หน่วยทีเอ็มยู มทร. ล้านนา พัฒนาจัดเก็บข้อมูลงานประชุมนานาชาติของไมซ์ซิตี้ เสริมศักยภาพ การแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์ระดับโลก

ข่าวธุรกิจ , 22 ม.ค. 2567, 12:51

หน่วยทีเอ็มยู มทร. ล้านนา พัฒนาจัดเก็บข้อมูลงานประชุมนานาชาติของไมซ์ซิตี้ เสริมศักยภาพ การแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์ระดับโลก

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด กิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดนวัตกรรม Thailand Top Convention (TTC) ภายใต้โครงการ การพัฒนากลไกการจัดเก็บและรายงานข้อมูลการจัดประชุมนานนาชาติของไมซ์ซิตี้ เข้าสู่สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ICCA)  โดยอาจารย์อนาวิน สุวรรณะ ประธานหน่วยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ (TMU)คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หัวหน้าโครงการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมในพิธีเปิด ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 2 โรงแรม InterContinental Chiang Mai The Mae Ping จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้หน่วยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ (TMU) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร. ล้านนา) ร่วมกับฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุม นานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ทีเส็บ ได้พัฒนาระบบการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลงานประชุมนานาชาติที่จัดขึ้นในประเทศไทย เพื่อคัดกรองเข้าสู่การพิจารณาของสมาคมการประชุมนานาชาติ (International Congress & Convention Association – ICCA) ในการจัด อันดับจุดหมายปลายทางของการประชุมนานาชาติ หรือ ICCA Rankings โดยเป็นการดำเนินงาน ภายใต้โครงการการพัฒนากลไกการจัดเก็บและรายงานข้อมูลการประชุมนานาชาติของไมซ์ซิตี้เข้าสู่ สมาคมส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ (ICCA) ซึ่งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) กำหนดให้เป็นการโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี งบประมาณ 2566

โดย หน่วย ทีเอ็มยู มทร. ล้านนา ร่วมกับทีเส็บ ได้พัฒนาเว็บไซต์ Thailand Top Convention (TTC) https://thailandtopconvention.com/th/home เพื่อใช้จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลการจัดงานประชุมนานาชาติของประเทศ ซึ่งนอกจากการรายงานผลไปยัง ICCA แล้วข้อมูล ยังจะเกิดประโยชน์ต่อนักวิชาการ นักวิจัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการการพัฒนาอุตสาหกรรมการ ประชุมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยการพัฒนาแพลตฟอร์ม TTC ขึ้นมา เพื่อให้ผู้ประกอบการ สถานที่จัดงานประชุม เช่น ศูนย์ประชุม โรงแรม รีสอร์ต สามารถกรอกข้อมูลการจัดงานประชุม นานาชาติตามหลักเกณฑ์ของการจัดอันดับ ICCA Rankings อาทิ ชื่องานประชุม พื้นที่หรือเมืองที่จัด งาน จำนวนผู้เข้าร่วมงาน สถานที่จัดงาน เป็นต้น

ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปคัดกรองเข้าสู่การรวบรวมและนำส่งไปยังสมาคม ICCA เป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มอันดับของเมืองไมซ์ซิตี้และประเทศไทยในการจัดอันดับเมืองและประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางของการประชุมนานาชาติ ICCA Rankings 2023 รายงานผลจากการจัดอันดับ ICCA Rankings 2022 พบว่าเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาค เอเชียแปซิฟิกแล้วประเทศไทย เป็นจุดหมายปลายทางการประชุมนานาชาติในลำดับที่ 7 จาก 18 ประเทศ ด้วยจำนวนงานประชุมนานาชาติ 81 งาน ในส่วนของเมืองไมซ์ซิตี้นั้น กรุงเทพมหานครอยู่ใน ลำดับที่ 4 เชียงใหม่อยู่ในลำดับที่ 28 ภูเก็ตอยู่ในลำดับที่ 35 และพัทยาอยู่ในลำดับที่ 46 จากทั้งสิ้น 67 เมือง หากเมืองไมซ์ซิตี้และประเทศไทยได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้นใน ICCA Rankings 2023 จะ เป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์ระดับโลก นำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ การสร้างรายได้มหาศาลในตลาดมูลค่าสูง อย่างไรก็ตาม การจัดอันดับดังกล่าวขึ้นอยู่กับการนำส่ง ข้อมูลจำนวนงานประชุมนานาชาติที่จัดขึ้นในเมือง

เป้าหมายสำคัญของการดำเนินโครงการนี้คือ การพัฒนากลไกจัดเก็บและรายงานข้อมูลการประชุมนานาชาติ  Thailand Top Convention (TTC)โดยผลสำเร็จจากการดำเนินงานได้แก่  1) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานภาครัฐ สมาคมภาคและผู้ประกอบการ จำนวน 60 ราย 2) การจัดอบรม หัวข้อ “การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดประชุมมืออาชีพเพื่อขับเคลื่อนเชียงใหม่เมือง ประชุมนานาชาติ (Chiang Mai City of Conventions)” สำหรับนักศึกษาและบุคลากรจำนวน 100 คน   3) โครงงาน Final Project ของนักศึกษารายวิชาไมซ์ จำนวน 6 โครงการ  4) นักศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 3 คน 5) บทความวิชาการ ระดับชาติเรื่อง 1 เรื่อง “การพัฒนารายการสิ่งสนับสนุนจากเมืองเจ้าภาพการจัดประชุมนานาชาติสำหรับ เชียงใหม่ไมซ์ซิตี้” อีกทั้งยังได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม “กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานที่จัดงาน ประชุมนานาชาติ” เพื่อใช้สำหรับอบรมและพัฒนาผู้ประกอบการสถานที่จัดงานประชุมนานาชาติ

ดังนั้น หน่วยทีเอ็มยู คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร. ล้านนา ร่วมกับ ทีเส็บ จึงพัฒนาแพลตฟอร์ม TTC ขึ้นมา เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการจัดประชุมนานาชาติของประเทศไทย รวมถึงเพิ่มอันดับประเทศและ เมืองปลายทางการจัดประชุมนานาชาติในการจัดอันดับประจำปีของ ICCA Country and City Rankings ซึ่งการติดอันดับของไมซ์ซิตี้และประเทศไทย ช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดผ่านการมองเห็น ในข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของทั้ง ICCA และสื่อมวลชนทั่วโลก รวมถึงเพิ่มโอกาสทาง ธุรกิจจากความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้น

 


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบรถยนต์ Hyundai H-1 Elite FE สีขาว เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่คุณกนกชนม์ โพธิสุนทรHyundai H-1 Elite FE สีขาว ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามรายละเอียด...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 23 ก.พ. 2567, 20:10
 • |
 • 25

ส่งมอบรถยนต์ Hyundai STARIA Premium with Sunroof สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่คุณอังคณา กล้าประจันHyundai STARIA Premium with Sunroof สีดำ ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 23 ก.พ. 2567, 20:06
 • |
 • 31

ฟอร์ด วี กรุ๊ป คาร์ เชียงใหม่ เปิดรับสมัครทีมงานหลายอัตรา ด่วน ด่วน 🎯🎯

ฟอร์ด วี กรุ๊ป คาร์ เชียงใหม่ - Ford V Group Cars ChiangMai1 d  · ฟอร์ด วี กรุ๊ป คาร์ เชียงใหม่เปิดรับสมัครทีมงานหลายอัตรา ด่วน ด่วน 🎯🎯1.หัวหน้าที่ปรึกษาการขาย2.ที่ปรึกษาการขาย3.เจ้าหน้าที่ร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 21 ก.พ. 2567, 17:53
 • |
 • 415
 • |
 • 5

บ้านลูกโป่งทำทีมแข่งรถจักรยานยนต์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2024 รวม 20 สนาม ส่งแข่งทุกรายการ

ปี2024 บ้านลูกโป่งทำทีมแข่งรถจักรยานยนต์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ในรายการ FMSCT TRAIL BIKE THAILAND CHAMPIONS 2024 และ FMSCT MOTOCROSS THAILAND 2024 โดยมีนักแข่งรถจักรยานยนต์จากเขียงใหม่ เชียงราย และลำพูน เ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 20 ก.พ. 2567, 23:54
 • |
 • 64

ส่งมอบรถยนต์ Hyundai H-1 Elite FE สีขาว เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่คุณอรรถชา ณ เชียงใหม่ Hyundai H-1 Elite FE สีขาว ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามรายละเอีย...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 20 ก.พ. 2567, 16:33
 • |
 • 51

แคมเปญสุดพิเศษ กับ AION V Group Cars เชียงใหม่ ดาวเริ่มต้น 0 บาท หรือผ่อนเพียง 9,280 บาท

พบกันที่เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต ลานโปรโมชั่นชั้น G บริเวณหน้าตู้ปลา ภายในวันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ นี้เท่านั้นสิทธิพิเศษเมื่อจองภายในงานรับสิทธิ์ ทดลองขับฟรี 100 kmรับของแถมพิเศษอื่นๆอีกมา...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 18 ก.พ. 2567, 16:46
 • |
 • 55
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128