"กรีนเทค โอโซน โซลูชั่น" และเครือข่ายผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันผลักดันการท่องเที่ยวอย่างยืน

ข่าวธุรกิจ , 14 พ.ค. 2567, 16:32

"กรีนเทค โอโซน โซลูชั่น" และเครือข่ายผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันผลักดันการท่องเที่ยวอย่างยืน

กรีนเทค โอโซน โซลูชั่น จำกัด ร่วมกับบริษัทบีเรดดี้  จำกัด และสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ และเครือข่ายผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสัมมนา ภายใต้หัวข้อ Wellness and Food safety สนองความต้องการตลาดที่เน้นสะอาด ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับสมาคมโรงแรมเชียงรายในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุนให้กับโรงแรม และร่วมกันผลักดันการท่องเที่ยวอย่างยืน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากภาคการท่องเที่ยว
 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมสมายล์ลานนา บริษัท กรีนเทค โอโซน โซลูชั่น จำกัดและบริษัทบีเรดดี้  จำกัด ร่วมกับและเครือข่ายผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสัมมนา ภายใต้หัวข้อ Wellness and Food safety โดยมีผู้แทนจากสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ(ตอนบน) ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม นำเที่ยวและร้านอาหารเข้าร่วมงานจำนวนมาก
 

นายภิญโญ สุขทัต  กรรมการผู้จัดการ บจก.กรีนเทค โอโซน โซลูชั่น เปิดเผยว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญว่าปัจจุบันความต้องการของตลาดส่วนใหญ่ ต้องการผลิตภัณฑ์อุปโภค บริโภคที่ สะอาดและปลอดภัย ทั้งผู้บริโภคและสังคม สิ่งแวดล้อม  อีกทั้งความปลอดภยัทางด้านอาหาร เพื่อส่งมอบให้กับกลุ่มลูกค้าต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์อุปโภคที่มาจากธรรมชาติไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและได้สนับสนุนผู้ประกอบการ สิ่งสำคัญที่สุดคือผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดต้นทุนในกระบวนการผลิตธุรกิจไดจ้ริง จึงได้มีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้น
 

โดยภายในงาน ยังมีผู้ประกอบการสินค้า นวัตกรรมด้านอาหาร , การแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพ และสินค้าด้านการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการและยังปลอดภยัต่อผู้บริโภคที่ได้รับการสนับสนุนจาก สวทช.ซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและยังส่งเสริมให้เกิดการพบปะ (Business Matching )ระหว่างผู้ผลิต (เกษตรกร) และผู้ซื้อ (คนกลาง) รวมถึงผู้บริ โภค (ร้านอาหาร , โรงแรม ) อีกด้วย
 

นอกจากนี้ยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง สมาคมโรงแรมจังหวัดเชียงรายกับห้างหุ้นส่วนจำกัดสุขสาคร  ยังได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง( MOU) โดยบันทึกข้อตกลงนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ให้สมาคมโรงแรมจังหวัดเชียงรายและโรงแรมสมาชิก สนับสนุนใช้สินค้าที่ทาง หจก.สุขสาครจัดหาและผลิตภายใต้เงื่อนไข ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งยังส่งเสริม การกระจายรายได้สู่ชุมชน ลดต้นทุนให้กับโรงแรม ร่วมกันผลักดันการท่องเที่ยวอย่างยืนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนภาคการท่องเที่ยว และหจก.สุขสาครเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมให้สมาคมโรงแรมเชียงรายในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดจนถึงระดับประเทศอีกด้วย
 

ทางด้านนายเกียรติรัตน์ ทองผาย ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. กล่าวว่า ปัจจุบัน BCG Model กับการยกระดับธุรกิจเพื่ออนาคตเข้ามามีบทบาทในภาคธุรกิจมากขึ้นเพราะเทรนด์หรือพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป โดยร้อยละ 75 ต้องการคุณภาพและยอมจ่ายมากขึ้น ซึ่งเทรนด์นี้มีที่มาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั่นเอง รัฐบาลไทยเองก็ให้ความสำคัญและตั้งนโยบายเป้าหมาย ตัวชี้วัดในปี 2570 ในการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมูลค่าGDP ของเศรษฐกิจ BCG เพิ่มขึ้น 1 ล้านล้านบาท ในสัดส่วนผลิตภัณฑฺและบริการซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และการเพิ่มขึ้นของรายได้เศรษฐกิจฐานรากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และสร้างความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลง 1 ใน 4 จากปัจจุบัน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 20-25 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2548และทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูเช่นเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ 3.2 ล้านไร่
 

สำหรับกลกลการทำงานของโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นการบูรณษการการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้าง Value Creation จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับเทรนด์ดังกล่าว ทั้งการเข้าสู่สังคมสูงวัย การเข้าสู่สังคมเสมืองจริง การให้บริการด้านสุขภาพและอาหารที่ทำจากพืช ซึ่งนักท่องเที่ยวฝั่งยุโรปจะให้ความสำคัญอย่างมาก และลดการบริโภคเนื้อสัตว์เพราะเห็นว่าการบริโภคเนื้อสัตว์เป็นการปลดปล่อยและเพิ่มคาร์บอนในอากาศ
 

ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. กล่าวด้วยว่า สวทช.ได้สนับสนุนนวัตกรรมการแพทย์เพื่อคนไทยอย่างยั่งยืน รวมถึงพัฒนาวีลแชร์ยืนได้ นอกจากนี้ยังมีผงถ่านชาร์โคลดูดซับสารพิษ ซึ่งเป็นผงล้างผัก ลดสารเคมีและเชื้อในผัก ผลไม้ ยกระดับอาหารปลอดภัยในจ.กระบี่ซึ่งมีโรงแรมในไร่เลย์ 18 โรงและโรงแรมในอ่าวนางเกาะลันตาอีก 22 โรง และยังเป็นพันธมิตรกับสมาคมร้านอาหาร 40 ร้าน สำหรับ Green Industry ก็มีผู้ประกอบการ Greenek Ozone solution ซึ่งเป็นการซักผ้าสำหรับโรงแรมและสถานประกอบการโดยไม่ใช้สารเคมี และยังมีเครื่องแปรรูปเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ย ซึ่งเป็นงานวิจัยด้านไบโอเทคโนโลยีที่ผู้ประกอบการชายฝั่งทะเลภาคใต้ได้นำมาใช้ในธุรกิจบริการท่องเที่ยว และสามารถยกระดับราคาที่พักได้มากขึ้น เพราะนักท่องเที่ยวจะเลือกใช้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพร้อมที่จะจ่ายด้วย.


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER X สีเทา เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ คุณวินธาวัชร์ ภัครวิพลธรณ์ Hyundai STARGAZER X สีเทา ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามราย...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 24 พ.ค. 2567, 16:19
 • |
 • 22

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai H-1 Elite FE สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ คุณคุณเธียรชัย น้อยประสานHyundai H-1 Elite FE สีดำ ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามรายละเ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 17 พ.ค. 2567, 14:25
 • |
 • 91

พบ รถไฟฟ้า100% NETA V 16-22 พ.ค. 67 ที่เซ็นทรัลเฟสฯรับส่วนลด 50,000 บาท มีจำนวนจำกัดจองก...

ห้ามพลาด❗ ลูกค้าจอง NETA V สีฟ้า หรือ ชมพูรับส่วนลดพิเศษสูงสุด 50,000+ บาท🔥 พบกันที่บูธ NETA V ⚡วันที่ 16 - 22 พฤษภาคม 2567 ที่ Central Chiangmai ลานชั้น G📍โปรพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองในงาน✨ฟรี! ประกันภ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 16 พ.ค. 2567, 17:16
 • |
 • 104
 • |
 • 20

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER Smart 7 สีเทา เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ คุณชุติมา ทวีสุข Hyundai STARGAZER Smart 7 สีเทา ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามรายละเอี...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 16 พ.ค. 2567, 16:33
 • |
 • 86

ลองมาแล้ว PEUGEOT NEW 408 GT ที่ เปอโยต์ เชียงใหม่ 1.6 ซีซี Turbo 218 แรงม้า

 หลังจากห่างหายไปจากตลาดรถยนต์ในบ้านเรานานพอสมควร รถยนต์ เปอโยต์ จากฝรั่งเศส ก็หวนคืนสู่ตลาดอีกครั้ง เรียกได้ว่าพลิกฝ่ามือเลยทีเดียว ทั้งสมรรถนะ รูปทรง ที่ถูกปรับแต่งออกมาอย่างพิถีพิถัน โดยเทคโนโ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 13 พ.ค. 2567, 17:22
 • |
 • 104
 • |
 • 5

ท้ายๆงานแล้วLANNA MOTOR SHOW ที่ เซ็นเฟส วันนี้มาพบกับน้องๆ MCน่ารักทีมนี้ได้เลย13 พฤษภาคม...

งานแสดงรถยนต์ครั้งยิ่งใหญ่ของบ้านเราใกล้จะจบแล้ว วันนี้วันอาทิตย์ว่างงานพาครอบครัวไปเดินชมรถยนต์สวยๆน่าใช้ ทั้งรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์สันดาป ที่ลานโปรโมชั่น ห้างเซ็นทรัลเฟส เชียงใหม่ น้องMCน่ารักรอท่านอย...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 12 พ.ค. 2567, 07:19
 • |
 • 112
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128