Kick Off ขับเคลื่อนรถแดงสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่เป็น EV เพื่ออากาศสะอาดของจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวธุรกิจ , 11 ก.ค. 2567, 17:18

Kick Off ขับเคลื่อนรถแดงสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่เป็น EV เพื่ออากาศสะอาดของจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อบ่ายวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 ที่ห้องประชุม B5 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียีติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม Kick Off ขับเคลื่อนรถแดงสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่เป็น EV เพื่ออากาศสะอาดของจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายอาคม สุวรรณกันธา ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดเชียงใหม่ และที่ปรึกษาโครงการ Kick Off ขับเคลื่อนรถแดงสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่เป็น EV เพื่ออากาศสะอาดของจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และกล่าวในที่ประชุม ว่า การจัดโครงการดังกล่าว จัดโดยกองทุนพัฒนาสุขภาวะจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมดำเนินโครงการขับเคลื่อนรถแดงสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยพลังงานสะอาดสู่เมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ รวบรวมความต้องการของ ผู้ประกอบการรถแดงสาธารณะ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในการปรับเปลี่ยนสู่ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งรวบรวมแนวทางช่วยความช่วยเหลือแนวทางแก้ไขปัญหา จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบัน การเงิน และสถาบันการศึกษา

โดยที่ผ่านมาคณะทำงานได้ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์ผู้ประกอบการรถแดงสาธารณะ และดำเนินการจัด กิจกรรม Focus Group ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรถแดงเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้มีการหารือถึงปัญหาอุปสรรค แนวทางที่ต้องการรับความช่วยเหลือ รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจในการดัดแปลงรถ EV พร้อมวิเคราะห์ถึงความพร้อมของผู้ประกอบการ จากการผลการ จัดกิจกรรมในวันดังกล่าวพบว่าผู้ประกอบการจำนวนมากยังไม่ทราบถึงข้อดี ข้อเสียของการดัดแปลงรถ EV และ ถึงแม้จะมีผู้ประกอบการมากกว่าร้อยละ 54.8 ต้องการปรับเปลี่ยนรถก็ตาม แต่ยังคงมีความกังวลใจเกี่ยวกับ มาตรฐาน ความปลอดภัย ซึ่งในวันดังกล่าวได้มีผู้ประกอบที่เป็นอู่ดัดแปลงรถได้มายืนยันถึงความปลอดภัยให้กับ ผู้ประกอบการรถแดงสาธารณะแล้วก็ตาม ซึ่งหากผู้ประกอบการต้องการดัดแปลงรถเป็น EV ผู้ประกอบการ ต้องการเงินลงทุนทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา สถาบันการเงินถึง 100 % โดยมีค่าเฉลี่ยถึง ร้อยละ 33.3

นอกจากนี้ในวันที่ 23 เมษายน 2567 ณ ห้อง D204 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการจัด Focus Group หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา รวมทั้งสถาบัน การเงิน เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันการเงิน เพื่อให้ได้ แนวทางที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการรถแดงสาธารณะ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ใน การปรับเปลี่ยนสู่ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งรวบรวมแนวทางช่วยความช่วยเหลือ แนว ทางแก้ไขปัญหาในอนาคต

ทั้งนี้หากสามารถขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวได้จะสามารถมีส่วนร่วมแก้ปัญหา PM 2.5 ในภาคคาร์บอน ขนส่งรวมทั้งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ อย่างเชื่อมโยงเป็นระบบ และ สามารถแก้ปัญหาการจราจรได้อีกด้วย รวมถึงโครงการรถแดงไฟฟ้า (EV) ที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการผลักดัน รถยนต์ EV ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดไม่มีการปล่อยมลพิษจากท่อไอเสีย ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่มีปัญหาฝุ่น PM 2.5

ดังนั้น การเร่งผลักดันให้รถสาธารณะ (รถแดง) ในตัวเมืองเชียงใหม่ปรับเปลี่ยนมาขับเคลื่อนด้วยพลังงาน ไฟฟ้า จะเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยให้รถสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใน ระยะแรกมีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนรถแดงมาขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 100 คัน ซึ่งตรงกับเป้าหมาย ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 20 ปี (พ.ศ. 2566 – 2585) ที่ต้องการให้เป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เมืองแห่งโอกาส เป็นธรรม และเมืองที่เติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวไปสู่การเป็นนครแห่งชีวิตที่มี ความมั่งคั่ง และยั่งยืน

ในที่ประชุม ผศ.ดร.อนุชา พรมวังขวา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คระวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวบรรยาย การสร้างความมั่นใจในการปรับเปลี่ยนรถแดงสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นรถขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาประดิษฐ์รถสี่ล้อแดงแล้วให้เจ้าของรถสี่ล้อแดงขับได้ในระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรได้อีกด้วย.

10

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย นันท์พิพัฒน์  สุจริต  ร่วมแสดงความยินดีกับลูกค้าลูกค้า คุณ ลักษณา วันวา มาถอยรุ่นรถฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT ไปจากโชว์รูม...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:31
 • |
 • 33

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด 2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย ภุชงค์ ชมจำปี ร่วมแสดงความยินดีกับลูกค้า คุณ วุฒิ รัชฏะนันท์ มาถอยรุ่นรถฟอร์ด 2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกียรติ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:23
 • |
 • 35

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย ภุชงค์ ชมจำปี ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณ สุรศักดิ์ สิงห์สา มาถอย ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกียรติมาเป็นครอ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:17
 • |
 • 34

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10ATเป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย เอมิกา เทพา ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท บ่อหลวง มิตรเกษตร จำกัด มาถออย รุ่นรถ Double Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10AT ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:07
 • |
 • 35

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย อัชฉรา หงษ์ทอง ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณ จักรพันธ์ อินทราวงศ์ มาถอยรถ ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกีย...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 19:54
 • |
 • 38

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย อัชฉรา หงษ์ทอง ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณ จักรพันธ์ อินทราวงศ์ ถอยรถฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกียรติ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 19:49
 • |
 • 39
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128