สวพส. สร้างผลสัมฤทธิ์ ตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่สูง ได้คะแนนเต็ม 100 จากการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงาน ก.พ.ร.

ข่าวเกษตร , 1 มิ.ย. 2567, 12:51

สวพส. สร้างผลสัมฤทธิ์ ตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่สูง ได้คะแนนเต็ม 100 จากการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงาน ก.พ.ร.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. ได้ทำการประเมินองค์การมหาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมทั้งหมดอยู่ที่ 96.39 คะแนน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คะแนนรวม 100 คะแนนเต็ม ซึ่งสวพส. มีภารกิจในการสนับสนุนงานของโครงการหลวงและนำองค์ความรู้ของโครงการหลวงไปปรับใช้และขยายผลพื้นที่สูงอื่นๆ ของประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการกำหนดตัวชี้วัดของ สวพส. เป็นตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง นโยบายและเป้าหมายของประเทศ ตลอดจนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) สามารถตอบโจทย์ปัญหาของพื้นที่สูงและความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงประเด็น โดยการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมจากชุมชนและหน่วยภาคีเครือข่ายผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน อาทิ
 

• การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยจัดทำแผนที่ดินรายแปลงของเกษตรกร เพื่อลดปัญหาการบุกรุกทำลายป่าและลดการเผา
• ทำให้เกษตรกรมีรายได้จากการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 377.034 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงการลดปัญหาความยากจนของประชาชนบนพื้นที่สูง
• เกษตรกร 2,451 ราย สามารถนำองค์ความรู้ 24 เรื่อง จากผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น วิธีการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินนาขั้นบันไดขุดใหม่ เทคโนโลยีเลี้ยงสุกรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์และสร้างรายได้จากการปลูกพืชท้องถิ่น การใช้ชีวภัณฑ์และฟีโรโมนป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพื่อลดปริมาณการใช้สารเคมีเกษตร สูตรปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับเพิ่มผลผลิตพืชบนพื้นที่สูง เป็นต้น

ท้ายนี้ นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการ สวพส. ได้กล่าวขอบคุณคณะประธานที่ปรึกษาพิเศษ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการทุกชุด ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ สวพส. รวมตลอดถึงขอชื่นชมผู้อำนวยการ สวพส. และผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของ สวพส. ทุกคน ที่ทุ่มเททำงานจนประสบผลสำเร็จเป็นที่ยอมรับ ได้คะแนนการประเมินองค์กรสูงสุดของประเทศ ถือเป็นความภาคภูมิใจตลอดไป


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย นันท์พิพัฒน์  สุจริต  ร่วมแสดงความยินดีกับลูกค้าลูกค้า คุณ ลักษณา วันวา มาถอยรุ่นรถฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT ไปจากโชว์รูม...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:31
 • |
 • 33

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด 2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย ภุชงค์ ชมจำปี ร่วมแสดงความยินดีกับลูกค้า คุณ วุฒิ รัชฏะนันท์ มาถอยรุ่นรถฟอร์ด 2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกียรติ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:23
 • |
 • 35

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย ภุชงค์ ชมจำปี ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณ สุรศักดิ์ สิงห์สา มาถอย ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกียรติมาเป็นครอ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:17
 • |
 • 34

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10ATเป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย เอมิกา เทพา ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท บ่อหลวง มิตรเกษตร จำกัด มาถออย รุ่นรถ Double Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10AT ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:07
 • |
 • 35

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย อัชฉรา หงษ์ทอง ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณ จักรพันธ์ อินทราวงศ์ มาถอยรถ ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกีย...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 19:54
 • |
 • 38

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย อัชฉรา หงษ์ทอง ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณ จักรพันธ์ อินทราวงศ์ ถอยรถฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกียรติ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 19:49
 • |
 • 39
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128