พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส ขึ้นเหนือมาเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเชื่อมโยงการค้าและเจรจาธุรกิจ ในหรือภูมิภาคอื่น

ข่าวธุรกิจ , 5 มี.ค. 2567, 11:45

พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส ขึ้นเหนือมาเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเชื่อมโยงการค้าและเจรจาธุรกิจ ในหรือภูมิภาคอื่น

วันที่ 5 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ จังหวัดเชียงใหม่ นางนฤมล แก้วมุกดากุล พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมเชื่อมโยงการค้าและเจรจาธุรกิจในหรือภูมิภาคอื่นๆ ตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากชายแดนภาคใต้ โดยมีนางนัยนภัส สังขนุกิจ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมงาน
          
พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า นราธิวาส ยะลา และปัตตานี เป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่พร้อมไปด้วยแหล่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรม วิถีชีวิตของผู้คน และสภาพภูมิประเทศงดงาม มีการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองมาเป็นเวลายาวนาน เศรษฐกิจหลักของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรม ได้แก่ การทำประมง รองลงมาคือ การทำสวนยาง การปลูกข้าว และการทำสวนผลไม้ นอกจากการเกษตรและประมงแล้ว ยังมีภาคการผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป และสินค้าชุมชนจากกลุ่มผู้ประกอบการซึ่งล้วนแล้วแต่มีทักษะฝีมือ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป แต่กำลังซื้อขายในพื้นที่ มีค่อนข้างน้อย ส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาคครัวเรือนและในระดับจังหวัด จึงจำเป็นต้องนำผู้ประกอบการออกจากแหล่งผลิตในจังหวัด เพื่อพัฒนาทักษะด้านการตลาด สร้างรายได้ ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นับเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างโอกาสในการกระจายสินค้า ขยายช่องทางการจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และเพื่อประชาสัมพันธ์ สินค้าของจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย                                                                        

ภายในกิจกรรม ได้คัดสรรสินค้าดี ที่โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด จากผู้ประกอบการจำนวนทั้งหมด 48 ราย มาจัดแสดงสินค้าตัวอย่างและจำหน่ายในกิจกรรมฯ ด้วย
         
ด้านนางสาวนฤมล สุขแสง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กล่าวว่า กิจกรรมเชื่อมโยงการค้าและเจรจาธุรกิจ ในหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาธุรกิจการค้าในจังหวัด จึงได้จัดกิจกรรมเชื่อมโยงการค้าและเจรจาธุรกิจ ในพื้นที่หรือภูมิภาคอื่นตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) โดยการนำตัวแทนเกษตรกร ผู้ประกอบการจากจังหวัดปัตตานี จำนวน 19 ราย จังหวัดยะลา จำนวน 8 ราย และจังหวัดนราธิวาสจำนวน 21 ราย รวมจำนวนทั้ งหมด 48 ราย ได้นำตัวอย่างสินค้าและผลิตภัณฑ์ อาทิ ข้าวเกรียบปลา อาหารทะเลเปรรูป ลูกหยีแปรรูป ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกผ้าปาเต๊ะ ทุเรียนกวน กระเป๋ากระจูด มาจัดแสดงสินค้าตัวอย่างประกอบการเจรจาธุรกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงพาณิชย์ตามแผนงานโครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากชายแดนภาคใต้ใช้งบประมาณ พ.ศ. 2566                                              

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส และเพื่อประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้และสื่อสารมุมมองใหม่ของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ อีกทั้งเพื่อสร้างทักษะ เพิ่มพูนความรู้ และความเข้าใจในธุรกิจ แก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

6

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai Creta Smart สีบรอนเงิน เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ คุณมาลี ชัยอุปละHyundai Creta Smart สีบรอนเงิน ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามรายละเอีย...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 13 เม.ย. 2567, 07:30
 • |
 • 63

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai H-1 Elite FE สีขาว รถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ บจก.เอส ดี เมดิคอล เซอร์วิสเซส Hyundai H-1 Elite FE สีขาว ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถา...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 7 เม.ย. 2567, 14:11
 • |
 • 58

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER X สีขาว รถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ คุณภิญญดา มาศรีHyundai STARGAZER X สีขาว ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามรายละเอียดของรถ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 7 เม.ย. 2567, 14:00
 • |
 • 66

โค้งสุดท้ายแล้วงาน MOTOR Sale โปรปัง "รับซัมเมอร์"3-9 เมษา 67 ลานโปรโมชั่น ชั้น G เซ็นทรัล...

เป็นการตัดสินใจของท่านเองล้วนๆในการเลือกซื้อรถยนต์ งานแสดงรถยนต์ สำหรับผู้ที่กำลังมองหารถยนต์เอาไปใช้สักคัน พลาดไม่ได้ต้องไปที่งาน มอเตอร์เซลส์ โปรปังรับซัมเมอร์ ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 67 เรามาพบกัน...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 6 เม.ย. 2567, 10:24
 • |
 • 84

เริ่มแล้ววันนี้งาน MOTOR Sale โปรปัง "รับซัมเมอร์"3-9 เมษา 67 ลานโปรโมชั่น ชั้น G เซ็นทรัล...

เริ่มแล้ววันนี้ งานแสดงรถยนต์ สำหรับผู้ที่กำลังมองหารถยนต์เอาไปใช้สักคัน พลาดไม่ได้ต้องไปที่งาน มอเตอร์เซลส์ โปรปังรับซัมเมอร์ ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 67 เรามาพบกันที่ ลานโปรโมชั่น ชั้น จี เซ็นทรัล เ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 3 เม.ย. 2567, 14:42
 • |
 • 157

CHANGAN Sangchai เปิดจองแล้ว LUMIN Lรถไฟฟ้ามินิมอลน่าใช้ทดลองขับได้เลยวันนี้

พลาดไม่ได้สำหรับคนอยากมีรถยนต์ไฟฟ้าไปใช้ จะเอาไปทำงาน ไปส่งลูกไปโรงเรียนหรือจะเอาให้ลูกหลาน นิสิต นักศึกษาขับไปโรงเรียน มหาวิทยาลัย ที่มีระยะทาง ไป/กลับ ไม่ถึง 200 กิโล ก็สบายมาก เพราะ ฉาง อาน ลูมิน ช...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 2 เม.ย. 2567, 13:22
 • |
 • 116
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128