่เป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่ เช่น ปัญหามลพิษจากหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่  

จากปัญหาดังกล่าวถือเป็นปัญหาของประเทศไทยที่เป็นวาระแห่งชาติ คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) โดยเฉพาะการเน้นย้ําการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทางแหล่งกําเนิด โดยบูรณาการกับหน่วยงานราชการ ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ในรูปแบบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  

นโยบายด้านสุขภาพและอนามัยของประชาชน คือ “สุขภาพดีใกล้บ้าน” ด้วยการลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม  PM 2.5 และแสวงหามาตรการป้องกันมลภาวะด้านอื่น ๆ เพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งใน 727 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านแนวเขตเฝ้าระวังไฟป่า และอําเภอ 24 อําเภอ ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นี้ เป็นการอุดหนุนที่นอกเหนือจากงบประมาณที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้สนับสนุน

และในวันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนงบประมาณดําเนินการควบคุมไฟป่าและฝุ่นควัน ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กับ มูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้มีพิธีมอบเงินอุดหนุนมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายพิชัย  เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีมอบเงินอุดหนุนให้กับมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ จํานวนหมู่บ้าน 727 หมู่บ้าน และ 24 อําเภอ และนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบเงินอุดหนุน จํานวน 10,990,000 บาท  (สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ให้กับ มูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อส่งเสริมและเกื้อหนุนในทุกมิติที่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาควบคู่ไปกับการสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน  ในการแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่ที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของประชาชน  และลดปัญหาวิกฤติมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามัย ของประชาชน คุณภาพสิ่งแวดล้อมและทัศนวิสัยในการคมนาคมของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขไฟป่าและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของจังหวัดเชียงใหม่  รวมถึงเป็นการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างองค์กรการกุศล หน่วยงานราชการและองค์กรภาคประชาชน  รวมไปถึงประชาชน ในการป้องกันแก้ไขไฟป่าและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  

ทั้งนี้นโยบายด้านสุขภาพและอนามัยของประชาชน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ได้ให้ความสําคัญ และให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่มีความมุ่งมั่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชาวเชียงใหม่จะได้มีสุขภาพที่ดีขึ้น และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม่ ด้วยการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ”


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai Creta Smart สีบรอนเงิน เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ คุณมาลี ชัยอุปละHyundai Creta Smart สีบรอนเงิน ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามรายละเอีย...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 13 เม.ย. 2567, 07:30
 • |
 • 63

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai H-1 Elite FE สีขาว รถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ บจก.เอส ดี เมดิคอล เซอร์วิสเซส Hyundai H-1 Elite FE สีขาว ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถา...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 7 เม.ย. 2567, 14:11
 • |
 • 58

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER X สีขาว รถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ คุณภิญญดา มาศรีHyundai STARGAZER X สีขาว ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามรายละเอียดของรถ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 7 เม.ย. 2567, 14:00
 • |
 • 66

โค้งสุดท้ายแล้วงาน MOTOR Sale โปรปัง "รับซัมเมอร์"3-9 เมษา 67 ลานโปรโมชั่น ชั้น G เซ็นทรัล...

เป็นการตัดสินใจของท่านเองล้วนๆในการเลือกซื้อรถยนต์ งานแสดงรถยนต์ สำหรับผู้ที่กำลังมองหารถยนต์เอาไปใช้สักคัน พลาดไม่ได้ต้องไปที่งาน มอเตอร์เซลส์ โปรปังรับซัมเมอร์ ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 67 เรามาพบกัน...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 6 เม.ย. 2567, 10:24
 • |
 • 84

เริ่มแล้ววันนี้งาน MOTOR Sale โปรปัง "รับซัมเมอร์"3-9 เมษา 67 ลานโปรโมชั่น ชั้น G เซ็นทรัล...

เริ่มแล้ววันนี้ งานแสดงรถยนต์ สำหรับผู้ที่กำลังมองหารถยนต์เอาไปใช้สักคัน พลาดไม่ได้ต้องไปที่งาน มอเตอร์เซลส์ โปรปังรับซัมเมอร์ ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 67 เรามาพบกันที่ ลานโปรโมชั่น ชั้น จี เซ็นทรัล เ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 3 เม.ย. 2567, 14:42
 • |
 • 158

CHANGAN Sangchai เปิดจองแล้ว LUMIN Lรถไฟฟ้ามินิมอลน่าใช้ทดลองขับได้เลยวันนี้

พลาดไม่ได้สำหรับคนอยากมีรถยนต์ไฟฟ้าไปใช้ จะเอาไปทำงาน ไปส่งลูกไปโรงเรียนหรือจะเอาให้ลูกหลาน นิสิต นักศึกษาขับไปโรงเรียน มหาวิทยาลัย ที่มีระยะทาง ไป/กลับ ไม่ถึง 200 กิโล ก็สบายมาก เพราะ ฉาง อาน ลูมิน ช...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 2 เม.ย. 2567, 13:22
 • |
 • 116
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128