“มูลนิธิเป๊ปซี่โค” ผนึกกำลัง “มูลนิธิรักษ์ไทย” เปิดพื้นที่การเรียนรู้ “She Feeds the World ประเทศไทย” ยกระดับโครงการด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดลำพูน

ข่าวเกษตร , 21 มี.ค. 2567, 15:55

“มูลนิธิเป๊ปซี่โค” ผนึกกำลัง “มูลนิธิรักษ์ไทย” เปิดพื้นที่การเรียนรู้ “She Feeds the World ประเทศไทย” ยกระดับโครงการด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดลำพูน

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ตำบล ลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีคุณอโนทัย ไชยแสนชมภูเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลำพูน ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานในพิธี 

จัดขึ้นโดย มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับองค์การแคร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้การสนับสนุนจาก มูลนิธิเป๊ปซี่โค จัดงานพิธีเปิดพื้นที่การเรียนรู้ “She Feeds the World ประเทศไทย” ที่มุ่งส่งเสริมด้านการเกษตรแก่เกษตรกรหญิงและเยาวชนคนหนุ่มสาว หรือที่เรียกว่า “เกษตรกรรุ่นใหม่” ที่มีอายุระหว่าง 17-45 ปี ในพื้นที่ 5 จังหวัดในภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน น่าน และพะเยา โดยเป็นสื่อกลางในการช่วยประสานภาคีเครือข่าย และเข้าสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรหญิงและเกษตรกรคนรุ่นใหม่ เพื่อต่อยอดพัฒนาระบบเกษตรกรรมแบบยั่งยืน และทำงานร่วมกับองค์กรชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อให้คนในพื้นที่เข้าถึงโภชนาการที่ดี มีน้ำสะอาดอย่างเพียงพอ มีความมั่นคงด้านอาหารและรายได้จากภาคการเกษตร

อำเภอลี้ และอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินงานโครงการ She Feeds the World Thailand ในเขตจังหวัดลำพูน โดยมูลนิธิรักษ์ไทย ประสานงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ ดำเนินงานร่วมกันกับเกษตรกรในเขตตำบลตะเคียนปม ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง ตำบลลี้ อำเภอลี้จังหวัดลำพูน รวม 15 ชุมชน ในการพัฒนาระบบเกษตรอย่างยั่งยืนในพื้นที่ โดยมีแปลงเกษตรตัวอย่างในแต่ละอำเภอเป็นพื้นที่การเรียนรู้ของเกษตรกรในโครงการและเกษตรกรที่สนใจในการพัฒนาระบบเกษตร ที่ครอบคลุมการจัดทำภูมินิทัศน์เกษตรรายแปลง การอนุรักษ์และฟื้นฟูดิน  การจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต การตลาด และการส่งเสริมบทบาทหญิงชายและยุติการใช้ความรุนแรง ผ่านแกนนำชุมชน และแกนนำเกษตรกรในบทบาท Demo farm, Trainers และ Male Champions

ซึ่งในงานนี้แปลงเกษตรตัวอย่าง คุณสมคิด ธีรสิงห์ เป็นหนึ่งในแปลงเกษตรกรตัวอย่างที่มาการพัฒนาระบบการเกษตรที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนการพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และปรับปรุงระบบการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเกษตร ให้มีผลผลิตที่หลากหลายและเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการบริหารจัดกรน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบน้ำหยัดเพื่อเป้าหมายการเพิ่มผลผลิตมันฝรั่งจากเดิมอีก 2 ตัน/ไร่ ซึ่งการดำเนินงานของ คุณสมคิด นับว่าเป็นตัวอย่างสำหรับเกษตรกรการพัฒนาระบบเกษตรสู่ความมั่นคงด้านอาหารและรายได้ มูลษนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับภาคีเครือข่าย และเกษตรกรในพื้นที่จึงได้ จัดกิจกรรม "เปิดพื้นที่เรียนรู้ : การพัฒนาภูมิทัศน์เกษตรในพื้นที่นาขั้นบันไดและเนินเขา สู่ความมั่นคงด้านอาหาร(ความหลากหลายของระบบเกษตร) และรายได้ (พืชเศรษฐกิจ มันฝรั่งเลย์) " ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 ณ แปลงเกษตรกรตัวอย่าง คุณสมคิด ธีรสิงห์ บ้านกลาง ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ดร. พรชัย ศรีประไพร กรรมการ มูลนิธิรักษ์ไทย กล่าวถึงแผนการดำเนินโครงการฯ ว่า “โครงการนี้มีระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2565-2567 เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยโครงการจะมุ่งเน้นเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรหญิงและกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน น่าน และพะเยา ส่งเสริมการสร้างระบบการเกษตรและการตลาดเพื่อเกษตรกรรายย่อย และสนับสนุนการเสริมพลังของผู้หญิงในภาคการเกษตร โดยมูลนิธิรักษ์ไทยได้ประสานหน่วยงานและภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนเกษตรกรหญิงและเกษตรกรคนรุ่นใหม่ภายใต้โครงการนี้ พร้อมทั้งร่วมกับองค์กรชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อให้คนในพื้นที่เข้าถึงโภชนาการที่ดี มีน้ำสะอาดอย่างเพียงพอเพื่อทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค ตลอดจนมีความมั่นคงทางอาหารและมั่นคงทางรายได้อีกด้วย”

 โครงการ She Feeds the World ประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจาก มูลนิธิเป๊ปซี่โค ที่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาของเกษตรกรหญิงและเกษตรกรคนรุ่นใหม่ที่กำลังเผชิญอยู่ ซึ่งกำลังส่งผลกระทบในระดับประเทศ และเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ทางมูลนิธิเป๊บซี่โคต้องเข้ามาช่วยแก้ไขและสนับสนุน “ด้วยพันธกิจหลักของมูลนิธิเป๊ปซี่โคมีมีต่อการจัดการกับระบบอาหารในระดับโลก เรามุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน” คุณซีดี กลิน ประธานมูลนิธิเป๊ปซี่โคกล่าว “ด้วยความร่วมมือกับองค์การแคร์ มูลนิธิเป๊ปซี่โคมีความมุ่งมั่นที่จะขยายโครงการ She Feeds the World เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับเกษตรกรหญิงและเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มากขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติด้านการเกษตรที่ยั่งยืน และกำหนดบรรทัดฐานทางเพศใหม่ในการเกษตร”

 คุณสุดาทิพย์ อินเสาร์ ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการเกษตร จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า “โครงการ She Feeds the World สอดคล้องกับกลยุทธ์ pep+ (PepsiCo Positive) ของเป๊ปซี่โค ในด้านการเกษตรเชิงบวก (Positive Agriculture) โดยการนำระบบเกษตรแบบฟื้นฟู (Regenerative Agriculture) มาเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิต และเพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่ของผู้คนในภาคเกษตรกรรม เราเชื่อว่าด้วยการตั้งเป้าหมายที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก โครงการ She Feeds the World จะช่วยปรับปรุงแนวทางการเพาะปลูก เพิ่มผลผลิต และกระจายทางเลือกในการดำรงชีวิตเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนสำหรับอนาคต” โดยภายในงานยังมีการจัดงานเสวนาในหัวข้อที่น่าสนใจจากมุมมองและข้อเสนอต่อการปรับตัวของเกษตรกรรายย่อยไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยมีตัวแทนเกษตรกรและผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการมาร่วมพูดคุยและแชร์ความรู้ที่ได้รับ พร้อมบอกเล่าถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการได้เข้าร่วมโครงการ โดยมีตัวแทนของผู้เข้าร่วมโครงการ คุณสมคิด ธีระสิงห์ จังหวัดลำพูน: เกษตรกรเจ้าของแปลง เล่าประสบการณ์ การปรับภูมิทัศน์การเกษตร เพื่อการฟื้นฟูสมดุลของระบบนิเวศ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร: การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน กรณีการปลูกมันฝรั่งเลย์และ คุณสุดาทิพย์ อินเสาร์ ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการเกษตร บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด: การปลูกมันฝรั่งเป็นพืชทางเลือกหลังนาและการสร้างรายได้ รวมถึงการทำงานร่วมกับโบรกเกอร์

 

 


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บ้านลูกโป่ง เชิญชมการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ เอนดูโร่การกุศล 25 สิงหาคม 2567

การแข่งขันเอนดูโร่การกุศล HUATUNG  ENDURO CROSS MEETING 2024 V1Y.M.Oil บ้านลูกโป่ง Enduro 2Hrs. Championships 2024 Round 2วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567ณ สนามแข่งขัน สระห้วยคอแลน ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 15 ก.ค. 2567, 16:44
 • |
 • 226
 • |
 • 1

พบกับรถยนต์ฮุนได ในงานLanna Motor Show ที่เซ็นทรัลเชียงใหม่ (เฟสฯ)16-22 กค. 67 🚗

เอชดีเจ มอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ ขอเชิญทุกท่าน พบกับรถยนตร์สุดพรีเมี่ยมจาก ฮุนได เชียงใหม่ พบกับ H-1 Elite FE✨ CRETA ✨📅 วันที่ 16 - 22  กรกฎาคม 2567📍 ชั้น 1   👉 Central festival Chiangmai...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 15 ก.ค. 2567, 16:18
 • |
 • 69

เปิดให้จองแล้ววันนี้ รถยนต์ไฟฟ้า 100% ZEEKR X ที่ วี กรุ๊ป แซดเค จำกัด ( มาสด้าฟ้าฮ่าม )

บริษัท วี กรุ๊ป แซดเค จำกัด เปิดจองและรับข้อเสนอพิเศษZEEKR X รุ่น Standard RWD ราคา 1,199,000 บาทZEEKR X  รุ่น Flagship AWD ราคา 1,349,000 บาทฟรี ประกันภัยชั้น 1  นาน 1 ปีWarranty 5 ปี...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 14 ก.ค. 2567, 11:04
 • |
 • 55

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai H-1 Elite FE สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณชลิตา เหรียญประชาHyundai H-1 Elite FE สีดำ ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามรายละเอียดของรถยนต์ ฮุนไดทุก...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 13 ก.ค. 2567, 09:56
 • |
 • 49

ดีลแรง แซงทุกขีดจำกัด LANNA MOTOR SALE 16-22 กรกฏาคม 67 ที่ เซ็นทรัลเชียงใหม่(เฟสฯ)

เตรียมพบงานแสดงรถยนต์ครั้งยิ่งใหญ่ในรอบปี ว่างวันไหนพาครอบครัวไปช้อปปิ้งที่ เซ็นทรัล เชียงใหม่ (เฟสฯ)ช้อปปิ้งเสร็จแล้ว แวะลงมาชมงานแสดงรถยนต์ ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1 มาชมยานยนต์ไฟฟ้าที่ในบ้านเรายังคงได้ร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 12 ก.ค. 2567, 11:28
 • |
 • 136

วู่หลิง บิงโก อีวี 100% จองด่วน 419,000 บาทเท่านั้นถูกกว่าใคร ที่วู่หลิง ซิตี้ อีวี เชียงใ...

จองด่วนมีเพียง1,000 คันทั่วประเทศ วู่หลิง บิงโก เปิดราคามาที่รุ่นเริ่มต้น 419,000 บาท และ ราคา 449,000 บาทวันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนเท่านั้น ที่ตัวแทนจำหน่าย วู่หลิง บิงโก ในเชียงใหม่ โชว์รูม หน้าสนามกอล์...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 10 ก.ค. 2567, 08:20
 • |
 • 176
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128