หน่วยทีเอ็มยู มทร. ล้านนา พัฒนาจัดเก็บข้อมูลงานประชุมนานาชาติของไมซ์ซิตี้ เสริมศักยภาพ การแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์ระดับโลก

ข่าวธุรกิจ , 22 ม.ค. 2567, 12:51

หน่วยทีเอ็มยู มทร. ล้านนา พัฒนาจัดเก็บข้อมูลงานประชุมนานาชาติของไมซ์ซิตี้ เสริมศักยภาพ การแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์ระดับโลก

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด กิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดนวัตกรรม Thailand Top Convention (TTC) ภายใต้โครงการ การพัฒนากลไกการจัดเก็บและรายงานข้อมูลการจัดประชุมนานนาชาติของไมซ์ซิตี้ เข้าสู่สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ICCA)  โดยอาจารย์อนาวิน สุวรรณะ ประธานหน่วยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ (TMU)คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หัวหน้าโครงการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมในพิธีเปิด ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 2 โรงแรม InterContinental Chiang Mai The Mae Ping จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้หน่วยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ (TMU) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร. ล้านนา) ร่วมกับฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุม นานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ทีเส็บ ได้พัฒนาระบบการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลงานประชุมนานาชาติที่จัดขึ้นในประเทศไทย เพื่อคัดกรองเข้าสู่การพิจารณาของสมาคมการประชุมนานาชาติ (International Congress & Convention Association – ICCA) ในการจัด อันดับจุดหมายปลายทางของการประชุมนานาชาติ หรือ ICCA Rankings โดยเป็นการดำเนินงาน ภายใต้โครงการการพัฒนากลไกการจัดเก็บและรายงานข้อมูลการประชุมนานาชาติของไมซ์ซิตี้เข้าสู่ สมาคมส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ (ICCA) ซึ่งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) กำหนดให้เป็นการโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี งบประมาณ 2566

โดย หน่วย ทีเอ็มยู มทร. ล้านนา ร่วมกับทีเส็บ ได้พัฒนาเว็บไซต์ Thailand Top Convention (TTC) https://thailandtopconvention.com/th/home เพื่อใช้จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลการจัดงานประชุมนานาชาติของประเทศ ซึ่งนอกจากการรายงานผลไปยัง ICCA แล้วข้อมูล ยังจะเกิดประโยชน์ต่อนักวิชาการ นักวิจัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการการพัฒนาอุตสาหกรรมการ ประชุมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยการพัฒนาแพลตฟอร์ม TTC ขึ้นมา เพื่อให้ผู้ประกอบการ สถานที่จัดงานประชุม เช่น ศูนย์ประชุม โรงแรม รีสอร์ต สามารถกรอกข้อมูลการจัดงานประชุม นานาชาติตามหลักเกณฑ์ของการจัดอันดับ ICCA Rankings อาทิ ชื่องานประชุม พื้นที่หรือเมืองที่จัด งาน จำนวนผู้เข้าร่วมงาน สถานที่จัดงาน เป็นต้น

ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปคัดกรองเข้าสู่การรวบรวมและนำส่งไปยังสมาคม ICCA เป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มอันดับของเมืองไมซ์ซิตี้และประเทศไทยในการจัดอันดับเมืองและประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางของการประชุมนานาชาติ ICCA Rankings 2023 รายงานผลจากการจัดอันดับ ICCA Rankings 2022 พบว่าเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาค เอเชียแปซิฟิกแล้วประเทศไทย เป็นจุดหมายปลายทางการประชุมนานาชาติในลำดับที่ 7 จาก 18 ประเทศ ด้วยจำนวนงานประชุมนานาชาติ 81 งาน ในส่วนของเมืองไมซ์ซิตี้นั้น กรุงเทพมหานครอยู่ใน ลำดับที่ 4 เชียงใหม่อยู่ในลำดับที่ 28 ภูเก็ตอยู่ในลำดับที่ 35 และพัทยาอยู่ในลำดับที่ 46 จากทั้งสิ้น 67 เมือง หากเมืองไมซ์ซิตี้และประเทศไทยได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้นใน ICCA Rankings 2023 จะ เป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์ระดับโลก นำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ การสร้างรายได้มหาศาลในตลาดมูลค่าสูง อย่างไรก็ตาม การจัดอันดับดังกล่าวขึ้นอยู่กับการนำส่ง ข้อมูลจำนวนงานประชุมนานาชาติที่จัดขึ้นในเมือง

เป้าหมายสำคัญของการดำเนินโครงการนี้คือ การพัฒนากลไกจัดเก็บและรายงานข้อมูลการประชุมนานาชาติ  Thailand Top Convention (TTC)โดยผลสำเร็จจากการดำเนินงานได้แก่  1) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานภาครัฐ สมาคมภาคและผู้ประกอบการ จำนวน 60 ราย 2) การจัดอบรม หัวข้อ “การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดประชุมมืออาชีพเพื่อขับเคลื่อนเชียงใหม่เมือง ประชุมนานาชาติ (Chiang Mai City of Conventions)” สำหรับนักศึกษาและบุคลากรจำนวน 100 คน   3) โครงงาน Final Project ของนักศึกษารายวิชาไมซ์ จำนวน 6 โครงการ  4) นักศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 3 คน 5) บทความวิชาการ ระดับชาติเรื่อง 1 เรื่อง “การพัฒนารายการสิ่งสนับสนุนจากเมืองเจ้าภาพการจัดประชุมนานาชาติสำหรับ เชียงใหม่ไมซ์ซิตี้” อีกทั้งยังได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม “กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานที่จัดงาน ประชุมนานาชาติ” เพื่อใช้สำหรับอบรมและพัฒนาผู้ประกอบการสถานที่จัดงานประชุมนานาชาติ

ดังนั้น หน่วยทีเอ็มยู คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร. ล้านนา ร่วมกับ ทีเส็บ จึงพัฒนาแพลตฟอร์ม TTC ขึ้นมา เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการจัดประชุมนานาชาติของประเทศไทย รวมถึงเพิ่มอันดับประเทศและ เมืองปลายทางการจัดประชุมนานาชาติในการจัดอันดับประจำปีของ ICCA Country and City Rankings ซึ่งการติดอันดับของไมซ์ซิตี้และประเทศไทย ช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดผ่านการมองเห็น ในข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของทั้ง ICCA และสื่อมวลชนทั่วโลก รวมถึงเพิ่มโอกาสทาง ธุรกิจจากความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้น

 


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคันรถยนต์ฟอร์ด Double Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10AT

ส่งมอบรถหรูน่าใช้ให้กับลูกค้า  ฟอร์ด วีกรุ๊ปคาร์เชียงใหม่   โดยที่ปรึกษาการขาย  เกลดา อินทะนะ  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ให้กับ คุณ  ณรงค์ บุญป้อ ฟอร์ด Double Cab Rapt...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 22 มิ.ย. 2567, 16:42
 • |
 • 47

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคันรถยนต์ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT

ส่งมอบรถหรูน่าใช้ให้กับลูกค้า  ฟอร์ด วีกรุ๊ปคาร์เชียงใหม่   โดยที่ปรึกษาการขาย นันท์พิพัฒน์  สุจริต  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ให้กับ คุณ  คมกริช นันทชัย รุ่นรถ Double...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 22 มิ.ย. 2567, 16:37
 • |
 • 47

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคันรถยนต์ฟอร์ด EV 2.0L Turbo Sport 4x2 6AT

ส่งมอบรถหรูน่าใช้ให้กับลูกค้า  ฟอร์ด วีกรุ๊ปคาร์เชียงใหม่   โดยที่ปรึกษาการขาย พนิตสิรี ปัญญาวชิรธรรม  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้า คุณ วรัญญา ฤทธิ์เทพ เป็น รถยนต์ ฟอร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 22 มิ.ย. 2567, 16:30
 • |
 • 39

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคันรถยนต์ฟอร์ด EV 2.0L Turbo Sport 4x2 6AT

ส่งมอบรถหรูน่าใช้ให้กับลูกค้า  ฟอร์ด วีกรุ๊ปคาร์เชียงใหม่   โดยที่ปรึกษาการขาย พนิตสิรี ปัญญาวชิรธรรม  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้า คุณ วรัญญา ฤทธิ์เทพ เป็น รถยนต์ ฟอร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 22 มิ.ย. 2567, 16:17
 • |
 • 44

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคันรถยนต์ฟอร์ด Double Cab Sport 2.0L Turbo HR 6AT

ส่งมอบรถหรูน่าใช้ให้กับลูกค้า  ฟอร์ด วีกรุ๊ปคาร์เชียงใหม่   โดยที่ปรึกษาการขายดวงพร กิ่งจำปา  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้า คุณ สถิตคุณ โสภิญนิวัติวงศ์ เป็น รถยนต์ ฟอร์...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 22 มิ.ย. 2567, 16:09
 • |
 • 57

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคันรถยนต์ฟอร์ด Ford EV 2.0L Turbo Sport 4x2 6AT-DAT64(22B)

ส่งมอบรถหรูน่าใช้ให้กับลูกค้า  ฟอร์ด วีกรุ๊ปคาร์เชียงใหม่   โดยที่ปรึกษาการขายดวงพร กิ่งจำปา  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้า คุณ สิทธิกร ดวงติ๊บ รถยนต์ ฟอร์ด EV 2.0L Tur...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 22 มิ.ย. 2567, 16:02
 • |
 • 45
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128